ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุชาติ ตันธนะเดชา
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 6
2 วราภรณ์ บวรศิริ 3
3 พันธ์ศักดิ์ พลสารัมย์ 2
4 สวัสดี พฤกษตระกูล 2
5 สุกัญญา โฆวิไลกูล 2
6 สุชาติ ตันธนะเดชา 2
7 อรุณี หงษ์ศิริวัฒน์ 2
8 รุ่งราวี ทองกันยา 1
9 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
10 สุมิตรา พูลทอง 1
11 Yeshey Penjor 1
12 ๋Janes, Gavin W. 1
13 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
14 Chakkaphan Sutthirat 1
15 กำจัด มงคลกุล 1
16 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
17 ประคอง ชอบเสียง 1
18 ชอุ่ม มลิลา 1
19 Phanphen Wattanaarsakit 1
20 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
21 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
22 Chonticha Srisawang 1
23 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
24 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
25 วินัย งามแสง 1
26 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
27 นภสร โกวรรธนะกุล 1
28 พรรณี กาญจนพลู 1
29 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
30 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
31 บรรจง คณะวรรณ 1
32 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
33 Ampa Luiengpirom 1
34 Sompol Sanguanrungsirikul 1
35 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
36 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
37 Vimolmas Lipipun 1
38 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
39 มยุรี ตันติสิระ 1
40 Naiyana Chaiyabutr 1
41 Kitpramuk Tantayaporn 1
42 วิมล เหมะจันทร 1
43 Jittima Chatchawansaisin 1
44 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
45 สุมา เมืองใย 1
46 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
47 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
48 Puttipongse Varavudhi 1
49 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
50 ละอองทิพย์ เหมะ 1
51 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
52 Kasidit Nootong 1
53 Rajalida Lipikorn 1
54 ชัยศึก เกตุทัต 1
55 Walaisiri Muangsiri 1
56 วีระ พลวัฒน์ 1
57 ชูชาติ พิทักษากร 1
58 ประธาน ดาบเพชร 1
59 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
60 ทองคูณ หงส์พันธุ์ 1
61 อวย เกตุสิงห์ 1
62 สุพจน์ ยุคลธรวงศ์ 1
63 Varunee Padmasankh 1
64 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
65 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
66 ธงชัย ลำดับวงศ์ 1
67 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
68 ธัชพล กาญจนกูล 1
69 จิตรา เตมีย์ 1
70 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
71 ณรงค์ อุ้ยนอง 1
72 ไววิทย์ พุทธารี 1
73 ศิลปชัย กงตาล 1
74 นพรัตน์ พบลาภ 1
75 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
76 Chariya Uiyyasathian 1
77 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
78 อภิภา ปรัชญพฤทธิ์ 1
79 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
80 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
81 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
82 Chayaporn Supachartwong 1
83 สิทธิพร แอกทอง 1
84 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
85 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
86 เกษม บำรุงเวช, 2501- 1
87 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
88 สายฝน เสกขุนทด 1
89 Suchin Arunsawatwong 1
90 ไพกานท์ รักษาสุทธิพันธ์ 1
91 ชาติชาย ศรีรัศมี 1
92 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
93 สมชัย วัฒนการุณ 1
94 กระมล ทองธรรมชาติ 1
95 สุธีรา ตังสวานิช 1
96 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
97 Kittisak Likhitwitayawuid 1
98 สายฝน ควรผดุง 1
99 สิริพร สิวราวุฒิ 1
100 สมพร พรมดี 1
101 นรีภัทร ผิวพอใช้ 1
102 สุภาภรณ์ พรพิศณุกิจจา 1
103 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
104 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
105 ทรงพล โสภณ 1
106 วาสนา เสียงดัง 1
107 วิไลวรรณ ทองเจริญ 1
108 สุวิชา ทองสิมา 1
109 พาณี มนาปี 1
110 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
111 อัฎฐพร หิรัญพฤกษ์ 1
112 ธวัชชัย สันติสุข 1
113 นพรัตน์ ตันประสิทธิ์ 1
114 อารี พรวัฒนะกิจ 1
115 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
116 วัลลภ แย้มเหมือน 1
117 สำเริง แย้มโสภี 1
118 จุฬารัตน์ บุษบงก์ 1
119 วิรัช อภิเมธีธำรง 1
120 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
121 Acom Sornsute 1
122 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
123 Pantharee Boonsatorn 1
124 ศุกันยา ห้วยผัด 1
125 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
126 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
127 Anawatch Mitpratan 1
128 Waraporn Siriterm 1
129 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
130 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
131 Thanathon Sesuk 1
132 Thada Jirajaras 1
133 เอกชัย อดุลยธรรม 1
134 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
135 Pornpimol Muanjai 1
136 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
137 กมลชนก ยวดยง 1
138 สุวดี ยาป่าคาย 1
139 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
140 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
141 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
142 อริสรา ธานีรณานนท์ 1
143 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
144 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
145 Vanida Chantarateptawan 1
146 กาญจนา แก้วเทพ 1
147 ศิริชัย ศิริกายะ 1
148 Srilert Chotpantarat 1
149 Boonchai Sangpetngam 1
150 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
151 Chalermpol Leevailoj 1
152 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
153 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
154 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
155 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
156 Panee Boonthavi 1
157 Sumphan Wongseripipatana 1
158 Supa Chantharasakul 1
159 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
160 วัฒนชัย สมิทธากร 1
161 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
162 Wilai Anomasiri 1
163 Jaitip Paiboon 1
164 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
165 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
166 วิลาศ สิงหวิสัย 1
167 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
168 คัคนางค์ มณีศรี 1
169 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
170 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
171 กัลยาณี ตันนุกูล 1
172 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
173 ประไพ บวรฤทธิเดช 1
174 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
175 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
176 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
177 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
178 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
179 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
180 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
181 Somying Tumwasorn 1
182 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
183 วิไล ชินธเนศ 1
184 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
185 อุทัย บุญประเสริฐ 1
186 Garnpimol C. Ritthidej 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 5
2 2549 2
3 2547 8
4 2546 3
5 2545 1
6 2542 1
7 2540 3
8 2539 4
9 2538 1
10 2537 1
11 2532 2
12 2516 1
13 543 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 การพัฒนามาตรฐานวิชาชีพอาจารย์พยาบาล สังกัดมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ
2 การพัฒนาโมดูลชุดฝึกอบรมการส่งเสริมการรู้สารสนเทศตามลักษณะของกลุ่มผู้เรียนสำหรับนักศึกษาปริญญาบัณฑิต
3 การพัฒนาแผนกลยุทธ์การจัดการความรู้เชิงนวัตกรรมสำหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
4 การพัฒนาโมดูลการฝึกอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมคณาจารย์ผู้สอนวิชาบัญชี ตามแนวทางการกำกับดูแลผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี และมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี
5 List assignment problems
ปี พ.ศ. 2549
6 ยุทธศาสตร์การผลิตครูตามมาตรฐานวิชาชีพของมหาวิทยาลัยราชภัฏ : กรณีศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
7 การพัฒนารูปแบบโปรแกรมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมครูฝึกสอนดนตรี ในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ปี พ.ศ. 2547
8 การพัฒนารูปแบบการผลิตครูวิชาชีพของไทย
9 การพัฒนากลยุทธ์การจัดการโปรแกรมนานาชาติของสถาบันอุดมศึกษาไทย
10 การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยวิธีการเปรียบเทียบสมรรถนะกับภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
11 การนำเสนอวาระปฏิบัติเพื่อพัฒนาวัฒนธรรมองค์การของมหาวิทยาลัยราชภัฏ สู่ความเป็นเลิศในการปฏิบัติงานในฐานะสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
12 การพัฒนากลยุทธ์การแข่งขันของมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ
13 การพัฒนากลยุทธ์การตลาดสำหรับสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
14 การพัฒนารูปแบบความร่วมมือระหว่างสถาบันการเงินภาคธนาคารกับมหาวิทยาลัยของรัฐในการจัดหลักสูตรการศึกษาทางไกลเพื่อพัฒนาพนักงาน
15 การพัฒนาระบบสารสนเทศสภาพแวดล้อมทางกายภาพสำหรับสาขาศิลปะ และการออกแบบในระดับอุดมศึกษา
ปี พ.ศ. 2546
16 รูปแบบการเปรียบเทียบสมรรถนะแบบร่วมกลุ่มเทียบกิจกรรม :กรณีศึกษา การจัดการเรียนการสอนสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า ระหว่างโรงเรียนเหล่าทัพ สังกัดกระทรวงกลาโหม
17 การพัฒนาแผนกลยุทธ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของสถาบันราชภัฏราชนครินทร์
18 การพัฒนาแผนกลยุทธ์การจัดการทรัพยากรบุคคลในสถาบันราชภัฏ
ปี พ.ศ. 2545
19 การพัฒนากลยุทธ์การบริหารการเงินสำหรับมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ
ปี พ.ศ. 2542
20 การนำเสนอโครงสร้างระบบอุดมศึกษาในสังกัดกระทรวงกลาโหมในอนาคต
ปี พ.ศ. 2540
21 การพัฒนารูปแบบการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดและดำเนินงาน ของวิทยาลัยพลศึกษา
22 การพัฒนาชุดการสอนไวโอลินตามแนวการสอนของ ชูชาติ พิทักษากร สำหรับนิสิตนักศึกษาที่ไม่ได้ศึกษาไวโอลินเป็นวิชาเอก
23 การนำเสนอรูปแบบงบประมาณสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ปี พ.ศ. 2539
24 การศึกษาหลักสูตรและสภาพการจัดการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ ในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
25 การวิเคราะห์การเข้าและการออกของอาจารย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
26 รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของตัวแปรสภาพแวดล้อมสถาบันกับผลลัพธ์ทางการศึกษาของนักศึกษาพยาบาล
27 การบริหารการเงินของบัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปี พ.ศ. 2538
28 การศึกษาการจัดทำแผนและการดำเนินงานตามแผนของกรมการฝึกหัดครู ในแผนพัฒนาการศึกษาระยะที่ 7
ปี พ.ศ. 2537
29 การวิเคราะห์การดำเนินงานของสถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปี พ.ศ. 2532
30 การวิเคราะห์โครงสร้างการบริหาร ปัญหาและความต้องการของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
31 ศักยภาพและการขยายตัวของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
ปี พ.ศ. 2516
32 การวิเคราะห์แบบทดสอบวัดความถนัดทางดนตรีของซีชอร์ เพื่อใช้กับเด็กไทย