ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุชาดา บวรกิติวงศ์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- สุชาดา บวรกิตติวงศ์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 กุณฑีรา อารีกุล 5
2 ศิริรัตน์ ศิริวิโรจน์สกุล 5
3 หนึ่งฤทัย มะลาไวย์ 5
4 สามารถ พันคง 5
5 วรรณี แกมเกตุ 3
6 อวยพร เรืองตระกูล 3
7 ศิริชัย กาญจนวาสี 3
8 ญาดา นิลประดิษฐ์ 2
9 เยาวลักษณ์ หงษ์หิรัญเรือง 2
10 นวพร สุนันท์ลิกานนท์ 2
11 ธัญญรัศม์ จอกสถิตย์ 2
12 พัชรพร เทอดธรรมไพศาล 2
13 ซิธิมาโวร์ บุญมา 2
14 สถาพร บุตรใสย์ 2
15 มาลัยพร นนท์แก้ว 2
16 ไพวรัญ รัตนพันธ์ 1
17 นิตยา เหิมใจหาญ 1
18 กุสุมา สารดี 1
19 ภัทรภร เปรมปรี 1
20 มินตรา สมจิตต์ 1
21 เพ็ญพิมล ลีโนทัย 1
22 ณัฎฐภรณ์ หลาวทอง 1
23 สุพัตรา ชะมะบูรณ์ 1
24 นิธิภัทร บาลศิริ 1
25 ณัฏฐภรณ์ หลาวทอง 1
26 โชคอนันต์ จึงเจริญรัตน์ 1
27 วรงค์ศรี แสงบรรจง 1
28 ไพฑูรย์ สินลารัตน์ 1
29 เกียรติกำจร กุศล, 2507- 1
30 เอมอร จังศิริพรปกรณ์ 1
31 เฉลิมเกียรติ กฤษณะจันทร์ 1
32 บุรทิน ขำภิรัฐ 1
33 สุชาดา ปุญปัน 1
34 จิรดี ประยูรศิริ, 2505- 1
35 ยุวารินทร์ ธนกัญญา, 2520- 1
36 ดวงกมล ไตรวิจิตรกุล 1
37 อาชัญญา รัตนอุบล 1
38 ดวงกมล ไตรวิจิตรคุณ 1
39 ดิเรก ศรีสุโข 1
40 จิตตานันท์ ติกุล, 2504- 1
41 วัยวุฑฒ์ อยู่ในศิล 1
42 ปาริชาต โถน้อย 1
43 ปุณยนุช พินชู 1
44 นิคม กีรติวรางกูร 1
45 ศุภมาศ การะเกตุ 1
46 บุษรินทร์ เชี่ยววานิช 1
47 ศุภวรรณ ทรงอำนวยคุณ 1
48 สรัตนี แก้วคำ 1
49 สิริพันธุ์ สุวรรณมรรคา 1
50 เนติสิทธิ์ ปฐมกาลบุตร 1
51 น้ำเพชร ช่วงทอง 1
52 ศจีมาจ ขวัญเมือง 1
53 วินัย ปานโท้ 1
54 วิภา บำเรอจิตร 1
55 เพ็ญภัคร พื้นผา 1
56 เสาวรส ยิ่งวรรณะ 1
57 Martinez, Jose felipe 1
58 พรทิพย์ พันตา 1
59 สุชาดา สวัสดี 1
60 สมใจ จิตมั่น 1
61 พรนเรศ มูลเมืองแสน 1
62 ปัทมศิริ ธีรานุรักษ์ 1
63 ดวงใจ สีเขียว 1
64 อภิรดี ปราสาททรัพย์ 1
65 อาภรณ์ พลเสน 1
66 ทรายทอง พวกสันเทียะ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 2
2 2555 4
3 2554 3
4 2553 10
5 2552 7
6 2551 8
7 2550 5
8 2549 4
9 2548 9
10 2547 8
11 2546 10
12 2545 5
13 2543 2
14 2542 5
15 2541 1
16 543 15
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 การเปรียบเทียบรูปแบบการทดลองที่มีต่อความใฝ่รู้ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 5
2 โมเดลเชิงสาเหตุของพฤติกรรมการแลกเปลี่ยนความรู้ของครู: การวิเคราะห์ความไม่แปรเปลี่ยน
ปี พ.ศ. 2555
3 การพัฒนาวิธีการประเมินการเรียนการสอนของครูตามแนวคิดโมเสค
4 การวิเคราะห์ความเข้าใจและการปฏิบัติงานตามการรับรู้ของครูตามนโยบายการศึกษา
5 เครื่องมือและโมเดลการวัดทีแพค-เอสของนิสิตนักศึกษาครู : การพัฒนาและ วิเคราะห์เปรียบเทียบโมเดลแข่งขัน
6 การพัฒนาวิธีการประเมินการเรียนการสอนของครูตามแนวคิดโมเสค
