ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุชาติ ตันธนะเดชา
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 6
2 วราภรณ์ บวรศิริ 3
3 สุกัญญา โฆวิไลกูล 2
4 อรุณี หงษ์ศิริวัฒน์ 2
5 สวัสดี พฤกษตระกูล 2
6 พันธ์ศักดิ์ พลสารัมย์ 2
7 สุชาติ ตันธนะเดชา 2
8 สุมิตรา พูลทอง 1
9 รุ่งราวี ทองกันยา 1
10 Yeshey Penjor 1
11 กำจัด มงคลกุล 1
12 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
13 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
14 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
15 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
16 ประคอง ชอบเสียง 1
17 ชอุ่ม มลิลา 1
18 ๋Janes, Gavin W. 1
19 วินัย งามแสง 1
20 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
21 Chonticha Srisawang 1
22 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
23 Jittima Chatchawansaisin 1
24 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
25 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
26 นภสร โกวรรธนะกุล 1
27 Phanphen Wattanaarsakit 1
28 Chakkaphan Sutthirat 1
29 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
30 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
31 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
32 Ampa Luiengpirom 1
33 Sompol Sanguanrungsirikul 1
34 Naiyana Chaiyabutr 1
35 บรรจง คณะวรรณ 1
36 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
37 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
38 มยุรี ตันติสิระ 1
39 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
40 Kitpramuk Tantayaporn 1
41 Puttipongse Varavudhi 1
42 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
43 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
44 สุมา เมืองใย 1
45 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
46 วิมล เหมะจันทร 1
47 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
48 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
49 ละอองทิพย์ เหมะ 1
50 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
51 พรรณี กาญจนพลู 1
52 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
53 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
54 Pornpimol Muanjai 1
55 Anawatch Mitpratan 1
56 Waraporn Siriterm 1
57 เอกชัย อดุลยธรรม 1
58 Thada Jirajaras 1
59 ทองคูณ หงส์พันธุ์ 1
60 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
61 กมลชนก ยวดยง 1
62 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
63 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
64 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
65 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
66 Thanathon Sesuk 1
67 สุวดี ยาป่าคาย 1
68 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
69 ศุกันยา ห้วยผัด 1
70 Pantharee Boonsatorn 1
71 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
72 Acom Sornsute 1
73 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
74 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
75 นพรัตน์ พบลาภ 1
76 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
77 อภิภา ปรัชญพฤทธิ์ 1
78 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
79 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
80 Chariya Uiyyasathian 1
81 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
82 สิทธิพร แอกทอง 1
83 Kasidit Nootong 1
84 Vimolmas Lipipun 1
85 เกษม บำรุงเวช, 2501- 1
86 สมชัย วัฒนการุณ 1
87 สายฝน เสกขุนทด 1
88 Suchin Arunsawatwong 1
89 ไพกานท์ รักษาสุทธิพันธ์ 1
90 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
91 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
92 ชาติชาย ศรีรัศมี 1
93 กระมล ทองธรรมชาติ 1
94 สุธีรา ตังสวานิช 1
95 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
96 Chayaporn Supachartwong 1
97 Panee Boonthavi 1
98 สิริพร สิวราวุฒิ 1
99 สมพร พรมดี 1
100 นรีภัทร ผิวพอใช้ 1
101 สุวิชา ทองสิมา 1
102 สายฝน ควรผดุง 1
103 สุภาภรณ์ พรพิศณุกิจจา 1
104 ทรงพล โสภณ 1
105 วาสนา เสียงดัง 1
106 วิไลวรรณ ทองเจริญ 1
107 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
108 พาณี มนาปี 1
109 วัลลภ แย้มเหมือน 1
110 อัฎฐพร หิรัญพฤกษ์ 1
111 ธวัชชัย สันติสุข 1
112 นพรัตน์ ตันประสิทธิ์ 1
113 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
114 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
115 อารี พรวัฒนะกิจ 1
116 สำเริง แย้มโสภี 1
117 จุฬารัตน์ บุษบงก์ 1
118 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
119 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
120 วิรัช อภิเมธีธำรง 1
121 ชัยศึก เกตุทัต 1
122 Walaisiri Muangsiri 1
123 วีระ พลวัฒน์ 1
124 Varunee Padmasankh 1
125 Rajalida Lipikorn 1
126 ชูชาติ พิทักษากร 1
127 อวย เกตุสิงห์ 1
128 สุพจน์ ยุคลธรวงศ์ 1
129 ประธาน ดาบเพชร 1
130 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
131 ณรงค์ อุ้ยนอง 1
132 ธงชัย ลำดับวงศ์ 1
133 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
134 ธัชพล กาญจนกูล 1
135 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
136 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
137 จิตรา เตมีย์ 1
138 ไววิทย์ พุทธารี 1
139 ศิลปชัย กงตาล 1
140 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
141 อริสรา ธานีรณานนท์ 1
142 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
143 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
144 Vanida Chantarateptawan 1
145 กาญจนา แก้วเทพ 1
146 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
147 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
148 ศิริชัย ศิริกายะ 1
149 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
150 Chalermpol Leevailoj 1
151 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
152 Srilert Chotpantarat 1
153 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
154 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
155 Kittisak Likhitwitayawuid 1
156 Sumphan Wongseripipatana 1
157 Supa Chantharasakul 1
158 Garnpimol C. Ritthidej 1
159 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
160 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
161 Wilai Anomasiri 1
162 Jaitip Paiboon 1
163 วัฒนชัย สมิทธากร 1
164 Boonchai Sangpetngam 1
165 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
166 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
167 คัคนางค์ มณีศรี 1
168 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
169 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
170 วิลาศ สิงหวิสัย 1
171 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
172 ประไพ บวรฤทธิเดช 1
173 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
174 กัลยาณี ตันนุกูล 1
175 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
176 วิไล ชินธเนศ 1
177 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
178 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
179 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
180 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
181 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
182 Somying Tumwasorn 1
183 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
184 อุทัย บุญประเสริฐ 1
185 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
186 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 5
2 2550 1
3 2549 2
4 2547 8
5 2546 3
6 2545 1
7 2542 1
8 2540 3
9 2539 4
10 2538 1
11 2537 1
12 2532 2
13 2516 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 การพัฒนามาตรฐานวิชาชีพอาจารย์พยาบาล สังกัดมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ
2 การพัฒนาโมดูลชุดฝึกอบรมการส่งเสริมการรู้สารสนเทศตามลักษณะของกลุ่มผู้เรียนสำหรับนักศึกษาปริญญาบัณฑิต
3 การพัฒนาแผนกลยุทธ์การจัดการความรู้เชิงนวัตกรรมสำหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
4 การพัฒนาโมดูลการฝึกอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมคณาจารย์ผู้สอนวิชาบัญชี ตามแนวทางการกำกับดูแลผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี และมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี
5 List assignment problems
ปี พ.ศ. 2550
6 การจัดทำระบบบริหารสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อส่งเสริมการให้และการอาสาช่วยเหลือสังคม สำนักงานปลัดแระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ปี พ.ศ. 2549
7 ยุทธศาสตร์การผลิตครูตามมาตรฐานวิชาชีพของมหาวิทยาลัยราชภัฏ : กรณีศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
8 การพัฒนารูปแบบโปรแกรมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมครูฝึกสอนดนตรี ในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ปี พ.ศ. 2547
9 การพัฒนารูปแบบการผลิตครูวิชาชีพของไทย
10 การพัฒนากลยุทธ์การจัดการโปรแกรมนานาชาติของสถาบันอุดมศึกษาไทย
11 การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยวิธีการเปรียบเทียบสมรรถนะกับภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
12 การนำเสนอวาระปฏิบัติเพื่อพัฒนาวัฒนธรรมองค์การของมหาวิทยาลัยราชภัฏ สู่ความเป็นเลิศในการปฏิบัติงานในฐานะสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
13 การพัฒนากลยุทธ์การแข่งขันของมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ
14 การพัฒนากลยุทธ์การตลาดสำหรับสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
15 การพัฒนารูปแบบความร่วมมือระหว่างสถาบันการเงินภาคธนาคารกับมหาวิทยาลัยของรัฐในการจัดหลักสูตรการศึกษาทางไกลเพื่อพัฒนาพนักงาน
16 การพัฒนาระบบสารสนเทศสภาพแวดล้อมทางกายภาพสำหรับสาขาศิลปะ และการออกแบบในระดับอุดมศึกษา
ปี พ.ศ. 2546
17 รูปแบบการเปรียบเทียบสมรรถนะแบบร่วมกลุ่มเทียบกิจกรรม :กรณีศึกษา การจัดการเรียนการสอนสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า ระหว่างโรงเรียนเหล่าทัพ สังกัดกระทรวงกลาโหม
18 การพัฒนาแผนกลยุทธ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของสถาบันราชภัฏราชนครินทร์
19 การพัฒนาแผนกลยุทธ์การจัดการทรัพยากรบุคคลในสถาบันราชภัฏ
ปี พ.ศ. 2545
20 การพัฒนากลยุทธ์การบริหารการเงินสำหรับมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ
ปี พ.ศ. 2542
21 การนำเสนอโครงสร้างระบบอุดมศึกษาในสังกัดกระทรวงกลาโหมในอนาคต
ปี พ.ศ. 2540
22 การพัฒนารูปแบบการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดและดำเนินงาน ของวิทยาลัยพลศึกษา
23 การพัฒนาชุดการสอนไวโอลินตามแนวการสอนของ ชูชาติ พิทักษากร สำหรับนิสิตนักศึกษาที่ไม่ได้ศึกษาไวโอลินเป็นวิชาเอก
24 การนำเสนอรูปแบบงบประมาณสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ปี พ.ศ. 2539
25 การศึกษาหลักสูตรและสภาพการจัดการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ ในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
26 การวิเคราะห์การเข้าและการออกของอาจารย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
27 รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของตัวแปรสภาพแวดล้อมสถาบันกับผลลัพธ์ทางการศึกษาของนักศึกษาพยาบาล
28 การบริหารการเงินของบัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปี พ.ศ. 2538
29 การศึกษาการจัดทำแผนและการดำเนินงานตามแผนของกรมการฝึกหัดครู ในแผนพัฒนาการศึกษาระยะที่ 7
ปี พ.ศ. 2537
30 การวิเคราะห์การดำเนินงานของสถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปี พ.ศ. 2532
31 การวิเคราะห์โครงสร้างการบริหาร ปัญหาและความต้องการของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
32 ศักยภาพและการขยายตัวของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
ปี พ.ศ. 2516
33 การวิเคราะห์แบบทดสอบวัดความถนัดทางดนตรีของซีชอร์ เพื่อใช้กับเด็กไทย