ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุชาดา ไกรพิบูลย์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2555 2
2 2554 1
3 2553 2
4 2552 11
5 2551 6
6 2548 1
7 2538 1
8 2521 1
9 543 26
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 การจัดการผลกระทบของการผลิตอิฐมอญที่มีต่อสุขภาพของประชาชนในหมู่บ้านช่างทอง ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่
2 การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของเด็กด้อยโอกาส จังหวัดเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2554
3 การดำเนินชีวิตที่นำไปสู่โรคความดันโลหิตสูงในอำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ปี พ.ศ. 2553
4 การให้ความรู้สุขภาพผ่านสื่อวิทยุ ที่มีผลต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองของกลุ่มชาติพันธุ์
5 การใช้กระบวนการกลุ่มเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการสูบบุหรี่ ของนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
ปี พ.ศ. 2552
6 พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพเพื่อป้องกันโรคเก๊าต์ ของตำรวจตระเวนชายแดน จังหวัดเชียงใหม่
7 การพัฒนาความรู้สึกเห็นคุณค่าในตนเอง เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพของเด็ก ที่มีความบกพร่องทางการเห็นโดยใช้กิจกรรมกลุ่ม
8 กระบวนการเสริมสร้างพลังอำนาจในครอบครัวที่เป็นกลุ่มเสี่ยง ต่อการเกิดปัญหาสุขภาพจิต ตำบลเจริญราษฎร์ อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา
9 เครือข่ายความสัมพันธ์ทางสังคมที่ส่งผลต่อสภาพจิตใจ ของผู้สูงอายุในชมรมผู้สูงอายุโพธิ์ทอง ตำบลมะลวน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฏร์ธานี
10 การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของผู้พิการอัมพาตครึ่งซีก โดยการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม
11 กระบวนการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมสุขภาพ ของชุมชนบ้านวังธาร อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
12 การพัฒนาความสามารถในการดูแลสุขภาพตนเอง ของผู้สูงอายุบ้านปงเหนือ อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
13 การส่งเสริมสุขภาพช่องปากเด็กก่อนวัยเรียนของผู้ปกครอง ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าคา อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน
14 การส่งเสริมการรับรู้ความสามารถแห่งตนต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองหลังผ่าตัดในผู้ป่วยโรคกระดูกสันหลังส่วนคอเสื่อม
15 การส่งเสริมการรับรู้ความสามารถของตนเองต่อพฤติกรรมการเลี้ยงทารกด้วยนมมารดา ของมารดาที่มีบุตรคนแรก
16 การพัฒนาศักยภาพของผู้ปกครอง ในการดูแลอนามัยส่วนบุคคล ของเด็กออทิสติก โรงเรียนกาวิละอนุกูล อำเภอเมืองเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2551
17 การใช้กิจกรรมกลุ่มเพื่อส่งเสริมความสามารถในการปรับตัวทางสังคม ของนักเรียนโรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง
18 กระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ ของเกษตรกรบ้านม่วงป๊อก อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่
19 กระบวนการมีส่วนร่วมในการจัดการความปลอดภัย ในการขับขี่รถจักรยานยนต์ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
20 แรงจูงใจและการปรับตัวเพื่อสู่ความเป็นเลิศ ของผู้ที่เข้ามาเรียนเทควันโด ในโรงเรียนสอนเทควันโด ในอำเภอเมืองเชียงใหม่
21 การส่งเสริมสุขภาพของมารดา ที่ลูกเป็นเด็กออทิสติก
22 กระบวนการขัดเกลาทางสังคมเพื่อสุขภาวะของคณะอนุชนคริสตจักรฟาร์มสัมพันธกิจ อำเภอเมืองเชียงราย
ปี พ.ศ. 2548
23 การสังเคราะห์งานการค้นคว้าแบบอิสระวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปี พ.ศ.2544-2547
ปี พ.ศ. 2538
24 ผลของการฝึกออกกำลังกายแบบเสต็ปร่วมกับการฝึกสมาธิ ที่มีต่อการเปลี่ยนแปลง ของคลื่นไฟฟ้าสมอง ความอดทนของระบบไหลเวียนและสุขภาพจิต
ปี พ.ศ. 2521
25 ความสัมพันธ์ระหว่างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขากับความเร็ว ในการเริ่มออกวิ่งระยะสั้น