ปี พ.ศ. 2554
7 การพัฒนาโมเดลมูลค่าเพิ่มพหุระดับเพื่อการวัดประสิทธิผลของโรงเรียน
8 การสังเคราะห์งานวิจัยนวัตกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ : การวิเคราะห์อภิมาน และการวิเคราะห์กลุ่มแฝง
9 การวิเคราะห์แบบการเชื่อมโยงการเรียนการสอนกับการวิจัยตามการรับรู้ของอาจารย์และนิสิตบัณฑิตศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปี พ.ศ. 2553
10 การประยุกต์ใช้การวิเคราะห์สายโซ่วิธีการ-เป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง: การพัฒนาโมเดลการวัดและการวิเคราะห์มูลค่าเพิ่ม
11 การวิเคราะห์และนำเสนอแนวทางพัฒนาค่านิยมทางภาษาไทยของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น : การิจัยแบบผสม
12 การพัฒนาแบบวัดจิตวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนประถมศึกษา
13 การเปรียบเทียบกิจกรรมเสริมความเป็นครูของนักศึกษาครูในมหาวิทยาลัยที่ต่างกัน : การวิจัยแบบผสม
14 การวิเคราะห์องค์ประกอบสมรรถภาพทางวิชาชีพสำหรับนักเรียนสาขาพาณิชยกรรม สถาบันการอาชีวศึกษา ภาคตะวันออก 2 : โมเดลจาก 3 มุมมอง
15 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษาปริญญาบัณฑิต : การประยุกต์ใช้โมเดลพัฒนาการพหุระดับแบบผสม
16 โมเดลการพัฒนาการปฏิบัติงานครู : การประยุกต์ใช้แนวคิดการประเมินครูที่เน้นการปฏิบัติงานเป็นฐานและการประเมินแบบเสริมพลังอำนาจ
17 การเปรียบเทียบกิจกรรมเสริมความเป็นครูของนักศึกษาครูในมหาวิทยาลัยที่ต่างกัน :
18 โมเดลการพัฒนาการปฏิบัติงานครู : การประยุกต์ใช้แนวคิดการประเมินครูที่เน้นการปฏิบัติงานเป็นฐานและการประเมินแบบเสริมพลังอำนาจ
19 การวิเคราะห์และนำเสนอแนวทางพัฒนาค่านิยมทางภาษาไทยของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น :
ปี พ.ศ. 2552
20 ความแกร่งของสถิติทดสอบเอฟ เมื่อความแปรปรวนของประชากรไม่เท่ากัน
21 ความแกร่งของสถิติทดสอบที เมื่อประชากรมีการแจกแจงไม่เป็นโค้งปกติ
22 การพัฒนาโมเดลเชิงสาเหตุและผลของการเห็นคุณค่าในตนเองของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3
23 ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนวิถีพุทธ : การวิเคราะห์เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
24 ความแกร่งของสถิติทดสอบที เมื่อประชากรมีการแจกแจงไม่เป็นโค้งปกติ
25 ความแกร่งของสถิติทดสอบเอฟ เมื่อความแปรปรวนของประชากรไม่เท่ากัน
26 การพัฒนาโมเดลเชิงสาเหตุและผลของการเห็นคุณค่าในตนเอง ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3
ปี พ.ศ. 2551
27 การพัฒนาโมเดลเชิงสาเหตุความมีคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย : การวิเคราะห์กลุ่มพหุ
28 การเปรียบเทียบผลการสอนซ่อมเสริมวิชาคณิตศาสตร์ระหว่าง การสอนด้วยโครงงานและการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน : งานวิจัยเชิงทดลองที่ใช้การวินิจฉัยข้อบกพร่องเป็นตัวแปรปรับ
