ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุจินต์ ภัทรภูวดล
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 วิชัย โฆสิตรัตน 8
2 คนึงนิตย์ เหรียญวรากร 6
3 สุภาพร กลิ่นคง 6
4 พิสสวรรณ เจียมสมบัติ 3
5 รัชนี ฮงประยูร 2
6 ดร.จุฑาเทพ วัชระไชยคุปต์ 2
7 จุฑาเทพ วัชระไชยคุปต์ 2
8 พงศ์เทพ อัครธนกุล 2
9 รัติยา พงศ์พิสุทธา 2
10 จุลภาค คุ้นวงศ์ 2
11 สิริกุล วะสี 2
12 นางสาว ธัญญาพร เหล่าคงถาวร 1
13 สมนึก เชื้อวงศ์สกุล 1
14 สุภาวดี แก้วสด 1
15 นางสาว วารีรัตน์ สมประทุม 1
16 ศรีหรรษา มลิจารย์ 1
17 จงรักษ์ แก้วประสิทธิ์ 1
18 วรรณวิไล อินทนู 1
19 วารีรัตน์ สมประทุม 1
20 อรชส นภสินธุวงศ์ อรรถจินดา 1
21 รงรอง หอมหวล 1
22 ปราโมทย์ สฤษดิ์นิรันดร์ 1
23 วารุณี ธนะแพสย์ 1
24 กรุง สีตะธนี 1
25 ศุมาพร เกษมสำราญ 1
26 อรรัตน์ มงคลพร 1
27 อุไรวรรณ นิลเพ็ชร์ 1
28 น.ส. วรานันท์ วิญญรัตน์ 1
29 Kazuo N. Watanabe 1
30 Warid Ali Qosim 1
31 นายเทพพนม แสงเพลิง 1
32 ชัยณรงค์ รัตนกรีฑากุล 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 4
2 2556 1
3 2555 1
4 2554 4
5 2553 3
6 2551 5
7 2550 3
8 543 3
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 การจัดการใบจุดเหลี่ยมที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรียในกระบวนการผลิตกล้ายูคาลิปตัส
2 การพัฒนาเทคนิคแลมป์ในการตรวจโรคในพืชตระกลูแตง
3 การศึกษาตำแหน่งยีนต้านทานเชื้อไวรัส ChiVMV ในพริกประชากรดับเบิลแฮพลอยด์
4 ผลของการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำของข้าวในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2556
5 การวิจะัยและพัฒนาพืชตระกูลแตงให้ต้านทานต่อโรคไวรัส ปี2012-2013
ปี พ.ศ. 2555
6 การวิจัยและพัฒนาพืชตระกลูแตงให้ต้านทานต่อเชื้อไวรัส
ปี พ.ศ. 2554
7 การประเมินความหลายหลายของพืชสกุล Garcinia และการศึกษายีนที่เกี่ยวข้องกับการยับยั้งการเจริญของจุลินทรีย์
8 การศึกษาถึงกลไกของเชื้อแบคทีเรียในการกระตุ้นการเจริญเติบโตของยูคาลิปตัส
9 โครงการศึกษาการบูรณาการงานวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ(สาขาเกษตรและอาหาร) ระยะที่ 2 : การศึกษาความสามารถทางวิชาการของหน่วยวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์
10 การพัฒนาเทคนิค Surface Plasmon Resonance (SPR) Biosensor สำหรับตรวจสอบเชื้อ Chilli veinal mottle virus (ChiVMV)
ปี พ.ศ. 2553
11 การจัดการเชื้อพันธุกรรมพริก
12 การพัฒนา SecA antibody เพื่อการตรวจเชื้อไฟโตพลาสมาสาเหตุโรคใบขาวอ้อย
13 การศึกษาเชื้อแบคทีเรียส่งเสริมการเจริญเติบโตของอ้อย
ปี พ.ศ. 2551
14 การจัดการเชื้อพพันธุกรรมพริก
15 การประเมินหลักสูตรระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กำแพงแสน เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาหลักสูตรใหม่
16 การผลิตแอนติซีรัมเพื่อรองรับงานบริการของคลินิกสุขภาพพืช
17 การศึกษาความหลากหลายของเชื้อไวรัสใบด่างแคระและใบด่างจุดประของข้าวโพด
18 โครงการเทคโนโลยีชีวภาพ : ระดับมหภาคและจุลภาค
ปี พ.ศ. 2550
19 การสำรวจโรคไวรัสใบด่างแคระข้าวโพด
20 การสำรวจโรคไวรัสใบด่างแคระข้าวโพด
21 การสำรวจโรคไวรัสใบด่างแคระข้าวโพด