ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุชาดา นาคฤทธิ์
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ยวงทอง พุ่มแก้ว 11
2 พวงทิพย์ หนูเจริญ 11
3 ชัยพร วรรณพัฒน์ 11
4 พิสิษฐ์ พจนจารุวิทย์ 11
5 ธเนศ ต่วนชะเอม 8
6 ขวัญฤดี พงศ์สุชาติ 3
7 เสาวรีย์ ตะโพนทอง 2
8 นภาพร หงษ์ภักดี 2
9 นรา หัตถสิน 2
10 วลัยทิพย์ สาชลวิจารณ์ 2
11 กฤษดา ประเสริฐสิทธิ์ 2
12 จริยา อ่อนฤทธิ์ 2
13 กุหลาบ รัตนสัจธรรม 2
14 จิตรี โพธิมามกะ 2
15 ปัญญา ธีระวิทยเลิศ 2
16 จำนงค์ อดิวัฒนสิทธิ์ 2
17 สุรินทร์ นิยมางกูร 2
18 วิเชียร ทองสิน 2
19 บุญเฉิด โสภณ 2
20 โชคชัย เดชรอด 2
21 ปรรฐมาศ์ พสิษฐ์ภคกุล 2
22 บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์ 2
23 ปิยวรรณ ประเสริฐศรี 2
24 เพ็ญศรี ฟองหิรัญรัตน์ 2
25 รัชนี แสงศิริ 2
26 บัณฑิต ศรีเมือง 2
27 นันทวรรณ เจริญจิตต์ 2
28 อารยา ศานติสรร 2
29 ชวลิต สันถวะโกมล 2
30 เติมศักดิ์ สุขวิบูลย์ 2
31 ธราธิป พุ่มกำพล 2
32 นภาพร นิลาภรณ์กุล 2
33 เจนวิทย์ พิทักษ์ 2
34 รัฐภูมิ ปาการเสรี 2
35 อนันต์ เติมสินวาณิช 2
36 สุวิมล ราชธนบริบาล 2
37 อัจฉราวรรณ สุขเกิด 2
38 อัมพา เกียรติก้องคีรี 2
39 อำพล ศิริพันธุ์ 2
40 สุวรรณิน คณานุวัฒน์ 2
41 สุภา ทองคง 2
42 วิโรจน์ เจษฎาลักษณ์ 2
43 วิทยา อินทรพิมล 2
44 ศักดิ์ชาย นาคนก 2
45 สมสุข โชติปาละกุล 2
46 สุดาภรณ์ อรุณดี 2
47 จุฑามาศ ทวีไพบูลย์วงษ์ 2
48 อำพัน พรหมบุตร 2
49 สุดารัตน์ จอมคำสิงห์ 2
50 วิมล มิระสิงห์ 2
51 พรเพ็ญ วรสิทธา 2
52 บุญใจ ศรีสถิตย์นรากูร 2
53 บุษกร สำโรงทอง 2
54 อำไพ หมื่นสิทธิ์ 2
55 ณัฎฐ์ชุดา สุภาพจน์ 2
56 ขวัญจิต ภิญโญชีพ 2
57 กรวิกา สุทธิโอฬาร 2
58 กาญจนา คูวัฒนะศิริ 2
59 ชวินทร์ หลานดินทองดี 2
60 เจนพล ทองยืน 2
61 ไพบูลย์ เปานิล 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 1
2 2552 1
3 2550 3
4 2549 4
5 2547 3
6 2546 2
7 543 11
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 การพัฒนาช่องทางการตลาดสินค้าของชมรมผู้สูงอายุจังหวัดชัยนาทเพื่อสร้างอาชีพและรายได้อย่างยั่งยืน
ปี พ.ศ. 2552
2 แนวทางในการป้องกันและแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ เกี่ยวกับปัญหาการติดเกมส์คอมพิวเตอร์ของเยาวชนไทย
ปี พ.ศ. 2550
3 พฤติกรรมการนำศีล 5 ไปใช้ในชีวิตประจำวัน ของนักเรียนมัธยมสาธิต กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2547
4 ศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรของเกษตรกร จังหวัดสมุทรสงคราม
5 ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการพัฒนาพื้นที่แม่น้ำปิงเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ พ.ศ.2547
ปี พ.ศ. 2549
6 ศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรของเกษตรกร จังหวัดสมุทรสงคราม
7 การวิจัยและพัฒนาดอยวาวี เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์แบบยั่งยืน
8 ศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรของเกษตรกร จังหวัดสมุทรสงคราม
9 แนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดปราจีนบุรี เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและศิลธรรม
ปี พ.ศ. 2547
10 พฤติกรรมการนำศีล 5 ไปใช้ในชีวิตประจำวัน ของนักเรียนมัธยมสาธิต กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2547
11 ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการพัฒนาพื้นที่แม่น้ำปิงเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ พ.ศ.2547
12 ความคิดเห็นของประชาชน ที่มีต่อการพัฒนาพื้นที่แม่น้ำปิง เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ พ.ศ.2547
ปี พ.ศ. 2546
13 การวิจัยและพัฒนาดอยวาวี เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์แบบยั่งยืน
14 การวิจัยและพัฒนาดอยวาวี เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์แบบยั่งยืน
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
15 แนวทางในการป้องกันและแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ เกี่ยวกับปัญหาการติดเกมส์คอมพิวเตอร์ของเยาวชนไทย