ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุจริต เพียรชอบ
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- สุจริต เพียรชอบ
- สุจริต เพียรชอบ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 40
2 สุวัฒนา อุทัยรัตน์ 2
3 วลัย อารุณี 2
4 ประนอม สุทธิอารมณ์ 1
5 ศรีสุดา จริยากุล 1
6 มานิตา ศรีสาคร 1
7 สุดา จุลเสวก 1
8 ปราณี ไวยบูรณ์ 1
9 บุญจิตต์ ณ ลำเลียง 1
10 อารยา เกษมณี 1
11 ประสาท อือนอก 1
12 มัลลิกา พูลสวัสดิ์ 1
13 ภัทราภรณ์ ทนันชัย 1
14 วรวรรณ วสุกุล 1
15 วิรัช วงศ์ภินันท์วัฒนา 1
16 อัมพร ทองใบ 1
17 วัชราภรณ์ สนองคุณ 1
18 น้อมจิตต์ ชูสุวรรณ 1
19 สุภัทรา ชูสม 1
20 สุวรรณี ยหะกร 1
21 พิบูลศรี วาสนสมสิทธิ์ 1
22 ศิริกุล ปิยานุกูล 1
23 วันดี วัฒนาประสิทธิ์ 1
24 วีระเกียรติ รุจิรกุล 1
25 พิน ธีระธัญโญภาส 1
26 สุชาติ วงศ์สุวรรณ 1
27 สำราญ ไกรทอง 1
28 วันทนีย์ ฤทธิคุปต์ 1
29 สุนทรี เฉลิมพงศธร 1
30 กาญจนา สุรีรัตนากร 1
31 สุรีย์ประภา ตรัยเวช 1
32 สุวรรณา เนตยากร 1
33 ชุลี ชัชวาลกิจ 1
34 ชินะพัฒน์ ชื่นแดชุ่ม 1
35 สายใจ เกตุชาญวิทย์ 1
36 อรวรรณ ศรีฟ้า 1
37 ศิริรัตน์ วงศ์สุวรรณ 1
38 ศุภาพิชญ์ อาศุวณิชย์พันธุ์ 1
39 พจนีย์ สิงห์โตทอง 1
40 ศรีทอง ทองเจริญ 1
41 ศิวลี สระตันติ์ 1
42 มังกร ปลื้มสุคนธ์ 1
43 วิไลวรรณ ทรัพย์เจริญ 1
44 ชำนาญ แก้วคะตา 1
45 พรทิพย์ กอสุวรรณ 1
46 เนาวรัตน์ สวินทร์ 1
47 สมลักษณ์ สุดหอม 1
48 สุภรัตน์ มาระโภชน์ 1
49 นาตยา ภัทรแสงไทย 1
50 พรทิพย์ ศิริสมบูรณ์เวช 1
51 นุชรินทร์ ฟ้าร่มขาว 1
52 ชำนาญ ม่วงศรีศักดิ์ 1
53 รุ่งฟ้า รักษ์วิเชียร 1
54 ชวลิต ผู้ภักดี 1
55 จินตนา สุนทรวิภาต 1
56 ปราณี สินธุ์สะอาด 1
57 กาญจนา จงรักษ์ 1
58 พรหมพร สนิทขวัญ 1
59 บุษกร แช่มภักดี 1
60 นฤมล สายะบุตร 1
61 นฤมล สนั่นเครื่อง 1
62 ผุสสดี ธุวังควัฒน์ 1
63 สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ 1
64 บุหงา วัฒนะ 1
65 นิภา อุดมโชค 1
66 ประเทือง ฉายาทับ 1
67 อนนต์ ศรีศักดา 1
68 พรทิพย์ คำดี 1
69 อนงค์ จักกะพาก 1
70 พุทธชาด อินทรักษา 1
71 นุช ม่วงเก่า 1
72 พัชรินทร์ ทวีวัฒนานนท์ 1
73 วีระ สัจกุล 1
74 ฟ้อน เปรมพันธุ์ 1
75 ภารดี ศศิยศชาติ 1
76 ภาสกร เกิดอ่อน 1
77 วีระ สัจกุล 1
78 พันทิพา ติงศภัทิย์ 1
79 ยุพิน จันทร์เรือง 1
80 สิริวรรณ ทัพพะรังสี 1
81 ประนอม เมืองตุ้ม 1
82 สุวิมล โฮมวงศ์ 1
83 นงนุช รุ่งกลิ่น 1
84 ดวงจันทร์ เดี่ยววิไล 1
85 พวงพยอม ศรีหาบัติ 1
86 วีณา วีสเพ็ญ 1
87 วิไลวรรณ สันถวะโกมล 1
88 ปทุม พงษ์สุชาติ 1
89 ปราณี เพชรแก้ว 1
90 พัฒนา ธิติเสรี 1
91 สุขศรี บูรณะกนิษฐ 1
92 สุรีย์รัตน์ ไทยโพธิ์ศรี 1
93 วัลลภา วิทยารักษ์ 1
94 นภาลัย สุวรรณธาดา 1
95 ระวีวรรณ สาริการิน 1
96 พวงเพ็ญ เปล่งปลั่ง 1
97 ปณิธาน นุ่มศิริ 1
98 ประภาศรี สุดบรรทัด 1
99 ศุภวรรณ์ เล็กวิไล 1
100 จันทร์ฟอง อินโท 1
101 จิรพร รักษาพล 1
102 ปราณี แสงอากาศ 1
103 ปราณี เลิศฤทธา 1
104 ทิศนา แขมมณี 1
105 จุไรรัตน์ วรรณยิ่ง 1
106 ตติยา โสรัสสุขะโต 1
107 กาญจนา ถาวร 1
108 ธนรัชฏ์ ศิริสวัสดิ์ 1
109 ขันทอง แสนอุ้ม 1
110 รัจดา ลาภผล 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2539 1
2 2537 1
3 2536 4
4 2535 5
5 2534 7
6 2533 5
7 2532 6
8 2531 8
9 2530 8
10 2529 5
11 2528 6
12 2527 6
13 2526 6
14 2525 4
15 2524 4
16 2523 5
17 2522 7
18 2521 3
19 2520 1
20 2519 4
21 2513 2
22 2512 2
23 2508 2
24 543 2
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2539
1 การพัฒนารูปแบบการสอนอ่านอย่างมีวิจารณญาณ ด้วยกลวิธีการเรียนภาษา โดยใช้หลักการเรียนรู้แบบร่วมมือ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
ปี พ.ศ. 2537
