ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุชน คชาทอง
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
และรู้จักในชื่อของ
- สุชน คชาทอง,
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 การวิจัยเพื่อสนับสนุนการผลิตพริกในจังหวัดสงขลาเพื่อการส่งออก
ปี พ.ศ. 2554
2 การใช้มูลแพะเป็นปุ๋ยอินทรีย์ในการผลิตพริก
ปี พ.ศ. 2552
3 การใช้มูลแพะเป็นปุ๋ยอินทรีย์ในการผลิตพริก
4 การใช้มูลแพะเป็นปุ๋ยอินทรีย์ในการผลิตพริก
5 ผลของการปลูกหญ้าแฝกเพื่อขยายพันธุ์เป็นพืชแซมที่มีต่อการเจริญเติบโตของยางพาราอายุน้อย
ปี พ.ศ. 2551
6 โครงการสาธิตทดสอบการปรับปรุงดินเพื่อปลูกปาล์มน้ำมัน ในกลุ่มชุดดินที่ ชุดดินแกลง
7 ผลของการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ร่วมกับปุ๋ยเคมีต่อการปลดปล่อยธาตุไนโตรเจน การเจริญเติบโต และผลผลิตของยางพารา ในกลุ่มชุดดินที่ 26
8 การศึกษาการปลูกพืชสมุนไพรสำหรับผลิตสารป้องกันแมลงศัตรูพืชเพื่อลดการใช้สารเคมี
9 การศึกษาประสิทธิภาพของสารเร่ง พด.7 ในการป้องกันกำจัดหนอนชอน เปลือกลองกอง