ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุจิต บุญบงการ
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 19
2 ลิขิต ธีรเวคิน 2
3 วิจิตร วิชัยสาร 2
4 กนลา สุขพานิช 2
5 ละออทอง อัมรินทร์รัตน์ 1
6 ศุภชัย แสนยุติธรรม 1
7 วิลาสวงศ์ พงศะบุตร 1
8 ถาวร พรหมมีชัย 1
9 ปิยนาถ บุนนาค 1
10 จงศักดิ์ สุวรรณประดิษฐ 1
11 นพรัตน์ ทวี 1
12 นิโรจน์ ขอคงประเสริฐ 1
13 กิตติศักดิ์ ฤกษ์ทวีสุข 1
14 อนันต์ ภักดิ์ประไพ 1
15 ไกร บุญบันดาล 1
16 พัฒนะ ศุกรสุต 1
17 กนก วงษ์ตระหง่าน 1
18 สุรพาสน์ ทัพภมาน 1
19 เผด็จ โสมจะบก 1
20 ไพบูลย์ ทาสระคู 1
21 ประดิษฐ์ คุณสนอง 1
22 ชัยชนะ ศุภกรโกศัย 1
23 ชวิลิต ภัยลี้ 1
24 วงษ์ เลิศไพศาล 1
25 วีรัตน์ แก้วกล่ำ 1
26 สาโรช ธรรมชาติ 1
27 อภิชัย สรสิริ 1
28 สายทิพย์ สุคติพันธ์ 1
29 สมศักดิ์ ส่งสัมพันธ์ 1
30 สมเชื้อ ทัพวงศ์ศรี 1
31 อุษา ว่องวงศ์ภพ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2539 3
2 2537 1
3 2536 1
4 2533 2
5 2532 2
6 2524 3
7 2523 1
8 2522 4
9 2521 2
10 2519 2
11 2518 3
12 2517 1
13 2516 1
14 543 6
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2539
1 กระบวนการกำหนดนโยบายในระบบการเมืองไทย : ศึกษากรณีการแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับปีพุทธศักราช 2534 ในปี 2535
2 ปัจจัยที่เอื้ออำนวยต่อการทำรัฐประหารของทหารไทย : ระหว่าง พ.ศ.2500-2534
3 บทบาทของหนังสือพิมพ์ในการให้การเรียนรู้ทางการเมืองกับประชาชน : ศึกษากรณีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2535
ปี พ.ศ. 2537
4 บทบาททางการเมืองของทหารไทย : ศึกษาเฉพาะกรณีการจัดตั้งพรรคสามัคคีธรรม (2533-2535)
ปี พ.ศ. 2536
5 ยุทธศาสตร์การรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง : ศึกษาเฉพาะกรณีการใช้ทรัพยากรที่สำคัญ ในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาจังหวัด อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร
ปี พ.ศ. 2533
6 การเมืองระหว่างองค์การของรัฐ : ศึกษาเฉพาะกรณีความขัดแย้ง ที่สำคัญระหว่างกระทรวงต่าง ๆ ในสมัยปฏิรูป (พ.ศ. 2435-พ.ศ. 2453)
7 ฝักฝ่ายทางการเมือง : ศึกษากรณีการแบ่งแยกฝักฝ่ายในพรรคประชาธิปัตย์
ปี พ.ศ. 2532
8 บทบาทของหน่วยสันตินิมิตในการเสริมสร้างความมั่นคงภายในหมู่บ้าน
9 นโยบายกับมติของคณะรัฐมนตรีไทยระหว่าง พ.ศ. 2518-2523
ปี พ.ศ. 2524
10 บทบาทของทหารกองทัพภาคที่ 1 กับการเข้าถึงประชาชน
11 พรรคการเมืองกับการสร้างผู้นำทางการเมือง
12 การเรียนรู้ทางการเมืองของเยาวชนไทย : ศึกษากรณีนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2523
13 ภูมิหลัง แรงจูงใจ และพื้นฐานอำนาจของนักการเมือง ในระบอบประชาธิปไตย ในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2522
14 ปัญหาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
15 การส่งนักเรียนไปศึกษาต่อต่างประเทศ ตั้งแต่ พ.ศ. 2411-2475
16 ทัศนคติในทางการเมืองของนักเรียนนายร้อยตำรวจ
17 การบริหารงานของเขตในกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2521
18 ความขัดแย้งทางการเมืองระหว่างคณะเทศมนตรีกับสภาเทศบาล : ศึกษาเปรียบเทียบกรณีของเทศบาลเมืองสระบุรี เทศบาลตำบลหนองแค และเทศบาลตำบลแก่งคอย
19 อิทธิพลของข้าราชการฝ่ายปกครองในฐานะผู้นำท้องถิ่น : ศึกษาเฉพาะกรณีข้าราชการตำแหน่งนายอำเภอ
ปี พ.ศ. 2519
20 นิสิตนักศึกษากับวัฒนธรรมการเมืองประชาธิปไตย
21 ทัศนคติทางการเมืองของนายทหารชั้นนายพันของกองทัพบก กองทัพเรือ และกองทัพอากาศ
ปี พ.ศ. 2518
22 ซูการ์โนกับการสร้างอำนาจทางการเมือง
23 การพัฒนาการเมืองในสมัยรัชกาลที่ 5
24 บทบาทของกรรมกรในฐานะกลุ่มผลประโยชน์ในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2517
25 วัฒนธรรมการเมือง : ศึกษาเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับความคิดเห็นของนิสิตปีสุดท้าย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ที่มีต่อฐานะและบทบาทของสมาชิกสภาผู้แทน
ปี พ.ศ. 2516
26 การก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ : กรณีศึกษาอำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี