ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุชาติ ตันธนะเดชา
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 6
2 วราภรณ์ บวรศิริ 3
3 สวัสดี พฤกษตระกูล 2
4 สุชาติ ตันธนะเดชา 2
5 อรุณี หงษ์ศิริวัฒน์ 2
6 สุกัญญา โฆวิไลกูล 2
7 พันธ์ศักดิ์ พลสารัมย์ 2
8 ธวัชชัย สันติสุข 1
9 อัฎฐพร หิรัญพฤกษ์ 1
10 นพรัตน์ ตันประสิทธิ์ 1
11 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
12 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
13 สำเริง แย้มโสภี 1
14 วัลลภ แย้มเหมือน 1
15 อริสรา ธานีรณานนท์ 1
16 จุฬารัตน์ บุษบงก์ 1
17 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
18 อารี พรวัฒนะกิจ 1
19 กัลยาณี ตันนุกูล 1
20 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
21 คัคนางค์ มณีศรี 1
22 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
23 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
24 วิลาศ สิงหวิสัย 1
25 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
26 ประไพ บวรฤทธิเดช 1
27 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
28 พาณี มนาปี 1
29 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
30 สิริพร สิวราวุฒิ 1
31 ธงชัย ลำดับวงศ์ 1
32 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
33 ธัชพล กาญจนกูล 1
34 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
35 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
36 จิตรา เตมีย์ 1
37 ไววิทย์ พุทธารี 1
38 ศิลปชัย กงตาล 1
39 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
40 วิรัช อภิเมธีธำรง 1
41 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
42 สายฝน ควรผดุง 1
43 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
44 สมพร พรมดี 1
45 นรีภัทร ผิวพอใช้ 1
46 สุภาภรณ์ พรพิศณุกิจจา 1
47 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
48 ทรงพล โสภณ 1
49 วาสนา เสียงดัง 1
50 วิไลวรรณ ทองเจริญ 1
51 สุวิชา ทองสิมา 1
52 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
53 Kittisak Likhitwitayawuid 1
54 Panee Boonthavi 1
55 Sumphan Wongseripipatana 1
56 Supa Chantharasakul 1
57 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
58 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
59 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
60 Wilai Anomasiri 1
61 Jaitip Paiboon 1
62 วัฒนชัย สมิทธากร 1
63 Garnpimol C. Ritthidej 1
64 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
65 บรรจง คณะวรรณ 1
66 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
67 Ampa Luiengpirom 1
68 Sompol Sanguanrungsirikul 1
69 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
70 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
71 Vimolmas Lipipun 1
72 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
73 มยุรี ตันติสิระ 1
74 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
75 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
76 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
77 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
78 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
79 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
80 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
81 Somying Tumwasorn 1
82 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
83 อุทัย บุญประเสริฐ 1
84 ณรงค์ อุ้ยนอง 1
85 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
86 Boonchai Sangpetngam 1
87 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
88 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
89 Vanida Chantarateptawan 1
90 กาญจนา แก้วเทพ 1
91 ศิริชัย ศิริกายะ 1
92 Srilert Chotpantarat 1
93 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
94 Chalermpol Leevailoj 1
95 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
96 วิไล ชินธเนศ 1
97 ชัยศึก เกตุทัต 1
98 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
99 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
100 สุมา เมืองใย 1
101 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
102 วิมล เหมะจันทร 1
103 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
104 Puttipongse Varavudhi 1
105 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
106 ละอองทิพย์ เหมะ 1
107 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
108 พรรณี กาญจนพลู 1
109 Chakkaphan Sutthirat 1
110 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
111 รุ่งราวี ทองกันยา 1
112 สุมิตรา พูลทอง 1
113 Yeshey Penjor 1
114 ๋Janes, Gavin W. 1
115 ชอุ่ม มลิลา 1
116 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
117 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
118 ประคอง ชอบเสียง 1
119 Kitpramuk Tantayaporn 1
120 Naiyana Chaiyabutr 1
121 Acom Sornsute 1
122 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
123 Pantharee Boonsatorn 1
124 ศุกันยา ห้วยผัด 1
125 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
126 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
127 Anawatch Mitpratan 1
128 Waraporn Siriterm 1
129 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
130 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
131 Thanathon Sesuk 1
132 Thada Jirajaras 1
133 เอกชัย อดุลยธรรม 1
134 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
135 Pornpimol Muanjai 1
136 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
137 กมลชนก ยวดยง 1
138 สุวดี ยาป่าคาย 1
139 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
140 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
141 กำจัด มงคลกุล 1
142 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
143 สายฝน เสกขุนทด 1
144 Suchin Arunsawatwong 1
145 ไพกานท์ รักษาสุทธิพันธ์ 1
146 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
147 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
148 ชาติชาย ศรีรัศมี 1
149 สมชัย วัฒนการุณ 1
150 กระมล ทองธรรมชาติ 1
151 สุธีรา ตังสวานิช 1
152 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
153 นพรัตน์ พบลาภ 1
154 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
155 Rajalida Lipikorn 1
156 Walaisiri Muangsiri 1
157 วีระ พลวัฒน์ 1
158 Varunee Padmasankh 1
159 ชูชาติ พิทักษากร 1
160 ประธาน ดาบเพชร 1
161 ทองคูณ หงส์พันธุ์ 1
162 อวย เกตุสิงห์ 1
163 สุพจน์ ยุคลธรวงศ์ 1
164 เกษม บำรุงเวช, 2501- 1
165 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
166 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
167 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
168 Chonticha Srisawang 1
169 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
170 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
171 วินัย งามแสง 1
172 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
173 นภสร โกวรรธนะกุล 1
174 Phanphen Wattanaarsakit 1
175 Jittima Chatchawansaisin 1
176 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
177 Chariya Uiyyasathian 1
178 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
179 อภิภา ปรัชญพฤทธิ์ 1
180 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
181 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
182 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
183 Chayaporn Supachartwong 1
184 สิทธิพร แอกทอง 1
185 Kasidit Nootong 1
186 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 5
2 2549 2
3 2547 8
4 2546 3
5 2545 1
6 2542 1
7 2540 3
8 2539 4
9 2538 1
10 2537 1
11 2532 2
12 2516 1
13 543 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 การพัฒนามาตรฐานวิชาชีพอาจารย์พยาบาล สังกัดมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ
2 การพัฒนาโมดูลชุดฝึกอบรมการส่งเสริมการรู้สารสนเทศตามลักษณะของกลุ่มผู้เรียนสำหรับนักศึกษาปริญญาบัณฑิต
3 การพัฒนาแผนกลยุทธ์การจัดการความรู้เชิงนวัตกรรมสำหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
4 การพัฒนาโมดูลการฝึกอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมคณาจารย์ผู้สอนวิชาบัญชี ตามแนวทางการกำกับดูแลผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี และมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี
5 List assignment problems
ปี พ.ศ. 2549
6 ยุทธศาสตร์การผลิตครูตามมาตรฐานวิชาชีพของมหาวิทยาลัยราชภัฏ : กรณีศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
7 การพัฒนารูปแบบโปรแกรมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมครูฝึกสอนดนตรี ในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ปี พ.ศ. 2547
8 การพัฒนารูปแบบการผลิตครูวิชาชีพของไทย
9 การพัฒนากลยุทธ์การจัดการโปรแกรมนานาชาติของสถาบันอุดมศึกษาไทย
10 การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยวิธีการเปรียบเทียบสมรรถนะกับภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
11 การนำเสนอวาระปฏิบัติเพื่อพัฒนาวัฒนธรรมองค์การของมหาวิทยาลัยราชภัฏ สู่ความเป็นเลิศในการปฏิบัติงานในฐานะสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
12 การพัฒนากลยุทธ์การแข่งขันของมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ
13 การพัฒนากลยุทธ์การตลาดสำหรับสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
14 การพัฒนารูปแบบความร่วมมือระหว่างสถาบันการเงินภาคธนาคารกับมหาวิทยาลัยของรัฐในการจัดหลักสูตรการศึกษาทางไกลเพื่อพัฒนาพนักงาน
15 การพัฒนาระบบสารสนเทศสภาพแวดล้อมทางกายภาพสำหรับสาขาศิลปะ และการออกแบบในระดับอุดมศึกษา
ปี พ.ศ. 2546
16 รูปแบบการเปรียบเทียบสมรรถนะแบบร่วมกลุ่มเทียบกิจกรรม :กรณีศึกษา การจัดการเรียนการสอนสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า ระหว่างโรงเรียนเหล่าทัพ สังกัดกระทรวงกลาโหม
17 การพัฒนาแผนกลยุทธ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของสถาบันราชภัฏราชนครินทร์
18 การพัฒนาแผนกลยุทธ์การจัดการทรัพยากรบุคคลในสถาบันราชภัฏ
ปี พ.ศ. 2545
19 การพัฒนากลยุทธ์การบริหารการเงินสำหรับมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ
ปี พ.ศ. 2542
20 การนำเสนอโครงสร้างระบบอุดมศึกษาในสังกัดกระทรวงกลาโหมในอนาคต
ปี พ.ศ. 2540
21 การพัฒนารูปแบบการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดและดำเนินงาน ของวิทยาลัยพลศึกษา
22 การพัฒนาชุดการสอนไวโอลินตามแนวการสอนของ ชูชาติ พิทักษากร สำหรับนิสิตนักศึกษาที่ไม่ได้ศึกษาไวโอลินเป็นวิชาเอก
23 การนำเสนอรูปแบบงบประมาณสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ปี พ.ศ. 2539
24 การศึกษาหลักสูตรและสภาพการจัดการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ ในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
25 การวิเคราะห์การเข้าและการออกของอาจารย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
26 รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของตัวแปรสภาพแวดล้อมสถาบันกับผลลัพธ์ทางการศึกษาของนักศึกษาพยาบาล
27 การบริหารการเงินของบัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปี พ.ศ. 2538
28 การศึกษาการจัดทำแผนและการดำเนินงานตามแผนของกรมการฝึกหัดครู ในแผนพัฒนาการศึกษาระยะที่ 7
ปี พ.ศ. 2537
29 การวิเคราะห์การดำเนินงานของสถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปี พ.ศ. 2532
30 การวิเคราะห์โครงสร้างการบริหาร ปัญหาและความต้องการของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
31 ศักยภาพและการขยายตัวของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
ปี พ.ศ. 2516
32 การวิเคราะห์แบบทดสอบวัดความถนัดทางดนตรีของซีชอร์ เพื่อใช้กับเด็กไทย