ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุจริต เพียรชอบ
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- สุจริต เพียรชอบ
- สุจริต เพียรชอบ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 40
2 สุวัฒนา อุทัยรัตน์ 2
3 วลัย อารุณี 2
4 สิริวรรณ ทัพพะรังสี 1
5 ยุพิน จันทร์เรือง 1
6 ประนอม เมืองตุ้ม 1
7 นุช ม่วงเก่า 1
8 พันทิพา ติงศภัทิย์ 1
9 สุวิมล โฮมวงศ์ 1
10 นฤมล สนั่นเครื่อง 1
11 พรหมพร สนิทขวัญ 1
12 บุษกร แช่มภักดี 1
13 นฤมล สายะบุตร 1
14 วีระ สัจกุล 1
15 ผุสสดี ธุวังควัฒน์ 1
16 พุทธชาด อินทรักษา 1
17 ฟ้อน เปรมพันธุ์ 1
18 ศิวลี สระตันติ์ 1
19 ศรีทอง ทองเจริญ 1
20 มังกร ปลื้มสุคนธ์ 1
21 ศิริรัตน์ วงศ์สุวรรณ 1
22 อรวรรณ ศรีฟ้า 1
23 ศุภาพิชญ์ อาศุวณิชย์พันธุ์ 1
24 พจนีย์ สิงห์โตทอง 1
25 สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ 1
26 พัชรินทร์ ทวีวัฒนานนท์ 1
27 ภารดี ศศิยศชาติ 1
28 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
29 ภาสกร เกิดอ่อน 1
30 วีระ สัจกุล 1
31 อนงค์ จักกะพาก 1
32 ปณิธาน นุ่มศิริ 1
33 กาญจนา ถาวร 1
34 ขันทอง แสนอุ้ม 1
35 ตติยา โสรัสสุขะโต 1
36 จุไรรัตน์ วรรณยิ่ง 1
37 ปทุม พงษ์สุชาติ 1
38 ประภาศรี สุดบรรทัด 1
39 ประคอง กรรณสูต 1
40 พวงเพ็ญ เปล่งปลั่ง 1
41 พัฒนา ธิติเสรี 1
42 ปราณี เพชรแก้ว 1
43 พวงพยอม ศรีหาบัติ 1
44 ธนรัชฏ์ ศิริสวัสดิ์ 1
45 จันทร์ฟอง อินโท 1
46 นิภา อุดมโชค 1
47 ประเทือง ฉายาทับ 1
48 อนนต์ ศรีศักดา 1
49 พรทิพย์ คำดี 1
50 สุวรรณา เนตยากร 1
51 นงนุช รุ่งกลิ่น 1
52 ดวงจันทร์ เดี่ยววิไล 1
53 ทิศนา แขมมณี 1
54 จิรพร รักษาพล 1
55 ปราณี แสงอากาศ 1
56 ศุภวรรณ์ เล็กวิไล 1
57 ปราณี เลิศฤทธา 1
58 บุหงา วัฒนะ 1
59 ชุลี ชัชวาลกิจ 1
60 สุภัทรา ชูสม 1
61 สุนทรี เฉลิมพงศธร 1
62 สุชาติ วงศ์สุวรรณ 1
63 สุวรรณี ยหะกร 1
64 วันทนีย์ ฤทธิคุปต์ 1
65 วีระเกียรติ รุจิรกุล 1
66 ปราณี ไวยบูรณ์ 1
67 ศรีสุดา จริยากุล 1
68 วรวรรณ วสุกุล 1
69 วัชราภรณ์ สนองคุณ 1
70 มานิตา ศรีสาคร 1
71 สำราญ ไกรทอง 1
72 ศิริกุล ปิยานุกูล 1
73 วันดี วัฒนาประสิทธิ์ 1
74 สุขศรี บูรณะกนิษฐ 1
75 วัลลภา วิทยารักษ์ 1
76 วีณา วีสเพ็ญ 1
77 นภาลัย สุวรรณธาดา 1
78 วิไลวรรณ สันถวะโกมล 1
79 ระวีวรรณ สาริการิน 1
80 นาตยา ภัทรแสงไทย 1
81 น้อมจิตต์ ชูสุวรรณ 1
82 รัจดา ลาภผล 1
83 กาญจนา จงรักษ์ 1
84 พิบูลศรี วาสนสมสิทธิ์ 1
85 สุรีย์รัตน์ ไทยโพธิ์ศรี 1
86 อัมพร ทองใบ 1
87 บุญจิตต์ ณ ลำเลียง 1
88 นุชรินทร์ ฟ้าร่มขาว 1
89 จินตนา สุนทรวิภาต 1
90 พรทิพย์ ศิริสมบูรณ์เวช 1
91 ฐาปะนีย์ นาครทรรพ 1
92 เนาวรัตน์ สวินทร์ 1
93 ชวลิต ผู้ภักดี 1
94 รุ่งฟ้า รักษ์วิเชียร 1
95 สายใจ เกตุชาญวิทย์ 1
96 ชินะพัฒน์ ชื่นแดชุ่ม 1
97 วิไลวรรณ ทรัพย์เจริญ 1
98 ชำนาญ แก้วคะตา 1
99 ชำนาญ ม่วงศรีศักดิ์ 1
100 พรทิพย์ กอสุวรรณ 1
101 สมลักษณ์ สุดหอม 1
102 สุดา จุลเสวก 1
103 ประสาท อือนอก 1
104 ภัทราภรณ์ ทนันชัย 1
105 ประนอม สุทธิอารมณ์ 1
106 อารยา เกษมณี 1
107 วิรัช วงศ์ภินันท์วัฒนา 1
108 มัลลิกา พูลสวัสดิ์ 1
109 สุภรัตน์ มาระโภชน์ 1
110 กาญจนา สุรีรัตนากร 1
111 ปราณี สินธุ์สะอาด 1
