ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุจิตรา สวัสดิวงษ์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 9
2 สุมิตรา อังวัฒนกุล 4
3 ธีระชัย ปูรณโชติ 1
4 อนิรุธ ชุมสวัสดิ์ 1
5 ทองปอน ชินวงศ์ 1
6 ปัทมาภรณ์ นิยมไทย 1
7 มณีรัตน์ สุริยมณี 1
8 บุษยา ลิ้มทิพย์ดารา 1
9 ปราโมทย์ ครองบุญศรี 1
10 สุณีย์ สิงห์ประไพ 1
11 ศรีเงิน แพสุพัฒน์ 1
12 วรนันท์ สิริสุขะ 1
13 ลัดดา เจริญศิลป์พานิช 1
14 อารีรักษ์ สืบถิ่น 1
15 วิชชุดา สุธีสร 1
16 สุพัฒน์ สุกมลสันต์ 1
17 อารี สุทธิธน 1
18 วนิดา โชคะสุต 1
19 ชูศรี เฉลิมเกียรติสกุล 1
20 วิมลรัตน์ รัชชุกูล 1
21 ชนิตา สร้อยน้ำ 1
22 สรารัตน์ จันกลิ่น 1
23 รุ่งดาว จารุภูมิ 1
24 สุพัตรา ตู้จินดา 1
25 อิสราภรณ์ จันทรัศมี 1
26 ชัยวัฒน์ ตัณฑรังษี 1
27 ประวิตรานุรักษ์ 1
28 แวววิภา ภักดีอาษา 1
29 ทวีวัฒน์ ปิตยานนท์ 1
30 พลชัย วิริยะสมบัติ 1
31 อรุณ ฉัตรดอน 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2545 2
2 2544 2
3 2543 1
4 2542 1
5 2541 2
6 2539 1
7 2538 1
8 2537 3
9 2536 2
10 2535 2
11 2534 2
12 2533 3
13 2531 2
14 2530 2
15 2529 1
16 2528 1
17 543 2
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2545
1 ความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการระลึกทันทีหลังการฟังข้อความภาษาอังกฤษการใช้กลวิธีในการเรียนภาษาอังกฤษ และความสามารถทางภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับวิธีการฟังแตกต่างกัน
2 การประเมินและติดตามผลหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต [หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2538] สาขามัธยมศึกษา วิชาเอกภาษาอังกฤษ
ปี พ.ศ. 2544
3 การเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ระหว่างกลุ่มที่ได้รับการสอนด้วยกลวิธีการตั้งคำถามตนเองและกลวิธีการจดบันทึก
4 การศึกษาพฤติกรรมการแก้ไขคำพูดภาษาอังกฤษด้วยตนเองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ปี พ.ศ. 2543
5 ความสัมพันธ์ระหว่างความจำระยะสั้นด้านภาษา ความสามารถในการฟัง และการอ่านเพื่อความเข้าใจภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 กรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2542
6 การศึกษาทัศนคติต่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเองของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรมในวิทยาลัยเทคนิค สังกัดกรมอาชีวศึกษา เขตการศึกษา 9
ปี พ.ศ. 2541
7 การเปรียบเทียบความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษโดยการใช้กิจกรรมที่แตกต่างกันของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล กรุงเทพมหานคร
8 การเปรียบเทียบความสามารถในการฟังข้อความภาษาอังกฤษประเภทต่าง ๆ ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 ในวิทยาลัยพณิชยการ สังกัดกรมอาชีวศึกษา กรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2539
9 การวิเคราะห์กลวิธีในการคาดเดาความหมายคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนมัธยมศักษา สังกัดกรมสามัญศึกษา กรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2538
10 ความสัมพันธ์ระหว่างกลยุทธ์การเรียนรู้ภาษา กับความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา กรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2537
11 ความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการอ่านและการเขียนภาษาไทย และภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เขตการศึกษา 5
12 ความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการอ่าน และการเขียนเนื้อเรื่องภาษาอังกฤษแบบบรรยายและแบบโน้มน้าว ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 กรุงเทพมหานคร
13 การสอนกลวิธีในการอ่าน ตามการประเมินตนเองของอาจารย์ภาษาอังกฤษระดับปริญญาตรี ในสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
ปี พ.ศ. 2536
14 การวิเคราะห์คำถามที่ครูภาษาอังกฤษสร้างขึ้น เพื่อใช้ในการสอนทักษะการอ่านในระดับชั้นมัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร
15 การศึกษาพฤติกรรมการแก้ไขข้อผิดพลาดของนิสิตฝึกสอน ในการสอนวิชาภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ปี พ.ศ. 2535
16 ปัญหาของการนำความรู้ภาษาอังกฤษไปใช้ของเยาวชนไทย ในการเข้าร่วมโครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์
17 ความสัมพันธ์ระหว่างความตระหนักในเมตต้าคอกนิชัน กับความเข้าใจในการอ่านภาษาไทยและภาษาอังกฤษของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 กรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2534
18 การเปรียบเทียบความสามารถในการเขียนเรียงความภาษาอังกฤษ ของนักศึกษามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ที่ได้รับการสอนด้วยการเสริมทักษะการฟัง และทักษะการอ่าน
19 การเปรียบเทียบความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ระหว่างกลุ่มที่ฝึกอ่านด้วยการเล่าเรื่อง และกลุ่มที่ฝึกอ่านด้วยการเขียนเรื่อง
ปี พ.ศ. 2533
20 การเปรียบเทียบความสามารถในการเขียนเรียงความภาษาอังกฤษ แบบแนะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่ได้รับการตรวจงานเขียนด้วยวิธีชี้แนะโดยตรง และวิธีชี้แนะทางอ้อม
21 การเปรียบเทียบความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษ ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 วิชาเอกภาษาอังกฤษของสหวิทยาลัยรัตนโกสินทร์ ที่มีระดับความสามารถ ทางภาษาอังกฤษและพื้นความรู้ในเรื่องที่อ่านแตกต่างกัน
22 ความสัมพันธ์ระหว่างภูมิหลังนักเรียน แรงจูงใจ และความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อสื่อสารของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา กรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2531
23 ความคิดเห็นของอาจารย์และบัณฑิตสาขาภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับหลักสูตรวิชาเอกภาษาอังกฤษระดับปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
24 การเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนด้วยการเสริมและไม่เสริมประสบการณ์การเขียน
ปี พ.ศ. 2530
25 ความสัมพันธ์ระหว่างความถนัดทางการเรียนภาษา ความถนัดทางวิชาชีพ และความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเทคนิค ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
26 ปฏิสัมพันธ์ทางวาจาระหว่างครูกับนักเรียนในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ปี พ.ศ. 2529
27 การเปรียบเทียบสัมฤทธิผลทางการเรียนภาษาอังกฤษเทคนิค ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่สามที่เรียนโดยใช้เกม และสถานการณ์จำลอง
ปี พ.ศ. 2528
28 โครงการเสนอเพื่อจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรวิชาภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาในกรุงเทพมหานคร