ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุชาติ ลี้ตระกูล
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ไม่มีข้อมูลความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ธิดารัตน์ สุขประภาภรณ์ 36
2 ศิวภรณ์ สองแสน 11
3 เศรษฐชัย ใจฮึก 11
4 วิทยา พูลสวัสดิ์ 11
5 หาญศึก เล็บครุฑ 11
6 จิรพัฒน์ อุปถัมภ์ 11
7 ชูศรี สุวรรณ 11
8 อนันต์ แก้วตาติ๊บ 11
9 ทิพย์วัลย์ ศรีพรม 11
10 แสงระวี ปัญญา 11
11 ปวีณา ลี้ตระกูล 4
12 กาญจนา ปินตาคำ 3
13 ยุทธศิลป์ ชูมณี 3
14 วิวรรธน์ มุขดี 2
15 พงศธร พิทักษ์กำพล 2
16 สำรวย คล้ายชม 2
17 สุรชัย โคว้ตระกูล 2
18 อาภัสสรี ไชยคุนา 2
19 อนุชาติ ยศปัน 2
20 บัณฑิต ชุณหสวัสดิกุล 2
21 เรณู อรรฐาเมศร์ 2
22 บรรเจิด จงอภิรัตนกุล 2
23 พัชรา ก้อยชูสกุล 2
24 ฉัตรนภา พรหมมา 2
25 อัจฉรา สินไชยกุล 2
26 อุดม จุลสัตย์ 2
27 คณิต วนากมล 2
28 กษมา สารสมุทร 2
29 อำนาจ ขำปรางค์ 1
30 ไพฑูรย์ เวทการ 1
31 ปรมินทร์ อริเดช 1
32 เบญจวรรณ เบญจกรณ์ 1
33 ชไมพร ฟุ้งเฟื่อง 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 3
2 2554 1
3 543 44
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 การบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันธุรกิจการค้าชายแดนจังหวัดเชียงรายให้เข้มแข็งภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2 สภาพการจัดการเรียนรู้ ปัญหา และความต้องการของประชาชนแต่ละช่วงวัยในเขตพื้นที่ชายแดนจังหวัดเชียงราย
3 การพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ในแต่ละช่วงวัยเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมสำหรับประชาชนในเขตพื้นที่ชายแดนจังหวัดเชียงราย
ปี พ.ศ. 2554
4 การใช้เทคนิคการแลกเปลี่ยนคำถามเพื่อทบทวนความรู้พื้นฐานทางสถิติในรายวิชาสถิติประยุกต์เพื่อการวิจัย สำหรับนักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการวิจัยและประเมินผลการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย