ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุชาติ ตันธนะเดชา
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 6
2 วราภรณ์ บวรศิริ 3
3 สวัสดี พฤกษตระกูล 2
4 สุชาติ ตันธนะเดชา 2
5 อรุณี หงษ์ศิริวัฒน์ 2
6 สุกัญญา โฆวิไลกูล 2
7 พันธ์ศักดิ์ พลสารัมย์ 2
8 Jaitip Paiboon 1
9 Wilai Anomasiri 1
10 วัฒนชัย สมิทธากร 1
11 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
12 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
13 Vanida Chantarateptawan 1
14 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
15 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
16 กาญจนา แก้วเทพ 1
17 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
18 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
19 Supa Chantharasakul 1
20 Vimolmas Lipipun 1
21 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
22 มยุรี ตันติสิระ 1
23 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
24 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
25 Garnpimol C. Ritthidej 1
26 Panee Boonthavi 1
27 Sumphan Wongseripipatana 1
28 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
29 Kittisak Likhitwitayawuid 1
30 Chalermpol Leevailoj 1
31 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
32 อุทัย บุญประเสริฐ 1
33 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
34 Somying Tumwasorn 1
35 วิไล ชินธเนศ 1
36 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
37 คัคนางค์ มณีศรี 1
38 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
39 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
40 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
41 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
42 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
43 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
44 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
45 Srilert Chotpantarat 1
46 Boonchai Sangpetngam 1
47 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
48 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
49 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
50 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
51 ศิริชัย ศิริกายะ 1
52 Sompol Sanguanrungsirikul 1
53 Acom Sornsute 1
54 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
55 Pantharee Boonsatorn 1
56 ศุกันยา ห้วยผัด 1
57 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
58 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
59 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
60 Anawatch Mitpratan 1
61 Waraporn Siriterm 1
62 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
63 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
64 Thanathon Sesuk 1
65 Thada Jirajaras 1
66 เอกชัย อดุลยธรรม 1
67 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
68 Pornpimol Muanjai 1
69 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
70 กมลชนก ยวดยง 1
71 สุวดี ยาป่าคาย 1
72 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
73 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
74 ๋Janes, Gavin W. 1
75 ชอุ่ม มลิลา 1
76 Puttipongse Varavudhi 1
77 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
78 ละอองทิพย์ เหมะ 1
79 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
80 Kitpramuk Tantayaporn 1
81 Naiyana Chaiyabutr 1
82 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
83 Ampa Luiengpirom 1
84 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
85 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
86 วิมล เหมะจันทร 1
87 Chakkaphan Sutthirat 1
88 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
89 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
90 ประคอง ชอบเสียง 1
91 พรรณี กาญจนพลู 1
92 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
93 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
94 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
95 สุมา เมืองใย 1
96 บรรจง คณะวรรณ 1
97 ประไพ บวรฤทธิเดช 1
98 กระมล ทองธรรมชาติ 1
99 สุธีรา ตังสวานิช 1
100 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
101 ชาติชาย ศรีรัศมี 1
102 สมชัย วัฒนการุณ 1
103 เกษม บำรุงเวช, 2501- 1
104 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
105 อภิภา ปรัชญพฤทธิ์ 1
106 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
107 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
108 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
109 สายฝน เสกขุนทด 1
110 ทองคูณ หงส์พันธุ์ 1
111 อวย เกตุสิงห์ 1
112 สุพจน์ ยุคลธรวงศ์ 1
113 ประธาน ดาบเพชร 1
114 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
115 นพรัตน์ พบลาภ 1
116 Suchin Arunsawatwong 1
117 ไพกานท์ รักษาสุทธิพันธ์ 1
118 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
119 Chariya Uiyyasathian 1
120 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
121 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
122 นภสร โกวรรธนะกุล 1
123 Phanphen Wattanaarsakit 1
124 วินัย งามแสง 1
125 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
126 กำจัด มงคลกุล 1
127 รุ่งราวี ทองกันยา 1
128 สุมิตรา พูลทอง 1
129 Yeshey Penjor 1
130 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
131 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
132 Chayaporn Supachartwong 1
133 สิทธิพร แอกทอง 1
134 Kasidit Nootong 1
135 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
136 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
137 Jittima Chatchawansaisin 1
138 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
139 Chonticha Srisawang 1
140 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
141 ชูชาติ พิทักษากร 1
142 Rajalida Lipikorn 1
143 วัลลภ แย้มเหมือน 1
144 สำเริง แย้มโสภี 1
145 จุฬารัตน์ บุษบงก์ 1
146 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
147 พาณี มนาปี 1
148 สุวิชา ทองสิมา 1
149 สายฝน ควรผดุง 1
150 สิริพร สิวราวุฒิ 1
151 สมพร พรมดี 1
152 นรีภัทร ผิวพอใช้ 1
153 อารี พรวัฒนะกิจ 1
154 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
155 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
156 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
157 กัลยาณี ตันนุกูล 1
158 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
159 อริสรา ธานีรณานนท์ 1
160 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
161 อัฎฐพร หิรัญพฤกษ์ 1
162 ธวัชชัย สันติสุข 1
163 นพรัตน์ ตันประสิทธิ์ 1
164 สุภาภรณ์ พรพิศณุกิจจา 1
165 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
166 ณรงค์ อุ้ยนอง 1
167 ไววิทย์ พุทธารี 1
168 ศิลปชัย กงตาล 1
169 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
170 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
171 Varunee Padmasankh 1
172 ชัยศึก เกตุทัต 1
173 Walaisiri Muangsiri 1
174 วีระ พลวัฒน์ 1
175 จิตรา เตมีย์ 1
176 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
177 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
178 ทรงพล โสภณ 1
179 วาสนา เสียงดัง 1
180 วิไลวรรณ ทองเจริญ 1
181 วิรัช อภิเมธีธำรง 1
182 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
183 ธงชัย ลำดับวงศ์ 1
184 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
185 ธัชพล กาญจนกูล 1
186 วิลาศ สิงหวิสัย 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 5
2 2549 2
3 2547 8
4 2546 3
5 2545 1
6 2542 1
7 2540 3
8 2539 4
9 2538 1
10 2537 1
11 2532 2
12 2516 1
13 543 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 การพัฒนามาตรฐานวิชาชีพอาจารย์พยาบาล สังกัดมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ
2 การพัฒนาโมดูลชุดฝึกอบรมการส่งเสริมการรู้สารสนเทศตามลักษณะของกลุ่มผู้เรียนสำหรับนักศึกษาปริญญาบัณฑิต
3 การพัฒนาแผนกลยุทธ์การจัดการความรู้เชิงนวัตกรรมสำหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
4 การพัฒนาโมดูลการฝึกอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมคณาจารย์ผู้สอนวิชาบัญชี ตามแนวทางการกำกับดูแลผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี และมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี
5 List assignment problems
ปี พ.ศ. 2549
6 ยุทธศาสตร์การผลิตครูตามมาตรฐานวิชาชีพของมหาวิทยาลัยราชภัฏ : กรณีศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
7 การพัฒนารูปแบบโปรแกรมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมครูฝึกสอนดนตรี ในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ปี พ.ศ. 2547
8 การพัฒนารูปแบบการผลิตครูวิชาชีพของไทย
9 การพัฒนากลยุทธ์การจัดการโปรแกรมนานาชาติของสถาบันอุดมศึกษาไทย
10 การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยวิธีการเปรียบเทียบสมรรถนะกับภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
11 การนำเสนอวาระปฏิบัติเพื่อพัฒนาวัฒนธรรมองค์การของมหาวิทยาลัยราชภัฏ สู่ความเป็นเลิศในการปฏิบัติงานในฐานะสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
12 การพัฒนากลยุทธ์การแข่งขันของมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ
13 การพัฒนากลยุทธ์การตลาดสำหรับสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
14 การพัฒนารูปแบบความร่วมมือระหว่างสถาบันการเงินภาคธนาคารกับมหาวิทยาลัยของรัฐในการจัดหลักสูตรการศึกษาทางไกลเพื่อพัฒนาพนักงาน
15 การพัฒนาระบบสารสนเทศสภาพแวดล้อมทางกายภาพสำหรับสาขาศิลปะ และการออกแบบในระดับอุดมศึกษา
ปี พ.ศ. 2546
16 รูปแบบการเปรียบเทียบสมรรถนะแบบร่วมกลุ่มเทียบกิจกรรม :กรณีศึกษา การจัดการเรียนการสอนสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า ระหว่างโรงเรียนเหล่าทัพ สังกัดกระทรวงกลาโหม
17 การพัฒนาแผนกลยุทธ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของสถาบันราชภัฏราชนครินทร์
18 การพัฒนาแผนกลยุทธ์การจัดการทรัพยากรบุคคลในสถาบันราชภัฏ
ปี พ.ศ. 2545
19 การพัฒนากลยุทธ์การบริหารการเงินสำหรับมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ
ปี พ.ศ. 2542
20 การนำเสนอโครงสร้างระบบอุดมศึกษาในสังกัดกระทรวงกลาโหมในอนาคต
ปี พ.ศ. 2540
21 การพัฒนารูปแบบการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดและดำเนินงาน ของวิทยาลัยพลศึกษา
22 การพัฒนาชุดการสอนไวโอลินตามแนวการสอนของ ชูชาติ พิทักษากร สำหรับนิสิตนักศึกษาที่ไม่ได้ศึกษาไวโอลินเป็นวิชาเอก
23 การนำเสนอรูปแบบงบประมาณสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ปี พ.ศ. 2539
24 การศึกษาหลักสูตรและสภาพการจัดการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ ในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
25 การวิเคราะห์การเข้าและการออกของอาจารย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
26 รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของตัวแปรสภาพแวดล้อมสถาบันกับผลลัพธ์ทางการศึกษาของนักศึกษาพยาบาล
27 การบริหารการเงินของบัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปี พ.ศ. 2538
28 การศึกษาการจัดทำแผนและการดำเนินงานตามแผนของกรมการฝึกหัดครู ในแผนพัฒนาการศึกษาระยะที่ 7
ปี พ.ศ. 2537
29 การวิเคราะห์การดำเนินงานของสถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปี พ.ศ. 2532
30 การวิเคราะห์โครงสร้างการบริหาร ปัญหาและความต้องการของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
31 ศักยภาพและการขยายตัวของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
ปี พ.ศ. 2516
32 การวิเคราะห์แบบทดสอบวัดความถนัดทางดนตรีของซีชอร์ เพื่อใช้กับเด็กไทย