ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุชาดา นันทะไชย
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2554
1 ภาวะผู้นำของบริหารและเงื่อนไขในโรงเรียนที่เป็นตัวทำนาย ความรู้สึกถึงความมีประสิทธิภาพของครู
2 อิทธิพลของส่วนประสมในการดำเนินงานทางการตลาดและภาพลักษณ์ โรงเรียนที่มีต่อความภักดีของผู้ปกครองโรงเรียนเอกชน
ปี พ.ศ. 2553
3 การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารโรงเรียน :
ปี พ.ศ. 2552
4 โครงการวิจัยปรับปรุงหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
5 โครงการวิจัยเเละพัฒนาหลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฏีบัณฑิตสาขาบริหารการศึกษา
ปี พ.ศ. 2550
6 ความคิดเห็นของครูที่มีต่อโครงการฝึกอบรมโรงเรียนคุณภาพของศูนย์อบรมร่วมพัฒนา นครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว