ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุจิต บุญบงการ
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 19
2 ลิขิต ธีรเวคิน 2
3 วิจิตร วิชัยสาร 2
4 กนลา สุขพานิช 2
5 ศุภชัย แสนยุติธรรม 1
6 ปิยนาถ บุนนาค 1
7 ละออทอง อัมรินทร์รัตน์ 1
8 จงศักดิ์ สุวรรณประดิษฐ 1
9 กนก วงษ์ตระหง่าน 1
10 วิลาสวงศ์ พงศะบุตร 1
11 ไกร บุญบันดาล 1
12 กิตติศักดิ์ ฤกษ์ทวีสุข 1
13 ชวิลิต ภัยลี้ 1
14 นิโรจน์ ขอคงประเสริฐ 1
15 อนันต์ ภักดิ์ประไพ 1
16 ถาวร พรหมมีชัย 1
17 นพรัตน์ ทวี 1
18 อภิชัย สรสิริ 1
19 ไพบูลย์ ทาสระคู 1
20 วงษ์ เลิศไพศาล 1
21 เผด็จ โสมจะบก 1
22 ประดิษฐ์ คุณสนอง 1
23 ชัยชนะ ศุภกรโกศัย 1
24 วีรัตน์ แก้วกล่ำ 1
25 สมเชื้อ ทัพวงศ์ศรี 1
26 สุรพาสน์ ทัพภมาน 1
27 อุษา ว่องวงศ์ภพ 1
28 สาโรช ธรรมชาติ 1
29 สายทิพย์ สุคติพันธ์ 1
30 สมศักดิ์ ส่งสัมพันธ์ 1
31 พัฒนะ ศุกรสุต 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2543 1
2 2540 2
3 2539 3
4 2537 1
5 2536 1
6 2535 1
7 2534 1
8 2533 3
9 2532 2
10 2524 3
11 2523 1
12 2522 4
13 2521 2
14 2519 2
15 2518 3
16 2517 1
17 2516 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2543
1 การเมืองท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) และองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.)
ปี พ.ศ. 2540
2 การเมืองท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) และองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.)
3 การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 13 กันยายน 2535
ปี พ.ศ. 2539
4 กระบวนการกำหนดนโยบายในระบบการเมืองไทย : ศึกษากรณีการแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับปีพุทธศักราช 2534 ในปี 2535
5 ปัจจัยที่เอื้ออำนวยต่อการทำรัฐประหารของทหารไทย : ระหว่าง พ.ศ.2500-2534
6 บทบาทของหนังสือพิมพ์ในการให้การเรียนรู้ทางการเมืองกับประชาชน : ศึกษากรณีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2535
ปี พ.ศ. 2537
7 บทบาททางการเมืองของทหารไทย : ศึกษาเฉพาะกรณีการจัดตั้งพรรคสามัคคีธรรม (2533-2535)
ปี พ.ศ. 2536
8 ยุทธศาสตร์การรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง : ศึกษาเฉพาะกรณีการใช้ทรัพยากรที่สำคัญ ในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาจังหวัด อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร
ปี พ.ศ. 2535
9 การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 13 กันยายน 2535
ปี พ.ศ. 2534
10 บทบาทของทหารไทยในการพัฒนาทางการเมือง : ศึกษาเฉพาะบทบาทด้านกิจกรรมพลเรือน ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของมาตรการส่งเสริมประชาธิปไตย
ปี พ.ศ. 2533
11 บทบาทของทหารไทยในการพัฒนาทางการเมือง : ศึกษาเฉพาะบทบาทด้านกิจกรรมพลเรือน ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของมาตรการส่งเสริมประชาธิปไตย
12 การเมืองระหว่างองค์การของรัฐ : ศึกษาเฉพาะกรณีความขัดแย้ง ที่สำคัญระหว่างกระทรวงต่าง ๆ ในสมัยปฏิรูป (พ.ศ. 2435-พ.ศ. 2453)
13 ฝักฝ่ายทางการเมือง : ศึกษากรณีการแบ่งแยกฝักฝ่ายในพรรคประชาธิปัตย์
ปี พ.ศ. 2532
14 บทบาทของหน่วยสันตินิมิตในการเสริมสร้างความมั่นคงภายในหมู่บ้าน
15 นโยบายกับมติของคณะรัฐมนตรีไทยระหว่าง พ.ศ. 2518-2523
ปี พ.ศ. 2524
16 บทบาทของทหารกองทัพภาคที่ 1 กับการเข้าถึงประชาชน
17 พรรคการเมืองกับการสร้างผู้นำทางการเมือง
18 การเรียนรู้ทางการเมืองของเยาวชนไทย : ศึกษากรณีนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2523
19 ภูมิหลัง แรงจูงใจ และพื้นฐานอำนาจของนักการเมือง ในระบอบประชาธิปไตย ในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2522
20 ปัญหาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
21 การส่งนักเรียนไปศึกษาต่อต่างประเทศ ตั้งแต่ พ.ศ. 2411-2475
22 ทัศนคติในทางการเมืองของนักเรียนนายร้อยตำรวจ
23 การบริหารงานของเขตในกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2521
24 ความขัดแย้งทางการเมืองระหว่างคณะเทศมนตรีกับสภาเทศบาล : ศึกษาเปรียบเทียบกรณีของเทศบาลเมืองสระบุรี เทศบาลตำบลหนองแค และเทศบาลตำบลแก่งคอย
25 อิทธิพลของข้าราชการฝ่ายปกครองในฐานะผู้นำท้องถิ่น : ศึกษาเฉพาะกรณีข้าราชการตำแหน่งนายอำเภอ
ปี พ.ศ. 2519
26 นิสิตนักศึกษากับวัฒนธรรมการเมืองประชาธิปไตย
27 ทัศนคติทางการเมืองของนายทหารชั้นนายพันของกองทัพบก กองทัพเรือ และกองทัพอากาศ
ปี พ.ศ. 2518
28 ซูการ์โนกับการสร้างอำนาจทางการเมือง
29 การพัฒนาการเมืองในสมัยรัชกาลที่ 5
30 บทบาทของกรรมกรในฐานะกลุ่มผลประโยชน์ในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2517
31 วัฒนธรรมการเมือง : ศึกษาเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับความคิดเห็นของนิสิตปีสุดท้าย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ที่มีต่อฐานะและบทบาทของสมาชิกสภาผู้แทน
ปี พ.ศ. 2516
32 การก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ : กรณีศึกษาอำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี