ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุจินดา เจียมศรีพงษ์
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2554
1 ปัญหาและแนวทางการแก้ไข เพื่ออนาคตของการค้าปลีกที่ยั่งยืน
ปี พ.ศ. 2552
2 ปัจจัยที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน ในการบริหารจัดการเทศบาล และงานประเพณีท้องถิ่นให้ยั่งยืน กรณีศึกษา : เทศบาลแข่งเรือยาวประเพณี ณ วัดศิริเจริญเนินหม้อ ตำบลโคกหม้อ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี
3 การวางแผนยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ในอำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร
ปี พ.ศ. 2551
4 การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตขั้นพื้นฐาน ของประชากรในชนบทภาคเหนือ
5 แนวทางพัฒนารูปแบบการส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยใช้กลยุทธ์ด้านการศึกษา : กรณีศึกษาประเทศออสเตรเลีย
6 แผนยุทธศาสตร์ เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในย่านบางมดกรุงเทพมหานคร
7 การศึกษาความคิดเห็นของนักท่องเที่ยว และประชาชนในท้องถิ่น ในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศชุมชนท่าด่าน ตำบลหินตั้ง อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก