ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุชาดา บัวพันธ์
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พื้นที่เขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก
ปี พ.ศ. 2550
2 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พื้นที่เขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก
ปี พ.ศ. 2549
3 การเพิ่มมูลค่าข้าวลีบ กากมัน เปลือกมัน ขึ้เถ้าแกลบ และกากตะกอนน้ำเสีย ในการผลิตปุ๋ยหมักเพื่อผลิตผักปลอดสารพิษ
ปี พ.ศ. 2548
4 การเพิ่มมูลค่าข้าวลีบ กากมัน เปลือกมัน ขึ้เถ้าแกลบ และกากตะกอนน้ำเสีย ในการผลิตปุ๋ยหมักเพื่อผลิตผักปลอดสารพิษ
5 การศึกษาสูตร และสัดส่วนธาตุอาหารที่เหมาะสมในการผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากกากตะกอนน้ำเสีย ของโรงงานผลิตน้ำอัดลมสำหรับการปลูกพืชผักปลอดสารพิษ