2 การนำเสนอโครงการการเรียนการสอนวิชานิทานพื้นบ้าน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในจังหวัดชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก
ปี พ.ศ. 2536
3 สภาพและปัญหาการเรียนการสอนภาษาไทยในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ของโรงเรียนในโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตการศึกษา 11
4 การศึกษาพฤติกรรมการสอนภาษาไทยที่พึงปรารถของครูภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เขตการศึกษา 1
5 การเปรียบเทียบความสามารถในการใช้ภาษาไทย ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ที่พูดภาษาเขมรกับนักเรียนที่พูดภาษาไทยในครอบครัว จังหวัดสุรินทร์
6 การพัฒนาทักษะการฟังภาษาไทยอย่างมีวิจารณญาณ ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1
ปี พ.ศ. 2535
7 การวิเคราะห์เนื้อหาความรู้ที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่ปรากฎในหนังสือเรียนภาษาไทยชุดทักษสัมพันธ์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
8 การวิเคราะห์เนื้อหาเกี่ยวกับสันติภาพที่ปรากฏ ในหนังสือเรียนวิชาภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
9 การพัฒนาสัมฤทธิผลในการเรียนภาษาไทย ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่เรียนโดยการสอดแทรกวรรณกรรมพื้นบ้านล้านนาในบทเรียน
10 การศึกษาการใช้หนังสือพิมพ์และวารสารวิชาการประกอบการเรียนการสอนภาษาไทย ของครูภาษาไทยในโรงเรียนมัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร
11 การศึกษาบทบาทของศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย ในการเสริมสมรรถภาพการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษาในภาคกลาง
ปี พ.ศ. 2534
12 ความสามารถในการใช้ภาษาไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กรุงเทพมหานคร
13 ความต้องการการเสริมสมรรถภาพในการผลิตผลงานทางวิชาการ ของครูภาษาไทยระดับมัธยมศึกษา เขตการศึกษา 5
14 ความคิดเห็นของครูภาษาไทยเกี่ยวกับการใช้นิทานพื้นบ้านอีสาน ประกอบการเรียนการสอนอ่าน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เขตการศึกษา 9
15 ความคิดเห็นของผู้บริหาร อาจารย์ และนักศึกษา เกี่ยวกับการใช้หลักสูตรวิชาภาษาไทยระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2524 สายวิชาบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
16 การนำเสนอโครงการการใช้เพลงพื้นบ้านภาคกลางในการสอนวิชาภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
17 การศึกษาการใช้สารนิเทศของครูในการสอนวิชาภาษาไทยระดับมัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร
18 การสำรวจสภาพการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยระดับมัธยมศึกษา ในโรงเรียนคาทอลิก กรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2533
19 ความสามารถในการใช้ภาษาไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เขตการศึกษา 1
20 การนำเสนอโครงการจัดตั้งศูนย์วิชาภาษาไทย ประจำกลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา เขตการศึกษา 7
21 การนำเสนอโครงการกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในการเรียนการสอน วิชาภาษาไทยระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
22 การนำเสนอรูปแบบการจัดประสบการณ์วิชาชีพ เพื่อส่งเสริมเจตคติทางบวกต่อวิชาชีพครูของนักศึกษาในวิทยาลัยครู
23 การพัฒนาโครงการจัดกิจกรรมการนิเทศภายในของหมวดวิชาภาษาไทย โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 11
ปี พ.ศ. 2532
24 ความคิดเห็นของครูภาษาไทยเกี่ยวกับปัญหาและแนวทางการแก้ปัญหา การวัดและประเมินผลทักษะการใช้ภาษาไทย ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เขตการศึกษา 12
25 ความคิดเห็นของครูภาษาไทยและนักเรียนเกี่ยวกับการใช้สื่อมวลชน ในการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เขตการศึกษา 7
26 ความคิดเห็นของครูภาษาไทยเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย ของโรงเรียนมัธยมศึกษา ในโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา ในเขตชนบทยากจน
27 การวิเคราะห์หลักสูตรการครุศึกษาไทย พุทธศักราช 2435-2530
28 การนำเสนอโครงการที่ใช้เกมและบทบาทสมมุติในการสอนวิชาภาษาไทย ระดับมัธยมตอนต้น
29 การเปรียบเทียบความสามารถในการเขียนกลอนสุภาพ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในโรงเรียนรัฐบาลและโรงเรียนเอกชน กรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2531
30 การวิเคราะห์การอบรมเลี้ยงดูที่ได้รับและพฤติกรรมของตัวละครเอก ในวรรณคดีไทย สมัยรัชกาลที่ 2
31 การปฏิบัติตามค่านิยมพื้นฐาน 5 ประการ ของครูภาษาไทยตามการรับรู้ของตนเอง ผู้บริหาร และนักเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษา เขตการศึกษา 1
32 การวิเคระห์เนื้อหาเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตที่ปรากฏในหนังสือเรียนภาษาไทย ชุดวรรณวิจักษณ์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
33 ความคิดเห็นของครูภาษาไทยเกี่ยวกับการเปิดวิชาเลือกภาษาไทยระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เขตการศึกษา 6
34 การนำเสนอโครงการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ ที่อำนวยประโยชน์ต่อการจัดการศึกษานอกโรงเรียน : กรณีศึกษา ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนภาคตะวันออก กรมการศึกษานอกโรงเรียน กระทรวงศึกษาธิการ
35 ความคิดเห็นของครูภาษาไทยเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการอ่าน แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เขตการศึกษา 9
36 การนำเสนอโครงการกิจกรรมการสอนทักษะการเขียนในการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
37 การวิเคราะห์เนื้อหาความรู้ที่เกี่ยวข้องกับวิชาภาษาไทย ซึ่งปรากฏในนิตยสาร
ปี พ.ศ. 2530
38 การเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหารและครูภาษาไทย เกี่ยวกับคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของหัวหน้าหมวดวิชาภาษาไทย ในโรงเรียนมัธยมศึกษา เขตการศึกษา 5
39 การนำเสนอการจัดกิจกรรมการสอนทักษะภาษาไทย ในห้องปฏิบัติการทางภาษาในโรงเรียนมัธยมศึกษา
40 ความคิดเห็นของครูภาษาไทยเกี่ยวกับอิทธิพลของภาษาถิ่นล้านนา ที่มีต่อทักษะการพูด และทักษะการเขียนภาษาไทย ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นในเขตการศึกษา 8
41 ความคิดเห็นของหัวหน้าหมวดวิชาภาษาไทยและครูภาษาไทย เกี่ยวกับการใช้แหล่งวิทยาการชุมชนในกรุงเทพมหานคร ประกอบการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย ในระดับชั้นมัธยมศึกษา
42 ปัจจัยที่ทำให้เกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูภาษาไทย ในโรงเรียนมัธยมศึกษา ในภาคเหนือ
43 ความต้องการการนิเทศทางวิชาการของครูภาษาไทย สังกัดกรมอาชีวศึกษา
44 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การเรียนวิชาภาษาไทยของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่สอนโดยใช้การแสดงละคร และสอนโดยการอภิปราย
45 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การเรียนวิชาภาษาไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่สอนโดยใช้บทบาทสมมติ และสอนโดยการแบ่งกลุ่มทำงาน
ปี พ.ศ. 2529
46 การปฏิบัติงานนิเทศทางวิชาการของหัวหน้าหมวดวิชาภาษาไทย ตามการรับรู้ของตนเองและครูผู้สอนภาษาไทยโรงเรียนมัธยมศึกษา ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
47 การศึกษาสภาพการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยในโรงเรียนมัธยมศึกษาดีเด่น รางวัลพระราชทาน
48 การวิเคราะห์หนังสือเรียนภาษาไทย วิชาวรรณคดีมรดก ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
49 ความคิดเห็นของหัวหน้าหมวดวิชาและครูภาษาไทยเกี่ยวกับการใช้คติชนวิทยา ในการเรียนการสอนภาษาไทยระดับมัธยมศึกษา
50 ความคิดเห็นของอาจารย์และนักศึกษาเกี่ยวกับการเรียนการสอน วิชาวิธีสอนภาษาไทยในวิทยาลัยครู
ปี พ.ศ. 2528
51 การนำเสนอโปรแกรมการสอดแทรกจริยธรรมในการสอนภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
52 ความคิดเห็นของครูภาษาไทยและนักเรียนเกี่ยวกับรายการโทรทัศน์ ที่มีผลต่อการเรียนภาษาไทยของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
53 การวิเคราะห์การใช้ภาพพจน์ในวรรณคดีที่ปรากฏในหนังสือเรียนภาษาไทย วิชาบังคับระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
54 ความคิดเห็นของครูและนักเรียนเกี่ยวกับบทบาทของครูภาษาไทย ในการส่งเสริมการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
55 การวิเคราะห์หนังสือเรียนภาษาไทย วิชาภาษากับวัฒนธรรม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
56 แนวโน้มของหลักสูตรและการเรียนการสอนภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในช่วงพุทธศักราช 2530-2540
ปี พ.ศ. 2527
57 ความคิดเห็นของครูและนักเรียนเกี่ยวกับคุณค่าของสารคดี ที่ปรากฏในหนังสือเรียนภาษาไทย ชุดทักษสัมพันธ์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
58 ความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนและครูภาษาไทยเกี่ยวกับบทบาท ของกลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาในการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย ในระดับมัธยมศึกษา
59 ความคิดเห็นของครูและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่มีต่อการเรียนการสอนวรรณกรรมร้อยกรอง ในหนังสือเรียนภาษาไทย ชุดวรรณวิจักษณ์
60 การวิเคราะห์คติพจน์จากวรรณคดีไทยสมัยรัชกาลที่ 2 เปรียบเทียบกับที่ปรากฏในหนังสือเรียนภาษาไทยระดับมัธยมศึกษา
61 ความต้องการการนิเทศการสอนวิชาภาษาไทยตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2524 ของครูภาษาไทย ในเขตการศึกษา 8
62 การนำเสนอแผนงานการสอนซ่อมเสริมทักษะภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ปี พ.ศ. 2526
63 โครงการเสนอเพื่อจัดนาฏการประกอบการสอนภาษาไทย สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี วิชาเอก-โทภาษาไทย ในวิทยาลัยครูกลุ่มนครหลวง
64 การยอมรับนวัตกรรมการเรียนการสอนของครูภาษาไทยในโรงเรียนมัธยมศึกษา ในเขตการศึกษา 7 และ 8
65 ความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับบทบาทของครูภาษาไทยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในการอนุรักษ์และสืบทอดคติชาวบ้านอีสาน
66 โครงการเสนอเพื่อจัดกิจกรรมเสริมทักษะภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในกรุงเทพมหานคร
67 ความคิดเห็นของอาจารย์และนักศึกษาเกี่ยวกับบทบาท ของศูนย์วัฒนธรรมวิทยาลัยครูที่มีต่อการเรียนการสอนภาษาไทย ในวิทยาลัยครูกลุ่มภาคเหนือ
68 ความคิดเห็นของนักเรียน ครูและผู้บริหารเกี่ยวกับหนังสือเรียนภาษาไทย ชุดทักษพัฒนา เล่มหนึ่ง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่สี่
ปี พ.ศ. 2525
69 ความคิดเห็นของครูผู้สอนภาษาไทยและผู้บริหาร เกี่ยวกับการใช้หลักสูตรวิชาภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
70 โครงการเสนอจัดตั้งศูนย์วิทยบริการการเรียนการสอนภาษาไทย ในวิทยาลัยครูเทพสตรี
71 การวิเคราะห์หนังสืออ่านนอกเวลาประเภทสารคดี ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
72 การศึกษาความสนใจในการอ่านวรรณกรรมร้อยกรอง ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี วิทยาลัยครูภาคใต้
ปี พ.ศ. 2524
73 ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราเร็วในการอ่าน ความเข้าใจ และสัมฤทธิผลในการเรียนวิชาภาษาไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในกรุงเทพมหานคร
74 ความต้องการการนิเทศของครูภาษาไทยในโรงเรียนมัธยมศึกษา ในกรุงเทพมหานครตามการรับรู้ของครู
75 การสร้างหนังสืออ่านประกอบวิชาภาษาไทยเรื่อง "หิโตปเทศคำกลอน" สำหรับระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
76 การวิเคราะห์หนังสืออ่านประกอบวิชาภาษาไทยประเภทนวนิยาย ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ปี พ.ศ. 2523
77 ความคิดเห็นของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายเกี่ยวกับวรรณกรรมร้อยกรองไทย
78 เปรียบเทียบความต้องการการนิเทศการฝึกสอนและความช่วยเหลือ ที่ได้รับของนักศึกษาฝึกสอนวิชาเอกภาษาไทย ระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูงในวิทยาลัยครูภาคเหนือ
79 ความคิดเห็นของครูและนักเรียนเกี่ยวกับหนังสือเรียนหลักภาษาไทย ชั้นมัยธยมศึกษาตอนต้น เล่มหนึ่ง
80 เปรียบเทียบความคิดเห็นของครูภาษาไทยในเขตกรุงเทพมหานครกับเขตการศึกษา 12 เกี่ยวกับการใช้หลักสูตรวิชาภาษาไทยระดับมัธยมศึกษาตอนต้น พุทธศักราช 2521
81 ความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาในกรุงเทพมหานคร เกี่ยวกับภาษาที่ใช้ในการโฆษณา
ปี พ.ศ. 2522
82 ปัญหาการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยตามหลักสูตรปริญญาตรี ของสภาการฝึกหัดครู
83 คุรุธรรมนิยมของครูสังคมศึกษา
84 โปรแกรมการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรวิชาภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษา ในกรุงเทพมหานคร
85 การใช้สื่อการสอนในการสอนภาษาไทยระดับมัธยมศึกษาของโรงเรียนราษฎร์ในกรุงเทพมหานคร
86 ปัญหาการฝึกสอนของนักศึกษาวิทยาลัยครูระดับปริญญาตรี
87 ความคิดเห็นของผู้บริหารการศึกษา ครูภาษาไทย และนักเรียนเกี่ยวกับสมรรถภาพครูภาษาไทย
88 การเปรียบเทียบผลการสอนวิชาวรรณคดีไทย เรื่อง "ลิลิตตะเลงพ่าย" โดยกระบวนการกลุ่มสัมพันธ์และกระบวนการสอนแบบครูเป็นศูนย์กลาง ในชั้นประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา
ปี พ.ศ. 2521
89 การวิเคราะห์หนังสืออ่านประกอบวิชาประวัติวรรณคดี ประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย
90 การสร้างบทเรียนแบบโปรแกรมเรื่อง "กลอนดอกสร้อยรำพึงในป่าช้า" ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
91 การบริหารหลักสูตรโรงเรียนพยาบาลในกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2520
92 ความคิดเห็นของนักเรียนและผู้ปกครองเกี่ยวกับขอบเขตหน้าที่และลักษณะที่พึง
ปี พ.ศ. 2519
93 ปัญหาการฝึกสอนของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
94 ปัญหาการสอนศีลธรรมในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น
95 ปัญหาการสอนศีลธรรมในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย
96 กิจกรรมเสริมหลักสูตรวิชาภาษาไทยของวิทยาลัยครู ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปี พ.ศ. 2513
97 การศึกษาปัญหาพฤติกรรมของเด็กในสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านบางละมุง ชลบุรี
98 บทบาทของผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่ฝ่ายวิชาการในโรงเรียนรัฐบาลระดับมัธยมศึกษาสายสามัญ ในจังหวัดพระนครและธนบุรี
ปี พ.ศ. 2512
99 การสำรวจการทำงานของบัณฑิตทางการศึกษา ปีการศึกษา 2510
100 ระบบบริหารการศึกษาของเทศบาลนครกรุงเทพ
ปี พ.ศ. 2508
101 การศึกษาเรื่องสัมฤทธิผลในการเรียนภาษาไทยของนักเรียนชั้น ม.ศ.5 (สายอาชีพ) ในจังหวัดพระนครและธนบุรี
102 การสำรวจการสอนวิชาหลักภาษาไทยในชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น