ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุจินต์ สิมารักษ์
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 มหาวิทยาลัยขอนแก่น(อุดหนุนทั่วไป) 8
2 ภัทรพงษ์ เกริกสกุล 7
3 อนาลยา หนานสายออ 7
4 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 6
5 วิริยะ ลิมปินันทน์ 5
6 เทวินทร์ วงษ์พระลับ 5
7 ยศ บริสุทธิ์ 3
8 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 3
9 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 3
10 สุวิทย์ เลาหศิริวงศ์ 3
11 มงคล โปร่งเจริญ 3
12 เทอดศักดิ์ คำเหม็ง 3
13 วชิราพร เกิดสุข 2
14 วิเชียร เกิดสุข 2
15 สมใจ ศรีหล้า 2
16 พิสิฏฐ์ บุญไชย 2
17 ทรงคุณ จันทจร 2
18 มานะ นาคำ 2
19 ศิรินธร นนทะจันทร์ 2
20 สุทธิพงศ์ อุริยะพงศ์สรรค์ 2
21 ภาวิณี ศรีสูงเนิน 2
22 กฤตพล สมมาตย์ 2
23 ไชยณรงค์ นาวานุเคราะห์ 2
24 ปิยนุช ศิริมั่งมูล 2
25 นิพนธ์ จันทร์โพธิ์ 2
26 เวชสิทธิ์ โทบุราณ 2
27 สถาบันวิจัยและพัฒนา 1
28 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 1
29 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 1
30 Patarapong Kroeksakul 1
31 สุภร ลิ้มศิริชัยกุล 1
32 Piyanuth Sirimungmool 1
33 ภาสกร นันทพานิช 1
34 Suchint Simaraks 1
35 Analaya Nansaior 1
36 ทรงศักดิ์ ศรีบุญจิตต์ 1
37 ปราโมทย์ ธรรมรัตน์ 1
38 สุเมธ ห่านเจริญ 1
39 สุกัญญา จันทร์ชุม 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 2
2 2555 3
3 2554 3
4 2553 5
5 2552 5
6 2551 6
7 2550 3
8 2549 3
9 2548 2
10 2547 3
11 2544 1
12 2543 3
13 2542 1
14 543 59
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 ทุนการวิจัยระดับปริญญาโทและเอกด้านระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อเสริมงานวิจัยในประเทศเพื่อนข้านของไทย : ระยะที่ 1
2 ทุนการวิจัยระดับปริญญาโทและเอกด้านระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อเสริมงานวิจัยในประเทศเพื่อนข้านของไทย : ระยะที่ 1
ปี พ.ศ. 2555
3 สาเหตุและผลจากการออกมาอยู่นาของเกษตรกรจังหวัดขอนแก่น
4 สาเหตุและผลจากการออกมาอยู่นาของเกษตรกรจังหวัดขอนแก่น
5 สาเหตุและผลจากการออกมาอยู่นาของเกษตรกรจังหวัดขอนแก่น
ปี พ.ศ. 2554
6 ประเมินโครงการสนับสนุนการดำเนินงานป้องกันอุบัติเหตุจราจรในระดับจังหวัด
7 การศึกษาออกมาอยู่นาเพื่อทำการเกษตรระบบผสมผสานของเกษตรกรจังหวัดขอนแก่น
8 การศึกษาออกมาอยู่นาเพื่อทำการเกษตรระบบผสมผสานของเกษตรกรจังหวัดขอนแก่น
ปี พ.ศ. 2553
9 ศักยภาพของในพื้นที่ถือครองของเกษตรกรเพื่อแหล่งในการจัดหาพลังงานชีวมวล: การวเคราะห์ระบบระดับครัวเรือนเกษตรกรแถบลุ่มน้ำชี กรณีศึกษาจังหวัดขอนแก่น
10 โครงการศึกษาผลกระทบวิกฤติแม่น้ำโขงอย่างเร่งด่วน
11 สาเหตุและผลจากการออกมาอยู่นาของเกษตรกรจังหวัดขอนแก่น
12 สาเหตุและผลจากการออกมาอยู่นาของเกษตรกรจังหวัดขอนแก่น
13 การศึกษาออกมาอยู่นาเพื่อทำการเกษตรระบบผสมผสานของเกษตรกร จังหวัดขอนแก่น
ปี พ.ศ. 2552
14 การศึกษาออกมาอยู่นาเพื่อทำการเกษตรระบบผสมผสานของเกษตรกรจังหวัดขอนแก่น
15 ศักยภาพของป่าริมน้ำในแถบลุ่มน้ำชีเพื่อใช้เป็นแหล่งพลังงานชีวมวลในครัวเรือนชนบท กรณีศึกษาจังหวัดขอนแก่น
16 ภูมิปัญญาอีสานในการจัดการน้ำ : กรณีศึกษาลุ่มน้ำชีตอนปลาย
17 ภูมิปัญญาอีสานในการจัดการน้ำ : กรณีศึกษาลุ่มน้ำชีตอนปลาย
18 ปัจจัยที่เป็นข้อจำกัดต่อระบบการจัดการผลิตข้าวอินทรีย์ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปี พ.ศ. 2551
19 สถานการณ์ถ่านไม้ แหล่งพลังงานหมุนเวียนในแถบลุ่มน้ำชีตอนล่าง กรณีศึกษาจังหวัดขอนแก่น
20 การยอมรับการส่งเสริมการพัฒนาไก่พื้นเมืองสำหรับเกษตรกรในชนบทของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
21 ระบบการผลิตยางพาราภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
22 ระบบการผลิตยางพาราภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
23 การประเมินความยั่งยืนของระบบการผลิตโคนมรายย่อยในจังหวัดศรีสะเกษ
24 ระบบการผลิตยางพาราภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปี พ.ศ. 2550
25 ระบบการผลิตยางพาราภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
26 ระบบการผลิตยางพาราภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
27 ผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนาไก่พื้นเมืองสำหรับเกษตรกรในชนบท ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปี พ.ศ. 2549
28 โครงการวิจัยพัฒนากลไกการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาท้องถิ่นระดับตำบล-อำเภอ
29 ผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนาไก่พื้นเมืองสำหรับเกษตรกรในชนบทของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : อดีตและปัจจุบัน
30 พัฒนากลไกการจัดการความรู้ เพื่อพัฒนาท้องถิ่นระดับตำบล-อำเภอ
ปี พ.ศ. 2548
31 โครงการวิจัยพัฒนากลไกการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาท้องถิ่นระดับตำบล-อำเภอ
32 โครงการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนตามที่เครือข่ายบริหารการวิจัยทั้ง 8 เครือข่าย
ปี พ.ศ. 2547
33 ภูมิปัญญาอีสานในการจัดการน้ำ : กรณีศึกษาลุ่มน้ำชีตอนปลาย
34 ยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนาอาหารแปรรูปพื้นบ้านเพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
35 โครงการพัฒนากลไกการจัดการความรู้พัฒนาท้องถิ่นระดับตำบล-อำเภอ
ปี พ.ศ. 2544
36 การผลิตลูกโคนมเพศเมียโดยใช้เทคโนโลยีทางการสืบพันธุ์
ปี พ.ศ. 2543
37 การพัฒนาของไข่อ่อนในรังไข่ช่วงระยะเติบโตเร็วในเป็ดเทศเพศเมีย
38 การศึกษาการปฎิสนธิภายนอกร่างกายเพื่อการผลิตกระบือปลัก
39 การเลือกเพศตัวอ่อนโคนมด้วยเทคนิคการเพิ่มขยายยีน
ปี พ.ศ. 2542
40 การศึกษาการใช้ฮอร์โมน GnRH-agonist ร่วมกับโพรสตาแกลนดินในการเพิ่มอัตราการตั้งท้องของโคนม
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
41 กิจกรรมในวิถีชีวิตการประมงของชาวบ้านหมู่บ้านวาทูวู ตำบลเมาบาร่า เขตลิคลิกา ประเทศติมอร์-เลสเต้
42 ข้อแนะนำเพื่อปรับปรุงการเข้าถึงเงื่อนไขขั้นต่ำสุดสำหรับทุนพัฒนาอำเภอ กรณีศึกษาใน 4 อำเภอ 4 จังหวัด ประเทศลาว
43 ข้อจำกัดที่ส่งผลกระทบ และแนวทางการปรับปรุงสำหรับการนำใช้พันธุ์ข้าวปรับปรุงพันธุ์: กรณีศึกษาในหมู่บ้านโอนพินชัน เมืองสินไค มัณฑะเลย์ ประเทศพม่า
44 ระบบการปลูกข้าวและถั่วแขกกับวิถีชีวิตชนบท: กรณีศึกษาหมู่บ้านจอง ทอ ยา เขตมาเกว ในเขตแล้ง ประเทศพม่า
45 สถาบันท้องถิ่นและการเป็นเจ้าของพื้นที่ริมน้ำ ชุมชนหน็อก วาง อำเภอวานดอง จังหวัดกว่างนิงห์ ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
46 กลยุทธ์การปรับตัวเพื่อมีข้าวเพียงพอต่อการบริโภคของเกษตรกรที่ปลูกข้าวไร่ : กรณีตัวอย่างของเกษตรกรในพื้นที่สูงทางตอนใต้ของรัฐชาน ประเทศพม่า
47 ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมในการผลิตพืชผักอินทรีย์ของเกษตรกรเพื่อการพึ่งพาตนเองของหมู่บ้านหนองแสงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย
48 ปัจจัยที่เป็นข้อจำกัดต่อระบบการจัดการผลิตข้าวอินทรีย์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
49 ผลกระทบของการขยายพื้นที่ปลูกไม้ยูยาลิปตัสต่อระบบการปลูกพืชและวิถีชีวิตของ เกษตรกรในบ้านดอนสวรรค์ ตำบลบ้านขาม อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น