ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์
หน่วยงาน -
และรู้จักในชื่อของ
- สุชาติ ประสิทธิรัฐสินธุ์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 กรรณิการ์ สุขเกษม 20
2 สุพรรณี ไชยอำพร 6
3 เลขา วัลไพจิตร 6
4 วิศาล บุปผเวส 4
5 ประยงค์ ลิ้มตระกูล 4
6 บันทัน ดอกไธสง 4
7 พิชิต พิทักษ์เทพสมบัติ 4
8 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 4
9 ธรรมนูญ พงษ์ศรีกูร 4
10 ธีรเวทย์ ประมวญรัฐการ 4
11 ไพศาล สุริยะมงคล 4
12 ณัฏฐพงศ์ ทองภักดี 4
13 อำพล ห่อนาค 2
14 อาชอำพล ขัมพานนท์ 2
15 สุวรรณ บัวทวน 2
16 วุฒิเทพ อินทปัญญา 2
17 นิพันธ์ จิตะสมบัติ 2
18 โสภิต ผ่องเสรี 2
19 โกเมน มหาปราบ 2
20 สุรินทร์ จิตราสวัสดิ์ 2
21 สุรเดช ถาวรพิทักษ์ 2
22 วรรณวิภา ปสันธนาทร 2
23 ชัชวาลย์ เรืองประพันธ์ 2
24 โศภิต ผ่องเสรี 2
25 ไพฑูรย์ คัชมาตย์ 2
26 รังสรรค์ เนียมสนิท 2
27 วิยุทธ จำรัสพันธุ์ 2
28 เอื้ออารี ยศโสภณ 1
29 เบ็ญจา จิรภัทรพิมล 1
30 นิตยา รัศมีรัตน์ 1
31 นิภา ปุรินทรางกูร 1
32 บุญยืน สุภาพ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2542 1
2 2522 1
3 2520 1
4 2518 1
5 2517 1
6 2515 1
7 543 34
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2542
1 ประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององค์การบริหารส่วนตำบล : ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข
ปี พ.ศ. 2522
2 การศึกษาเปรียบเทียบ ปัญหา ความต้องการ และโลกทัศน์ ของคนชรา ในสถานสงเคราะห์ของรัฐบาลและเอกชน
ปี พ.ศ. 2520
3 ความสัมพันธ์ระหว่างความพอใจในงานกับการปฏิบัติงาน : ศึกษากรณีพนักงานวางแผนครอบครัว ณ ศูนย์บริการสาธารณสุข สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2518
4 ปัญหาการขาดแคลนแพทย์ในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2517
5 ความมุ่งปรารถนาทางอาชีพของนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 และปีที่ 4
ปี พ.ศ. 2515
6 ผลของความรู้เกี่ยวกับการป้องกันปฏิสนธิ ที่มีต่อการยอมรับปฏิบัติการวางแผนครอบครัว ของสตรีหลักการคลอดบุตรในโรงพยาบาลศิริราช