ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุจิตรา เพชรคง
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 1
2 2555 3
3 2554 1
4 2553 4
5 2552 2
6 2551 4
7 2550 1
8 2549 2
9 2548 2
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 ความแตกต่างทางพันธุกรรมในปลาหมอพันธุ์ใหญ่และเล็กจากแหล่งภาคใต้ของไทย
ปี พ.ศ. 2555
2 การชักนำให้เกิดการกลายพันธุ์ในไม้น้ำใบพาย ชนิด Cryptocoryne cordata โดยการฉายรังสีแกรมม่า
3 ศึกษาวิธีการฟอกฆ่าเชื้อและผลของสารควบคุมการเจริญเติบโตในการแพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อไม้น้ำใบพาย ชนิด Cryptocoryne cordata
4 ศึกษาวิธีการฟอกฆ่าเชื้อและผลของสารควบคุมการเจริญเติบโตในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อไม้น้ำใบพาย ชนิด Cryptocorne albida
ปี พ.ศ. 2554
5 การชักนำให้เกิดการกลายพันธุ์ในไม้น้ำอนูเบียสในกว้าง โดยการฉายรังสีแกมม่า
ปี พ.ศ. 2553
6 การชักนำให้เกิดการกลายพันธุ์ในไม้น้ำใบพายชนิด Cryptocoryne cordata โดยการฉายรังสีแกมม่า
7 ศึกษาวิธีการฟอกฆ่าเชื้อและผลของสารควบคุมการเจริญเติบโตในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อไม้น้ำใบพายชนิด Cryptocoryne cordata
8 ศึกษาวิธีการฟอกฆ่าเชื้อและผลของสารควบคุมการเจริญเติบโตในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อไม้น้ำใบพายชนิด Cryptocoryne albida
9 การชักนำให้เกิดการกลายพันธ์ุในไม้น้ำใบพาย ชนิด Cryptocoryne cordata โดยการฉายรังสีแกมม่า
ปี พ.ศ. 2552
10 การผลิตต้นเฟิร์นอัฟริกาจากการชักนำแคลลัส
11 การชักนำให้เกิดการกลายพันธุ์ในต้นโรทาล่า(Rotala macrandra)โดยการใช้รังสีแกมม่า
ปี พ.ศ. 2551
12 การชักนำให้เกิดการกลายพันธุ์ในใบพาย (Cryptocoryne cordata) โดยการใช้รังสีแกมมาร่วมกับเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
13 ผลของสารควบคุมการเจริญเติบโตต่อการเพิ่มปริมาณและการเปลี่ยนแปลงทางสัณฐานวิทยาของพรรณไม้น้ำสายพันธุ์ใบพาย (Cryptocoryne cordata)
14 การประเมินความหลากหลายทางพันธุกรรมเพื่อการพัฒนาปรับปรุงพันธุ์ของใบพายอัลบิด้าในประเทศไทยด้วยเทคนิคเอแอฟแอลพี
15 เทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อและผลของสารควบคุมการเจริญเติบโตต่อการเปลี่ยนแปลงทางสัณฐานวิทยาของพรรณไม้น้ำสายพันธุ์ใบพาย คริป อัลบิด้า (Cryptocoryne albida)
ปี พ.ศ. 2550
16 การชักนำให้เกิดการกลายพันธุ์ในไม้น้ำใบพาย ชนิด Cryptocoryne wendtii "Tropica" โดยการฉายรังสีแกมม่า
ปี พ.ศ. 2549
17 การชักนำให้เกิดการกลายพันธุ์ในไม้น้ำใบพาย ชนิด Cryptocoryne wendtii "Tropica" โดยการฉายรังสีแกมม่า
18 การชักนำให้เกิดการกลายพันธุ์ในไม้น้ำใบพาย ชนิด Cryptocoryne wendtii "Tropica" โดยการฉายรังสีแกมม่า
ปี พ.ศ. 2548
19 การชักนำให้เกิดการกลายพันธุ์ในไม้น้ำอนูเบียสในกว้าง โดยการฉายรังสีแกมม่า
20 ผลของรังสีแกมมาที่มีต่อลักษณะทางสัณฐาน ของพรรณไม้น้ำใบพาย Cryptocoryne balansae Gagnep