ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุชน ตั้งทวีวิพัฒน์
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 การคัดเลือกและปรับปรุงสายพันธุ์สัตว์ปีกเพื่อเป็นสัตว์เศรษฐกิจทางเลือกใหม่อย่างยั่งยืนบนพื้นที่สูง
ปี พ.ศ. 2554
2 การใช้สบู่ดำจากขบวนการผลิตไบโอดีเซลเป็นแหล่งโปรตีนและพลังงานในอาหารสัตว์ปีกและสุกร
3 การใช้กากสบู่ดำจากขบวนการผลิตไบโอดีเซลเป็นแหล่งโปรตีนและพลังงานในอาหารปีกและสุกร
ปี พ.ศ. 2553
4 การผลิตไก่ต๊อกเพื่อเป็นทางเลือกใหม่สำหรับสัตว์ปีกเศรษฐกิจ
5 การใช้กากสบู่ดำจากขบวนการผลิตไบโอดีเซลเป็นแหล่งโปรตีนและพลังงานในอาหารสัตว์ปีกและสุกร [ปีที่ 1]
ปี พ.ศ. 2552
6 ผลของระยะเวลาและวิธีการเก็บรักษา ต่ออัตราการฟักออกของไข่พ่อแม่พันธุ์ไก่เนื้อ
7 การพัฒนาการผลิตสุกรร่วมกับการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพอย่างยั่งยืน
ปี พ.ศ. 2551
8 การพัฒนาการผลิตสุกรร่วมกับการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพอย่างยั่งยืน
ปี พ.ศ. 2549
9 การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไก่พื้นเมือง : ระบบการผลิตในเชิงการค้า
ปี พ.ศ. 2547
10 การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไก่พื้นเมือง : ระบบการผลิตในเชิงการค้า
ปี พ.ศ. 2546
11 แนวทางการผลิตเนื้อและไข่ไก่ปลอดสารพิษ
ปี พ.ศ. 2545
12 ระดับโปรตีนและพลังงานที่เหมาะสมในอาหารไก่ลูกผสมพื้นเมืองระยะเจริญเติบโต