112 พิน ธีระธัญโญภาส 1
113 สุรีย์ประภา ตรัยเวช 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2541 1
2 2539 1
3 2538 1
4 2537 1
5 2536 4
6 2535 5
7 2534 7
8 2533 5
9 2532 6
10 2531 8
11 2530 8
12 2529 5
13 2528 6
14 2527 6
15 2526 6
16 2525 4
17 2524 4
18 2523 5
19 2522 7
20 2521 3
21 2520 1
22 2519 4
23 2513 2
24 2512 2
25 2508 2
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2541
1 เกณฑ์ประเมินสถาบันการศึกษาไทย : ระดับมัธยมศึกษา
ปี พ.ศ. 2539
2 การพัฒนารูปแบบการสอนอ่านอย่างมีวิจารณญาณ ด้วยกลวิธีการเรียนภาษา โดยใช้หลักการเรียนรู้แบบร่วมมือ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
ปี พ.ศ. 2538
3 เกณฑ์ประเมินสถาบันการศึกษาไทย : ระดับมัธยมศึกษา
ปี พ.ศ. 2537
4 การนำเสนอโครงการการเรียนการสอนวิชานิทานพื้นบ้าน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในจังหวัดชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก
ปี พ.ศ. 2536
5 สภาพและปัญหาการเรียนการสอนภาษาไทยในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ของโรงเรียนในโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตการศึกษา 11
6 การศึกษาพฤติกรรมการสอนภาษาไทยที่พึงปรารถของครูภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เขตการศึกษา 1
7 การเปรียบเทียบความสามารถในการใช้ภาษาไทย ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ที่พูดภาษาเขมรกับนักเรียนที่พูดภาษาไทยในครอบครัว จังหวัดสุรินทร์
8 การพัฒนาทักษะการฟังภาษาไทยอย่างมีวิจารณญาณ ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1
ปี พ.ศ. 2535
9 การวิเคราะห์เนื้อหาความรู้ที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่ปรากฎในหนังสือเรียนภาษาไทยชุดทักษสัมพันธ์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
10 การวิเคราะห์เนื้อหาเกี่ยวกับสันติภาพที่ปรากฏ ในหนังสือเรียนวิชาภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
11 การพัฒนาสัมฤทธิผลในการเรียนภาษาไทย ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่เรียนโดยการสอดแทรกวรรณกรรมพื้นบ้านล้านนาในบทเรียน
12 การศึกษาการใช้หนังสือพิมพ์และวารสารวิชาการประกอบการเรียนการสอนภาษาไทย ของครูภาษาไทยในโรงเรียนมัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร
13 การศึกษาบทบาทของศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย ในการเสริมสมรรถภาพการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษาในภาคกลาง
ปี พ.ศ. 2534
14 ความสามารถในการใช้ภาษาไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กรุงเทพมหานคร
15 ความต้องการการเสริมสมรรถภาพในการผลิตผลงานทางวิชาการ ของครูภาษาไทยระดับมัธยมศึกษา เขตการศึกษา 5
16 ความคิดเห็นของครูภาษาไทยเกี่ยวกับการใช้นิทานพื้นบ้านอีสาน ประกอบการเรียนการสอนอ่าน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เขตการศึกษา 9
17 ความคิดเห็นของผู้บริหาร อาจารย์ และนักศึกษา เกี่ยวกับการใช้หลักสูตรวิชาภาษาไทยระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2524 สายวิชาบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
18 การนำเสนอโครงการการใช้เพลงพื้นบ้านภาคกลางในการสอนวิชาภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
19 การศึกษาการใช้สารนิเทศของครูในการสอนวิชาภาษาไทยระดับมัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร
20 การสำรวจสภาพการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยระดับมัธยมศึกษา ในโรงเรียนคาทอลิก กรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2533
21 ความสามารถในการใช้ภาษาไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เขตการศึกษา 1
22 การนำเสนอโครงการจัดตั้งศูนย์วิชาภาษาไทย ประจำกลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา เขตการศึกษา 7
23 การนำเสนอโครงการกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในการเรียนการสอน วิชาภาษาไทยระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
24 การนำเสนอรูปแบบการจัดประสบการณ์วิชาชีพ เพื่อส่งเสริมเจตคติทางบวกต่อวิชาชีพครูของนักศึกษาในวิทยาลัยครู
25 การพัฒนาโครงการจัดกิจกรรมการนิเทศภายในของหมวดวิชาภาษาไทย โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 11
ปี พ.ศ. 2532
26 ความคิดเห็นของครูภาษาไทยเกี่ยวกับปัญหาและแนวทางการแก้ปัญหา การวัดและประเมินผลทักษะการใช้ภาษาไทย ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เขตการศึกษา 12
27 ความคิดเห็นของครูภาษาไทยและนักเรียนเกี่ยวกับการใช้สื่อมวลชน ในการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เขตการศึกษา 7
28 ความคิดเห็นของครูภาษาไทยเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย ของโรงเรียนมัธยมศึกษา ในโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา ในเขตชนบทยากจน
29 การวิเคราะห์หลักสูตรการครุศึกษาไทย พุทธศักราช 2435-2530
30 การนำเสนอโครงการที่ใช้เกมและบทบาทสมมุติในการสอนวิชาภาษาไทย ระดับมัธยมตอนต้น
31 การเปรียบเทียบความสามารถในการเขียนกลอนสุภาพ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในโรงเรียนรัฐบาลและโรงเรียนเอกชน กรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2531
32 การวิเคราะห์การอบรมเลี้ยงดูที่ได้รับและพฤติกรรมของตัวละครเอก ในวรรณคดีไทย สมัยรัชกาลที่ 2
33 การปฏิบัติตามค่านิยมพื้นฐาน 5 ประการ ของครูภาษาไทยตามการรับรู้ของตนเอง ผู้บริหาร และนักเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษา เขตการศึกษา 1
34 การวิเคระห์เนื้อหาเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตที่ปรากฏในหนังสือเรียนภาษาไทย ชุดวรรณวิจักษณ์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
35 ความคิดเห็นของครูภาษาไทยเกี่ยวกับการเปิดวิชาเลือกภาษาไทยระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เขตการศึกษา 6
36 การนำเสนอโครงการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ ที่อำนวยประโยชน์ต่อการจัดการศึกษานอกโรงเรียน : กรณีศึกษา ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนภาคตะวันออก กรมการศึกษานอกโรงเรียน กระทรวงศึกษาธิการ
37 ความคิดเห็นของครูภาษาไทยเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการอ่าน แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เขตการศึกษา 9
38 การนำเสนอโครงการกิจกรรมการสอนทักษะการเขียนในการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
39 การวิเคราะห์เนื้อหาความรู้ที่เกี่ยวข้องกับวิชาภาษาไทย ซึ่งปรากฏในนิตยสาร
ปี พ.ศ. 2530
40 การเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหารและครูภาษาไทย เกี่ยวกับคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของหัวหน้าหมวดวิชาภาษาไทย ในโรงเรียนมัธยมศึกษา เขตการศึกษา 5
41 การนำเสนอการจัดกิจกรรมการสอนทักษะภาษาไทย ในห้องปฏิบัติการทางภาษาในโรงเรียนมัธยมศึกษา
42 ความคิดเห็นของครูภาษาไทยเกี่ยวกับอิทธิพลของภาษาถิ่นล้านนา ที่มีต่อทักษะการพูด และทักษะการเขียนภาษาไทย ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นในเขตการศึกษา 8
43 ความคิดเห็นของหัวหน้าหมวดวิชาภาษาไทยและครูภาษาไทย เกี่ยวกับการใช้แหล่งวิทยาการชุมชนในกรุงเทพมหานคร ประกอบการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย ในระดับชั้นมัธยมศึกษา
44 ปัจจัยที่ทำให้เกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูภาษาไทย ในโรงเรียนมัธยมศึกษา ในภาคเหนือ
45 ความต้องการการนิเทศทางวิชาการของครูภาษาไทย สังกัดกรมอาชีวศึกษา
46 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การเรียนวิชาภาษาไทยของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่สอนโดยใช้การแสดงละคร และสอนโดยการอภิปราย
47 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การเรียนวิชาภาษาไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่สอนโดยใช้บทบาทสมมติ และสอนโดยการแบ่งกลุ่มทำงาน
ปี พ.ศ. 2529
48 การปฏิบัติงานนิเทศทางวิชาการของหัวหน้าหมวดวิชาภาษาไทย ตามการรับรู้ของตนเองและครูผู้สอนภาษาไทยโรงเรียนมัธยมศึกษา ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
49 การศึกษาสภาพการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยในโรงเรียนมัธยมศึกษาดีเด่น รางวัลพระราชทาน
50 การวิเคราะห์หนังสือเรียนภาษาไทย วิชาวรรณคดีมรดก ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
51 ความคิดเห็นของหัวหน้าหมวดวิชาและครูภาษาไทยเกี่ยวกับการใช้คติชนวิทยา ในการเรียนการสอนภาษาไทยระดับมัธยมศึกษา
52 ความคิดเห็นของอาจารย์และนักศึกษาเกี่ยวกับการเรียนการสอน วิชาวิธีสอนภาษาไทยในวิทยาลัยครู
ปี พ.ศ. 2528
53 การนำเสนอโปรแกรมการสอดแทรกจริยธรรมในการสอนภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
54 ความคิดเห็นของครูภาษาไทยและนักเรียนเกี่ยวกับรายการโทรทัศน์ ที่มีผลต่อการเรียนภาษาไทยของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
55 การวิเคราะห์การใช้ภาพพจน์ในวรรณคดีที่ปรากฏในหนังสือเรียนภาษาไทย วิชาบังคับระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
56 ความคิดเห็นของครูและนักเรียนเกี่ยวกับบทบาทของครูภาษาไทย ในการส่งเสริมการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
57 การวิเคราะห์หนังสือเรียนภาษาไทย วิชาภาษากับวัฒนธรรม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
58 แนวโน้มของหลักสูตรและการเรียนการสอนภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในช่วงพุทธศักราช 2530-2540
ปี พ.ศ. 2527
59 ความคิดเห็นของครูและนักเรียนเกี่ยวกับคุณค่าของสารคดี ที่ปรากฏในหนังสือเรียนภาษาไทย ชุดทักษสัมพันธ์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
60 ความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนและครูภาษาไทยเกี่ยวกับบทบาท ของกลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาในการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย ในระดับมัธยมศึกษา
61 ความคิดเห็นของครูและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่มีต่อการเรียนการสอนวรรณกรรมร้อยกรอง ในหนังสือเรียนภาษาไทย ชุดวรรณวิจักษณ์
62 การวิเคราะห์คติพจน์จากวรรณคดีไทยสมัยรัชกาลที่ 2 เปรียบเทียบกับที่ปรากฏในหนังสือเรียนภาษาไทยระดับมัธยมศึกษา
63 ความต้องการการนิเทศการสอนวิชาภาษาไทยตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2524 ของครูภาษาไทย ในเขตการศึกษา 8
64 การนำเสนอแผนงานการสอนซ่อมเสริมทักษะภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ปี พ.ศ. 2526
65 โครงการเสนอเพื่อจัดนาฏการประกอบการสอนภาษาไทย สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี วิชาเอก-โทภาษาไทย ในวิทยาลัยครูกลุ่มนครหลวง
66 การยอมรับนวัตกรรมการเรียนการสอนของครูภาษาไทยในโรงเรียนมัธยมศึกษา ในเขตการศึกษา 7 และ 8
67 ความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับบทบาทของครูภาษาไทยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในการอนุรักษ์และสืบทอดคติชาวบ้านอีสาน
68 โครงการเสนอเพื่อจัดกิจกรรมเสริมทักษะภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในกรุงเทพมหานคร
69 ความคิดเห็นของอาจารย์และนักศึกษาเกี่ยวกับบทบาท ของศูนย์วัฒนธรรมวิทยาลัยครูที่มีต่อการเรียนการสอนภาษาไทย ในวิทยาลัยครูกลุ่มภาคเหนือ
70 ความคิดเห็นของนักเรียน ครูและผู้บริหารเกี่ยวกับหนังสือเรียนภาษาไทย ชุดทักษพัฒนา เล่มหนึ่ง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่สี่
ปี พ.ศ. 2525
71 ความคิดเห็นของครูผู้สอนภาษาไทยและผู้บริหาร เกี่ยวกับการใช้หลักสูตรวิชาภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
72 โครงการเสนอจัดตั้งศูนย์วิทยบริการการเรียนการสอนภาษาไทย ในวิทยาลัยครูเทพสตรี
73 การวิเคราะห์หนังสืออ่านนอกเวลาประเภทสารคดี ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
74 การศึกษาความสนใจในการอ่านวรรณกรรมร้อยกรอง ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี วิทยาลัยครูภาคใต้
ปี พ.ศ. 2524
75 ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราเร็วในการอ่าน ความเข้าใจ และสัมฤทธิผลในการเรียนวิชาภาษาไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในกรุงเทพมหานคร
76 ความต้องการการนิเทศของครูภาษาไทยในโรงเรียนมัธยมศึกษา ในกรุงเทพมหานครตามการรับรู้ของครู
77 การสร้างหนังสืออ่านประกอบวิชาภาษาไทยเรื่อง "หิโตปเทศคำกลอน" สำหรับระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
78 การวิเคราะห์หนังสืออ่านประกอบวิชาภาษาไทยประเภทนวนิยาย ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ปี พ.ศ. 2523
79 ความคิดเห็นของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายเกี่ยวกับวรรณกรรมร้อยกรองไทย
80 เปรียบเทียบความต้องการการนิเทศการฝึกสอนและความช่วยเหลือ ที่ได้รับของนักศึกษาฝึกสอนวิชาเอกภาษาไทย ระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูงในวิทยาลัยครูภาคเหนือ
81 ความคิดเห็นของครูและนักเรียนเกี่ยวกับหนังสือเรียนหลักภาษาไทย ชั้นมัยธยมศึกษาตอนต้น เล่มหนึ่ง
82 เปรียบเทียบความคิดเห็นของครูภาษาไทยในเขตกรุงเทพมหานครกับเขตการศึกษา 12 เกี่ยวกับการใช้หลักสูตรวิชาภาษาไทยระดับมัธยมศึกษาตอนต้น พุทธศักราช 2521
83 ความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาในกรุงเทพมหานคร เกี่ยวกับภาษาที่ใช้ในการโฆษณา
ปี พ.ศ. 2522
84 ปัญหาการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยตามหลักสูตรปริญญาตรี ของสภาการฝึกหัดครู
85 คุรุธรรมนิยมของครูสังคมศึกษา
86 โปรแกรมการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรวิชาภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษา ในกรุงเทพมหานคร
87 การใช้สื่อการสอนในการสอนภาษาไทยระดับมัธยมศึกษาของโรงเรียนราษฎร์ในกรุงเทพมหานคร
88 ปัญหาการฝึกสอนของนักศึกษาวิทยาลัยครูระดับปริญญาตรี
89 ความคิดเห็นของผู้บริหารการศึกษา ครูภาษาไทย และนักเรียนเกี่ยวกับสมรรถภาพครูภาษาไทย
90 การเปรียบเทียบผลการสอนวิชาวรรณคดีไทย เรื่อง "ลิลิตตะเลงพ่าย" โดยกระบวนการกลุ่มสัมพันธ์และกระบวนการสอนแบบครูเป็นศูนย์กลาง ในชั้นประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา
ปี พ.ศ. 2521
91 การวิเคราะห์หนังสืออ่านประกอบวิชาประวัติวรรณคดี ประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย
92 การสร้างบทเรียนแบบโปรแกรมเรื่อง "กลอนดอกสร้อยรำพึงในป่าช้า" ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
93 การบริหารหลักสูตรโรงเรียนพยาบาลในกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2520
94 ความคิดเห็นของนักเรียนและผู้ปกครองเกี่ยวกับขอบเขตหน้าที่และลักษณะที่พึง
ปี พ.ศ. 2519
95 ปัญหาการฝึกสอนของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
96 ปัญหาการสอนศีลธรรมในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น
97 ปัญหาการสอนศีลธรรมในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย
98 กิจกรรมเสริมหลักสูตรวิชาภาษาไทยของวิทยาลัยครู ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปี พ.ศ. 2513
99 การศึกษาปัญหาพฤติกรรมของเด็กในสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านบางละมุง ชลบุรี
100 บทบาทของผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่ฝ่ายวิชาการในโรงเรียนรัฐบาลระดับมัธยมศึกษาสายสามัญ ในจังหวัดพระนครและธนบุรี
ปี พ.ศ. 2512
101 การสำรวจการทำงานของบัณฑิตทางการศึกษา ปีการศึกษา 2510
102 ระบบบริหารการศึกษาของเทศบาลนครกรุงเทพ
ปี พ.ศ. 2508
103 การศึกษาเรื่องสัมฤทธิผลในการเรียนภาษาไทยของนักเรียนชั้น ม.ศ.5 (สายอาชีพ) ในจังหวัดพระนครและธนบุรี
104 การสำรวจการสอนวิชาหลักภาษาไทยในชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น