ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุจิณณา กรรณสูต
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ไม่มีข้อมูลความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 วิทยา ปั้นสุวรรณ 4
2 สุพัตรา ศรีสุวรรณ 3
3 อภิญญา ดวงจันทร์ 3
4 ดร.ชนากานต์ อาษาสุจริต 2
5 รศ.อิทธิพล ราศรีเกรียงไกร 2
6 ดร.วีรชัย สุนทรรังสรรค์ 2
7 สมบัติ เกษมล้นนภา 2
8 นิพนธ์ ตังคณานุรักษ์ 2
9 รยากร นกแก้ว 2
10 คณิตา ตังคณานุรักษ์ 2
11 ดร.นิตยา แก้วแพรก 1
12 สุเทพ ทองแพ 1
13 ไพศาล ริมชลา 1
14 กัมปนาท วิจิตรศรีกมล 1
15 มัลลิกา ศรีชมภู 1
16 ถิรวรรณ บุญวงศ์ 1
17 สุดาพร สุขจินดา 1
18 ศิรดา ธีรนิพัทธ์ 1
19 ชวลิต กิตติชัยการ 1
20 อภิชาต แจ้งบำรุง 1
21 ดร. วีรวงศ์ พิพิธสุขสันต์ 1
22 อ.กิตติชัย ราชมหา 1
23 ดร.ธีรภัทร ศรีนรคุตร 1
24 สุพัตรา ชาวสวน 1
25 ภัทชนก เเก้วพงศธร 1
26 จารีย์ ซอนุช 1
27 ดร. รจนา ตั้งกุลบริบูรณ์ 1
28 จุฬารัตน์ ภูมิประหมัน 1
29 พรรณภา สมเชื้อเวียง 1
30 นิพนธ์ ตั้งธรรม 1
31 ดำรงค์ ศรีพระราม 1
32 นฤชิต ดำปิน 1
33 อลงกรณ์ อินทรักษา 1
34 อรอนงค์ ผิวนิล 1
35 มัลลิกา ตะพานวงศ์ 1
36 สุรัตน์ บัวเลิศ 1
37 กิตติชัย ดวงมาลย์ 1
38 วศิน อิงคพัฒนากุล 1
39 ทัศนีย์ บุญประคอง 1
40 วิลาสินี พรมศิลา 1
41 อันธิกา หุตะจูฑะ 1
42 ดร.ชนากานต์ เพิ่มฉลาด 1
43 ดร.อุณาโลม เวทย์วัฒนะ 1
44 พัชชญาดา ธนบัตร 1
45 ผดุงวิทย์ หงษ์สามารถ 1
46 ดร. กนกอร อัมพรายน์ 1
47 บังอร แกมรัมย์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 5
2 2557 2
3 2556 4
4 2555 3
5 2554 8
6 2553 2
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 การประยุกต์ใช้จุลินทรีย์ ในการย่อยสลายตอซังข้าว เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
2 การผลิตไบโอดีเซลจากไขมันและน้ำมันที่เป็นของเสียจากบ่อดักไขมันโดยใช้ตัวเร่งปฎิกิริยาที่เป็นของแข็งและใช้เรซิ่นเป็นตัวดูดซับ
3 การพัฒนากระบวนการไฮโดรไลซีสและการหมักเอทานอลจากของเสียทางการเกษตร
4 การศึกษาคุณสมบัติเทอร์โมอิเล็กทริกชนิดเอ็นที่เติมอนุภาคนาโนกับสารตั้งต้นบิสมัทเทลลูไลด์สำหรับกระบวนการแปรรูปพลังงานความร้อนที่สูญเสียเป็นพลังงานไฟฟ้า-
5 ผลของน้ำเสียจากโรงงานผลิตเอธานอลที่ผ่านการบำบัดแบบไร้ออกซิเจนต่อการเจริญเติบโตของพืชและจุลินทรีย์ดิน
ปี พ.ศ. 2557
6 การติดตามลักษณะทางอุตุนิยมวิทยาใกล้ผิวดินและมลสารทางอากาศสำหรับประเทศไทย
7 การผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันหมูโดยใช้แคลเซียมออกไซด์เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาชนิดของแข็งที่เป็นเบส
ปี พ.ศ. 2556
8 การผลิตเชื้อเพลิงเหลวจากกะลาปาล์มโดยใช้ Extrude-Screw Fast Pyrolyzer
9 การผลิตเชื้อเพลิงเหลวจากกากไขมันภายใต้สภาวะความดันและอุณหภูมิสูง
10 การพัฒนาการผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันที่ใช้แล้วด้วยปฏิกิริยาที่สภาวะเหนือจุดวิกฤติ
11 การหาสภาวะที่เหมาะสมสำหรับการกำจัดทาร์ของไม้ยูคาลิปตัสด้วยความร้อนในระบบแก๊สซิไฟเออร์แบบแก๊สไหลลง
ปี พ.ศ. 2555
12 Response surface methodology for optimization of biodiesel production from trap grease on siriraj Hospital Cafeteria
13 กากไขมันโรงอาหารคณะวนศาสตร์สำหรับการผลิตไบโอดีเซลด้วยเครื่องผลิตไบโอดีเซล KUB-200
14 โครงการวิจัยจัดทำและเผยแพร่องค์ความรู้การแก้ไขปัญหาหนี้สินของประชากรวัยทำงานในองค์กรภาคเอกชนของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2554
15 การทำไบโอดีเซลให้บริสุทธิ์ด้วยเรซินจากชีวมวลสำหรับเครื่องผลิตไบโอดีเซล KUB-200
16 การศึกษาการใช้ของเสียกลีเซอรอลจากเครื่องผลิตไบโอดีเซลชุมชนเพื่อผลิตน้ำยาทำความสะอาดพื้น
17 การศึกษาการใช้ชุดอุปกรณ์ไฟฟ้าเคลื่อนที่ (KU-Bike ES)สำหรับรถจักรยาน กรณีศึกษา: นิสิตผู้ใช้รถจักรยานภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
18 การศึกษาขนาดของวัสดุหมักขยะประเภทผลไม้และเปลือกผลไม้ กับสัดส่วนการกลบด้วยดินเนื้อละเอียด ที่มีประสิทธิภาพการย่อยสลายเป็นปุ๋ยหมัก
19 จิตสำนึกของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรีที่มีต่อการพัฒนาเทคโนโลยีการกำจัดขยะและบำบัดน้ำเสีย
20 โครงการวิจัยการพัฒนากังหันลมขนาดเล็กสำหรับผลิตไฟฟ้าเพื่อชุมชน
21 โครงการวิจัยการพัฒนาชุดอุปกรณ์ไฟฟ้าเคลื่อนที่สำหรับจักรยาน
22 โครงการส่งเสริมการคัดเเยกขยะรีไซเคิลด้วยกล่องฝึกรีไซเคิลเเนวตั้ง
ปี พ.ศ. 2553
23 การวิเคราะห์ความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ของการจัดการมลภาวะทางน้ำ:กรณีศึกษาโครงการคลองสวยน้ำใส มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
24 การสร้างนวัตกรรมถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะผ่านอาสาสมัครสาธารณสุข ในเขต จังหวัดเพชรบุรี