ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุจินดา ศรีสุวรรณ
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 ความสามารถในการบริหารการพยาบาลของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น
ปี พ.ศ. 2557
2 ผลการพัฒนาสมรรถนะและอัตลักษณ์ตามคุณลักษณะพยาบาลชุมชนเพื่อชุมชน ของชุมชน และโดยชุมชน จังหวัดขอนแก่น
ปี พ.ศ. 2556
3 ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวจิตตปัญญาศึกษาต่อผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) ของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ในรายวิชา สม.1102 ทักษะชีวิต
ปี พ.ศ. 2555
4 ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวจิตตปัญญาศึกษาต่อผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) ของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์มใน รายวิชา สม. 1102 ทักษะชีวิต
ปี พ.ศ. 2551
5 ผลการประเมินตนเองด้านสมรรถนะหลักพยาบาลวิชาชีพและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง และพฤติกรรมจริยธรรมเชิงวิชาชีพและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง และพฤติกรรมจริยธรรมเชิงวิชาชีพของผู้สำเร็จการศึกษาหลักสุตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ 8 และหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต (ต่อเนื่อง) รุ