29 อิทธิพลของกระบวนการเสริมพลังอำนาจที่มีต่อพลังอำนาจครู
30 การเปรียบเทียบวิธีการประมาณช่วงความเชื่อมั่นสำหรับขนาดอิทธิพลมาตรฐานของตัวอย่างสองกลุ่มที่เป็นอิสระต่อกันและไม่เป็นอิสระต่อกัน : การแจกแจงแบบเบ้ขวา
31 การเปรียบเทียบวิธีการประมาณช่วงความเชื่อมั่นสำหรับขนาดอิทธิพลมาตรฐานของตัวอย่างสองกลุ่มที่เป็นอิสระต่อกันและไม่เป็นอิสระต่อกัน : การแจกแจงแลมดาของตูกี
32 ปัจจัยจำแนกการตัดสินใจศึกษาต่อต่างประเทศ : การวิเคราะห์จำแนก
33 การเปรียบเทียบผลการสอนซ่อมเสริมวิชาคณิตศาสตร์ ระหว่างการสอนด้วยโครงงาน และการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน : งานวิจัยเชิงทดลองที่ใช้การวินิจฉัยข้อบกพร่องเป็นตัวแปรปรับ
34 การพัฒนาโมเดลเชิงสาเหตุความมีคุณธรรม จริยธรรม ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย : การวิเคราะห์กลุ่มพหุ
ปี พ.ศ. 2550
35 การพัฒนาและตรวจสอบความตรงของโมเดลสมการโครงสร้างพหุระดับประสิทธิผลทีมงาน
36 ผลการวิเคราะห์ตัวแปรพหุของคุณธรรมจริยธรรมเพื่อพัฒนาแนวทางการสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรมของราชนาวีไทย
37 ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนวิถีพุทธ : การวิเคราะห์เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
38 การเปรียบเทียบค่าความคลาดเคลื่อนแบบที่ 1 และอำนาจการทดสอบของวิธีการเปรียบเทียบเชิงซ้อนที่ไม่มีเงื่อนไขเกี่ยวกับการเท่ากันของค่าความแปรปรวนสำหรับแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์
39 การพัฒนาโมเดลเชิงสาเหตุความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ : การทดสอบความไม่แปรเปลี่ยนตามขนาดของโรงเรียน
ปี พ.ศ. 2549
40 อิทธิพลของกระบวนการเสริมสร้างพลังอำนาจที่มีต่อพลังอำนาจครู
41 การพัฒนาตัวบ่งชี้รวมคุณภาพการสอนวิชาภาษาอังกฤษของครูชาวต่างชาติในโรงเรียนสองภาษา
42 การพัฒนาระบบการประเมินนิสิต/นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ตามแนวคิดการประเมินแบบ 360 องศา โดยการประยุกต์ใช้ทฤษฎีการสรุปอ้างอิง
43 การเปรียบเทียบค่าความคลาดเคลื่อนแบบที่ 1 และอำนาจการทดสอบของวิธีการเปรียบเทียบเชิงซ้อนที่ไม่มีเงื่อนไขเกี่ยวกับการเท่ากันของค่าความแปรปรวน สำหรับแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์
ปี พ.ศ. 2548
44 การเปรียบเทียบกระบวนการจัดการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย : การวิเคราะห์เชิงปริมาณและคุณภาพ
45 การพัฒนา การตรวจสอบความตรง และความไม่แปรเปลี่ยนของโมเดลสมการโครงสร้างพหุระดับประสิทธิผลความเป็นคณบดี
46 ตัวบ่งชี้กระบวนการจัดการเรียนการสอนแบบใช้วิจัยเป็นฐาน : กรณีการปฏิบัติที่ดีที่สุดในโรงเรียนประถมศึกษาเอกชน
47 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของโรงเรียนที่จัดการเรียนร่วมให้เด็กออทิสติกในระดับประถมศึกษา
48 การวิเคราะห์รูปแบบการคิดของเยาวชนไทย
49 ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลิตภาพการวิจัยของอาจารย์มหาวิทยาลัยของรัฐ : การวิเคราะห์ลิสเรลและเครือข่ายใยประสาท
50 บทบาทและสภาพการดำเนินงานของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน : การสังเคราะห์งานวิจัย
51 อิทธิพลของความเป็นผู้ประกอบการที่มีต่อการสร้างสรรค์ทางปัญญาและการบริการของภาควิชาในมหาวิทยาลัย : การประยุกต์โมเดลสมการโครงสร้างพหุระดับแบบอิทธิพลย้อนกลับ
52 การเปรียบเทียบค่าความคลาดเคลื่อนประเภทที่ 1 และอำนาจการทดสอบของวิธีการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ สำหรับแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์
ปี พ.ศ. 2547
53 การสังเคราะห์งานวิจัยที่วิเคราะห์ด้วยโมเดลเชิงเส้นตรงระดับลดหลั่น : การวิเคราะห์อภิมาน
54 ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลการเรียนรู้จากหลักสูตรแฝงอันมีผลต่อลักษณะทางวิชาชีพของนิสิตนักศึกษาเภสัชศาสตร์
55 คุณสมบัติของตัวประมาณค่าความเข้มของอิทธิพล : การเปรียบเทียบระหว่างทฤษฎีการทดสอบแบบดั้งเดิมและทฤษฎีการตอบสนองข้อสอบ
56 ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์และพัฒนาการทางวิชาการ : การวิเคราะห์มูลค่าเพิ่ม
57 ความสำเร็จของการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษาของโรงเรียนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล : การศึกษาเชิงปริมาณและคุณภาพ
58 การวิเคราะห์องค์ประกอบสมรรถภาพทางวิชาชีพ สำหรับนักเรียนสาขาพาณิชยกรรม สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก 2 : โมเดลจาก 3 มุมมอง
59 การเปรียบเทียบผลการพยากรณ์เกรดเฉลี่ยระหว่างเทคนิคคลีเมนไทน์กับเทคนิคการถดถอยพหุคูณ
60 ผลกระทบของการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาระบบใหม่ ที่มีต่อผู้เกี่ยวข้อง
ปี พ.ศ. 2546
61 การเปรียบเทียบค่าความคลาดเคลื่อนประเภทที่ 1 และอำนาจการทดสอบของสถิติทดสอบเอฟ สถิติทดสอบฟรีดแมน และสถิติทดสอบนอร์มอล-สกอร์ สำหรับแผนการทดลองแบบสุ่มในบล็อกสมบูรณ์
62 โมเดลสมการโครงสร้างของเชาว์ปัญญา เชาว์อารมณ์ และผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนิสิตระดับปริญญาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
63 แนวทางการพัฒนาสมรรถนะด้านวิทยาศาสตร์ของนักเรียนช่วงชั้น 3
64 การเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์เหลื่อมลำดับในโมเดลโค้งพัฒนาการที่มีช่วงเวลาการวัดแตกต่างกัน
65 ความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถทางการคิด ความสามารถในการประมวลผลอย่างอัตโนมัติ และความสามารถทางการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษาครูระดับปริญญาตรี
66 อำนาจการทดสอบของอัตราส่วนไลค์ลิฮูดไค-สแควร์ในการวิเคราะห์โมเดลล็อกลิเนียร์
67 การเปรียบเทียบค่าความคลาดเคลื่อนประเภทที่ 1 สำหรับสถิติทดสอบความเป็นอิสระ
68 บทปริทัศน์บทความเรื่อง การวิจัยและพัฒนาดัชนีชี้วัด เพื่อสร้างสิทธิและคุณภาพ การมีส่วนร่วมในการประเมินความเสี่ยงจากสารเคมี โดยชุมชนรอบนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
69 การเปรียบเทียบค่าความคลาดเคลื่อนประเภทที่ 1 และอำนาจการทดสอบของสถิติทดสอบเอฟ สถิติทดสอบฟรีดแมน และสถิติทดสอบนอร์มอล-สกอร์ สำหรับแผนการทดลองแบบสุ่มในบล็อกสมบูรณ์
70 ความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถทางการคิด ความสามารถในการประมวลผลอย่างอัตโนมัติ และความสามารถทางการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษาครูระดับปริญญาตรี
ปี พ.ศ. 2545
71 การพัฒนาโมเดลเชิงสาเหตุความมีวินัยในตนเอง ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี : การวิเคราะห์กลุ่มพหุ
72 อิทธิพลของปัจจัยด้านการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ ภูมิหลังส่วนบุคคล และสภาพแวดล้อมในองค์กร ที่มีต่อการปฏิบัติงานของผู้ให้บริการทางการแพทย์
73 รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของคุณภาพงานวิจัยปฏิบัติการ ในชั้นเรียนของครูประถมศึกษา สังกัดสำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร
74 การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการนำเสนอสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนมัธยมศึกษา
75 บทปริทัศน์บทความเรื่อง วิธีวิทยาการวิจัย : เครื่องมือหรือวิธีคิด (Research methodology : a tool or a way of thinking)
ปี พ.ศ. 2543
76 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของโมเดลโค้งพัฒนาการ ที่มีตัวแปรแฝง โมเดลพหุระดับ และโมเดลกึ่งซิมเพลกซ์ ในการวัดการเปลี่ยนแปลงระยะยาวชนิดตัวแปรเดี่ยวและตัวแปรพหุ
77 รูปแบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงสาเหตุ ขององค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อภาวะความเป็นผู้นำของคณบดี สถาบันอุดมศึกษาขของรัฐ ในสังกัดทบวงมหาวิทยาลัย
ปี พ.ศ. 2542
78 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการตรวจสอบการทำหน้าที่ต่างกันของข้อสอบ ระหว่างวิธีการวิเคราะห์องค์ประกอบจำกัด แมนเทล-แฮน์เซล และการตอบสนองข้อสอบ
79 การเปรียบเทียบความเที่ยงและความคลาดเคลื่อนอย่างเป็นะบบ ในการประมาณค่าของมาตรประมาณค่าแบบลิเคอร์ท และมาตรประมาณค่าแบบยึดพฤติกรรมในการประเมินการสอนของครู
80 การพัฒนาโมเดลบูรณาการเชิงสาเหตุของความวิตกกังวัลในการทำวิทยานิพนธ์ของนิสิตบัณฑิตศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
81 อัตราการตอบกลับขั้นต่ำของแบบสอบถามทางไปรษณีย์ซึ่งตอบด้วยความจริงใจที่ทำให้ตัวประมาณค่าไม่ลำเอียง
82 รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่มีผลต่อ การพัฒนาสมรรถภาพเชิงวิชาชีพของนิสิตนักศึกษาสาขาบริหารธุรกิจ
ปี พ.ศ. 2541
83 ทำไม α ต้อง .05?