ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุจิตรา วราอัศวปติ
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2549
1 การจัดการดูแลผู้ป่วยอย่างมีระบบเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตในผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดีที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลศรีนครินทร์
ปี พ.ศ. 2544
2 การจัดการดูแลผู้ป่วยอย่างมีระบบเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตในผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดีที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลศรีนครินทร์
ปี พ.ศ. 2541
3 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยพื้นฐานกับความสามารถในการดูแลตนเองของผู้ป่วยมะเร็งเต้านมภายหลังได้รับการตัดเต้านม
ปี พ.ศ. 2537
4 ผลการฝึกอบรมเสมียนหอผู้ป่วยต่อปริมาณเวลาการปฏิบัติงานในหน้าที่ของ เสมือนหอผู้ป่วยและปริมาณเวลาการปฏิบัติงานวิชาชีพของพยาบาล
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
5 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยพื้นฐานกับความสามารถในการดูแลตนเองของผู้ป่วยมะเร็งเต้านมภายหลังได้รับการตัดเต้านม