ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุชาติ ตันธนะเดชา
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 6
2 วราภรณ์ บวรศิริ 3
3 สวัสดี พฤกษตระกูล 2
4 สุชาติ ตันธนะเดชา 2
5 อรุณี หงษ์ศิริวัฒน์ 2
6 สุกัญญา โฆวิไลกูล 2
7 พันธ์ศักดิ์ พลสารัมย์ 2
8 Boonchai Sangpetngam 1
9 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
10 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
11 Chalermpol Leevailoj 1
12 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
13 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
14 Somying Tumwasorn 1
15 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
16 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
17 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
18 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
19 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
20 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
21 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
22 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
23 Wilai Anomasiri 1
24 กาญจนา แก้วเทพ 1
25 Vanida Chantarateptawan 1
26 ศิริชัย ศิริกายะ 1
27 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
28 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
29 Srilert Chotpantarat 1
30 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
31 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
32 อริสรา ธานีรณานนท์ 1
33 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
34 ประไพ บวรฤทธิเดช 1
35 นพรัตน์ ตันประสิทธิ์ 1
36 ธวัชชัย สันติสุข 1
37 อารี พรวัฒนะกิจ 1
38 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
39 อัฎฐพร หิรัญพฤกษ์ 1
40 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
41 กัลยาณี ตันนุกูล 1
42 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
43 Jaitip Paiboon 1
44 วิไล ชินธเนศ 1
45 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
46 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
47 คัคนางค์ มณีศรี 1
48 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
49 วิลาศ สิงหวิสัย 1
50 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
51 อุทัย บุญประเสริฐ 1
52 Kittisak Likhitwitayawuid 1
53 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
54 พรรณี กาญจนพลู 1
55 Chakkaphan Sutthirat 1
56 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
57 สุมา เมืองใย 1
58 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
59 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
60 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
61 วิมล เหมะจันทร 1
62 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
63 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
64 ประคอง ชอบเสียง 1
65 Yeshey Penjor 1
66 กำจัด มงคลกุล 1
67 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
68 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
69 สุมิตรา พูลทอง 1
70 รุ่งราวี ทองกันยา 1
71 ชอุ่ม มลิลา 1
72 ๋Janes, Gavin W. 1
73 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
74 ละอองทิพย์ เหมะ 1
75 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
76 Supa Chantharasakul 1
77 Garnpimol C. Ritthidej 1
78 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
79 Vimolmas Lipipun 1
80 Sumphan Wongseripipatana 1
81 Panee Boonthavi 1
82 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
83 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
84 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
85 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
86 มยุรี ตันติสิระ 1
87 Sompol Sanguanrungsirikul 1
88 Naiyana Chaiyabutr 1
89 Kitpramuk Tantayaporn 1
90 Puttipongse Varavudhi 1
91 Ampa Luiengpirom 1
92 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
93 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
94 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
95 บรรจง คณะวรรณ 1
96 วัฒนชัย สมิทธากร 1
97 สุวิชา ทองสิมา 1
98 Suchin Arunsawatwong 1
99 Anawatch Mitpratan 1
100 ไพกานท์ รักษาสุทธิพันธ์ 1
101 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
102 สายฝน เสกขุนทด 1
103 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
104 กระมล ทองธรรมชาติ 1
105 สุธีรา ตังสวานิช 1
106 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
107 ชาติชาย ศรีรัศมี 1
108 Waraporn Siriterm 1
109 นพรัตน์ พบลาภ 1
110 สุพจน์ ยุคลธรวงศ์ 1
111 ประธาน ดาบเพชร 1
112 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
113 ชูชาติ พิทักษากร 1
114 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
115 อวย เกตุสิงห์ 1
116 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
117 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
118 ทองคูณ หงส์พันธุ์ 1
119 สมชัย วัฒนการุณ 1
120 เกษม บำรุงเวช, 2501- 1
121 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
122 Chonticha Srisawang 1
123 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
124 Jittima Chatchawansaisin 1
125 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
126 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
127 นภสร โกวรรธนะกุล 1
128 Phanphen Wattanaarsakit 1
129 วินัย งามแสง 1
130 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
131 Chayaporn Supachartwong 1
132 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
133 อภิภา ปรัชญพฤทธิ์ 1
134 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
135 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
136 Chariya Uiyyasathian 1
