ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุจิตรา จงสถิตย์วัฒนา
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- สุจิตรา จงสถิตย์วัฒนา,
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สุภัค มหาวรากร 5
2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะอักษรศาสตร์ 5
3 สุปาณี พัดทอง 5
4 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 3
5 อาทิตย์ ชีรวณิชย์กุล 2
6 อัญชลี ภู่ผะกา 2
7 พรเทพ โตชยางกูร 2
8 พฤกษา เนียมรักษา 1
9 ปรมาภรณ์ ลิมป์เลิศเสถียร 1
10 ใกล้รุ่ง อามระดิษ 1
11 วุฒินันท์ ชัยศรี 1
12 ดวงมน จิตร์จำนงค์ 1
13 กุสุมา รักษมณี 1
14 วรางคณา ศรีกำเหนิด 1
15 รัชนีกร รัชตกรตระกูล 1
16 พัชรินทร์ บูรณะกร 1
17 พัชรินทร์ อนันต์ศิริวัฒน์ 1
18 วสันต์ รัตนโภคา 1
19 พิสิทธิ์ กอบบุญ 1
20 กิตติศักดิ์ เกิดอรุณสุขศรี 1
21 น้ำผึ้ง ปัทมะลางคุล 1
22 ศักดิ์ศรี แย้มนัดดา 1
23 ดลฤทัย ขาวดีเดช 1
24 ธเนศ เวศร์ภาดา 1
25 ณัฐกาญจน์ นาคนวล 1
26 เทวัญกานต์ มุ่งปั่นกลาง, 2518- 1
27 นฤมล อินทรลักษณ์ 1
28 สุวัฒนา วรรณรังษี 1
29 ธนาคาร จันทิมา 1
30 พัชรีย์ จำปา 1
31 ภาวินี ตรีเดชี 1
32 มารศรี สอทิพย์ 1
33 วรรณภา ชำนาญกิจ 1
34 สุจิตรา จงสถิตย์วัฒนา 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 2
2 2554 3
3 2553 4
4 2552 5
5 2551 2
6 2550 1
7 2549 1
8 2547 2
9 2545 2
10 2544 1
11 2543 2
12 2542 1
13 2540 2
14 2539 2
15 2536 1
16 2534 1
17 2532 2
18 543 6
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 จารึกวัดพระเชตุพนฯ : การสร้างสรรค์วรรณคดีไทยในวัฒนธรรมพุทธศาสนาและวัฒนธรรมวรรณศิลป์
2 ความเปรียบเกี่ยวกับอาหารในอรรถกถาชาดก : เหตุแห่งทุกข์และหนทางดับทุกข์
ปี พ.ศ. 2554
3 กลวิธีการนำเสนอพุทธธรรมในนวนิยายอิงธรรมะของสุชีพ ปุญญานุภาพ
4 วรรณกรรมบันทึกการเดินทางของ เสกสรรค์ ประเสริฐกุล ในฐานะนิราศสมัยใหม่ : จากการคร่ำครวญสู่การใคร่ครวญและปัญญา
5 พรหมจักร :การศึกษารามเกียรติ์ฉบับล้านนาในฐานะวรรณคดีชาดก
ปี พ.ศ. 2553
6 การอ้างถึงในนิราศสมัยใหม่ : กลวิธีการสื่อสารและการสร้างอารมณ์สะเทือนใจ
7 พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว : วรรณคดีกับการสร้างชาติ
8 การอ้างถึงในนิราศสมัยใหม่ :
9 พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว : วรรณคดีกับการสร้างชาติ
ปี พ.ศ. 2552
10 ความเปรียบเกี่ยวกับน้ำกับมรรคาสู่นิพพานในอรรถกถาชาดก
11 "เรือ" ในวรรณคดีนิราศ : มโนทัศน์กับการสร้างวรรณศิลป์
12 ทานและทานบารมี : ความสำคัญที่มีต่อการรังสรรค์วรรณคดีไทยพุทธศาสนา
13 ความเปรียบเกี่ยวกับน้ำกับมรรคาสู่นิพพานในอรรถกถาชาดก
14 "เรือ" ในวรรณคดีนิราศ : มโนทัศน์กับการสร้างวรรณศิลป์
ปี พ.ศ. 2551
15 เรื่องเล่าทางประวัติศาสตร์เกี่ยวกับสมเด็จพระนเรศวรมหาราช : กลวิธีการเล่าเรื่องกับการสร้างภาพลักษณ์
16 ความโศกในปัญญาสชาดก : อารมณ์สะเทือนใจกับการสอนคติธรรมทางพุทธศาสนา
ปี พ.ศ. 2550
17 กลวิธีการเล่าเรื่องในงานเขียนเชิงประวัติศาสตร์ของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมช
ปี พ.ศ. 2549
18 ขนบวรรณศิลป์กับประพันธศาสตร์ไทยสมัยใหม่ในกวีนิพนธ์ของอังคาร กัลยาณพงศ์ และเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์
ปี พ.ศ. 2547
19 นิราศสมัยใหม่ในกวีนิพนธ์ของอังคาร กัลยาณพงศ์และไพวรินทร์ ขาวงาม
20 ภาษาจินตภาพในเรื่องไกลบ้าน พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ปี พ.ศ. 2545
21 กามนิต : กลวิธีการนำเสนอกับแนวคิดทางพุทธศาสนา
22 วัจนลีลาในการเสนอภาพลักษณ์สังคมเมืองในกวีนิพนธ์ของไพวรินทร์ ขาวงาม
ปี พ.ศ. 2544
23 ดอกบัวในป่าหิน : การสื่อพุทธธรรมในกวีนิพนธ์ไทยสมัยใหม่
ปี พ.ศ. 2543
24 พุทธธรรมในกวีนิพนธ์ไทยสมัยใหม่ : รายงานวิจัย
25 ตำราประพันธศาสตร์ไทย : แนวคิดและความสัมพันธ์กับขนบวรรณศิลป์ไทย
ปี พ.ศ. 2542
26 ลีลาภาษาและวรรณศิลป์ในพระราชหัตถเลขา ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ปี พ.ศ. 2540
27 ภาษาจินตภาพในเรื่องสั้นของอัศศิริ ธรรมโชติ
28 ภาษาในวรรณกรรมของสุวรรณี สุคนธา : ความสัมพันธ์ระหว่างแนวคิดกับจินตภาพ
ปี พ.ศ. 2539
29 วัจนลีลาในวรรณกรรมสำหรับเด็ก
30 ร้อยกรองของเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ : วัจนลีลากับความคิดของกวี
ปี พ.ศ. 2536
31 การศึกษาเชิงวิเคราะห์พระราชนิพนธ์ ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เรื่องสาวิตรีในฐานะนาฏวรรณกรรม
ปี พ.ศ. 2534
32 คุณค่าและลักษณะเด่นของวรรณคดีสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น (พ.ศ.2325-2394)
ปี พ.ศ. 2532
33 การใช้ภาษาร้อยแก้วของคมทวน คันธนู
34 การใช้ภาษาในวรรณกรรมของดอกไม้สด