137 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
138 สิทธิพร แอกทอง 1
139 Kasidit Nootong 1
140 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
141 Rajalida Lipikorn 1
142 Acom Sornsute 1
143 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
144 วิไลวรรณ ทองเจริญ 1
145 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
146 Thada Jirajaras 1
147 วาสนา เสียงดัง 1
148 ทรงพล โสภณ 1
149 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
150 วิรัช อภิเมธีธำรง 1
151 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
152 กมลชนก ยวดยง 1
153 สุภาภรณ์ พรพิศณุกิจจา 1
154 สายฝน ควรผดุง 1
155 นรีภัทร ผิวพอใช้ 1
156 พาณี มนาปี 1
157 วัลลภ แย้มเหมือน 1
158 สำเริง แย้มโสภี 1
159 Pornpimol Muanjai 1
160 สมพร พรมดี 1
161 เอกชัย อดุลยธรรม 1
162 สิริพร สิวราวุฒิ 1
163 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
164 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
165 ธัชพล กาญจนกูล 1
166 Pantharee Boonsatorn 1
167 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
168 ศุกันยา ห้วยผัด 1
169 ณรงค์ อุ้ยนอง 1
170 Varunee Padmasankh 1
171 วีระ พลวัฒน์ 1
172 ชัยศึก เกตุทัต 1
173 Walaisiri Muangsiri 1
174 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
175 ไววิทย์ พุทธารี 1
176 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
177 สุวดี ยาป่าคาย 1
178 ธงชัย ลำดับวงศ์ 1
179 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
180 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
181 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
182 จิตรา เตมีย์ 1
183 ศิลปชัย กงตาล 1
184 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
185 Thanathon Sesuk 1
186 จุฬารัตน์ บุษบงก์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 5
2 2549 2
3 2547 8
4 2546 3
5 2545 1
6 2542 1
7 2540 3
8 2539 4
9 2538 1
10 2537 1
11 2532 2
12 2516 1
13 543 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 การพัฒนามาตรฐานวิชาชีพอาจารย์พยาบาล สังกัดมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ
2 การพัฒนาโมดูลชุดฝึกอบรมการส่งเสริมการรู้สารสนเทศตามลักษณะของกลุ่มผู้เรียนสำหรับนักศึกษาปริญญาบัณฑิต
3 การพัฒนาแผนกลยุทธ์การจัดการความรู้เชิงนวัตกรรมสำหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
4 การพัฒนาโมดูลการฝึกอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมคณาจารย์ผู้สอนวิชาบัญชี ตามแนวทางการกำกับดูแลผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี และมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี
5 List assignment problems
ปี พ.ศ. 2549
6 ยุทธศาสตร์การผลิตครูตามมาตรฐานวิชาชีพของมหาวิทยาลัยราชภัฏ : กรณีศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
7 การพัฒนารูปแบบโปรแกรมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมครูฝึกสอนดนตรี ในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ปี พ.ศ. 2547
8 การพัฒนารูปแบบการผลิตครูวิชาชีพของไทย
9 การพัฒนากลยุทธ์การจัดการโปรแกรมนานาชาติของสถาบันอุดมศึกษาไทย
10 การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยวิธีการเปรียบเทียบสมรรถนะกับภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
11 การนำเสนอวาระปฏิบัติเพื่อพัฒนาวัฒนธรรมองค์การของมหาวิทยาลัยราชภัฏ สู่ความเป็นเลิศในการปฏิบัติงานในฐานะสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
12 การพัฒนากลยุทธ์การแข่งขันของมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ
13 การพัฒนากลยุทธ์การตลาดสำหรับสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
14 การพัฒนารูปแบบความร่วมมือระหว่างสถาบันการเงินภาคธนาคารกับมหาวิทยาลัยของรัฐในการจัดหลักสูตรการศึกษาทางไกลเพื่อพัฒนาพนักงาน
15 การพัฒนาระบบสารสนเทศสภาพแวดล้อมทางกายภาพสำหรับสาขาศิลปะ และการออกแบบในระดับอุดมศึกษา
ปี พ.ศ. 2546
16 รูปแบบการเปรียบเทียบสมรรถนะแบบร่วมกลุ่มเทียบกิจกรรม :กรณีศึกษา การจัดการเรียนการสอนสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า ระหว่างโรงเรียนเหล่าทัพ สังกัดกระทรวงกลาโหม
17 การพัฒนาแผนกลยุทธ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของสถาบันราชภัฏราชนครินทร์
18 การพัฒนาแผนกลยุทธ์การจัดการทรัพยากรบุคคลในสถาบันราชภัฏ
ปี พ.ศ. 2545
19 การพัฒนากลยุทธ์การบริหารการเงินสำหรับมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ
ปี พ.ศ. 2542
20 การนำเสนอโครงสร้างระบบอุดมศึกษาในสังกัดกระทรวงกลาโหมในอนาคต
ปี พ.ศ. 2540
21 การพัฒนารูปแบบการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดและดำเนินงาน ของวิทยาลัยพลศึกษา
22 การพัฒนาชุดการสอนไวโอลินตามแนวการสอนของ ชูชาติ พิทักษากร สำหรับนิสิตนักศึกษาที่ไม่ได้ศึกษาไวโอลินเป็นวิชาเอก
23 การนำเสนอรูปแบบงบประมาณสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ปี พ.ศ. 2539
24 การศึกษาหลักสูตรและสภาพการจัดการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ ในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
25 การวิเคราะห์การเข้าและการออกของอาจารย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
26 รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของตัวแปรสภาพแวดล้อมสถาบันกับผลลัพธ์ทางการศึกษาของนักศึกษาพยาบาล
27 การบริหารการเงินของบัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปี พ.ศ. 2538
28 การศึกษาการจัดทำแผนและการดำเนินงานตามแผนของกรมการฝึกหัดครู ในแผนพัฒนาการศึกษาระยะที่ 7
ปี พ.ศ. 2537
29 การวิเคราะห์การดำเนินงานของสถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปี พ.ศ. 2532
30 การวิเคราะห์โครงสร้างการบริหาร ปัญหาและความต้องการของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
31 ศักยภาพและการขยายตัวของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
ปี พ.ศ. 2516
32 การวิเคราะห์แบบทดสอบวัดความถนัดทางดนตรีของซีชอร์ เพื่อใช้กับเด็กไทย