ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุจริต คูณธนกุลวงศ์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 โชคชัย สุทธิธรรมจิต 12
2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 8
3 สมคิด บัวเพ็ง 6
4 ชัยยุทธ สุขศรี 5
5 วิชุตา เหมเสถียร 5
6 พงษ์ศักดิ์ สุทธินนท์ 4
7 กฤษดา วิศวธีรานนท์ 4
8 วิชัย เยี่ยงวีรชน 4
9 ชนาธิป ผาริโน 4
10 ปิยธิดา เรืองรัศมี 4
11 ธีรวัฒน์ ตั้งพานิช 4
12 อิทธิพล ศรีเสาวลักษณ์ 4
13 กิตติ ลิ่มสกุล 4
14 สมบูรณ์ ลุวีระ 4
15 ครรชิต ลิขิตเดชาโรจน์ 3
16 สุริชัย หวันแก้ว 3
17 สุนิสา สมิทธากร 3
18 ทวนทัน กิจไพศาลสกุล 3
19 ไพศาล สันติธรรมนนท์ 2
20 สุรางครัตน์ จำเนียรพล 2
21 สุทัศน์ วีสกุล 2
22 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 2
23 บุญชนะ ทวีรัตน์ 2
24 จรูญ พจน์สุนทร 2
25 อุดร จารุรัตน์ 2
26 ธนวัฒน์ จารุพงษ์สกุล 2
27 ครรชิต ลิขิตธนสมบัติ 2
28 อรนุช หล่อเพ็ญศรี 2
29 โปรดปราน พิตรสาธร 2
30 เพ็ญพร ธีระสวัสดิ์ 1
31 สุวัฒนา ธาดานิติ 1
32 วุฒิชัย พรรณเชษฐ์ 1
33 แสงสันต์ พานิช 1
34 จรัส สุวรรณมาลา 1
35 ประธาน อารีพล 1
36 นพนันท์ ตาปนานนท์ 1
37 อิลยาส มามะ 1
38 เกรียงศักดิ์ ศรีสุข 1
39 ศิริเพ็ญ ศุภกาญจนกันติ 1
40 อุทัย บุญประเสริฐ 1
41 อักษรา พฤกธิวิทยา 1
42 วันชัย มีชาติ 1
43 อมรา พงศาพิชญ์ 1
44 อนวัช สรรพศรี 1
45 สุนทร พุ่มจันทร์ 1
46 สุรพล ภู่วิจิตร 1
47 อุดมศักดิ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา 1
48 วงศ์วัฒนา สมบูญยิ่ง 1
49 เบญญา เนื่องดี 1
50 สายันต์ สุริยะวงศ์ 1
51 วีระศักดิ์ ลิขิตเรืองศิลป์ 1
52 ดิเรก ลาวัณย์ศิริ 1
53 พงศ์พันธ์ นินเนินนนท์ 1
54 เชิดสกุล ตอสกุล, 2522- 1
55 สนฑ์ จินดาสงวน 1
56 จักรี จัตุฑะศรี 1
57 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
58 เชิดพันธ์ วิทูราภรณ์ 1
59 ธเรศ ศรีสถิตย์ 1
60 หลักชัย พัฒนเจริญ 1
61 วีระศักดิ์ วีระกันต์ 1
62 โรจนี ขุมมงคล 1
63 งามเพ็ญ วงศ์วัฒนะ 1
64 พิทยา แซ่ปึง 1
65 พิชัย พิธานพิทยารัตน์ 1
66 ทวีวงศ์ ศรีบุรี 1
67 วิรัช ฉัตรดรงค์ 1
68 ดนัย จำปานิล 1
69 วรรณวลี วงษ์เกษมสันต์ 1
70 ศักย์ สกุลไทย 1
71 เดือนเพ็ญ ปุณยางกูร 1
72 นภาพร นพคุณ 1
73 มานิศา วีรวิกรม 1
74 ชลอ ชาติเวียง 1
75 พิสิฐ ศรีวรานันท์ 1
76 อนุพงศ์ ขจรศักดิ์บำเพ็ญ 1
77 วินัย เชาวน์วิวัฒน์ 1
78 วิกิจ ไชยวิจารณ์ 1
79 ชวลิต เนื่องดี 1
80 สุนันท์ ศรเสนา 1
81 วันวิวัฒน์ เกศวา 1
82 สุวัฒน์ ขยันขาย 1
83 ปฏิญญา หรรษ์อิทธินันต์ 1
84 วีรพล เพชรานนท 1
85 สมบูรณ์ สุวีระ 1
86 พิพรรธ วงศ์วิวัฒน์ 1
87 โชคพิพัฒน์ เลิศพงศ์อารยะ 1
88 การุณย์ อักกาญจน์วาณิชย์ 1
89 กีรติ ลีวัจนกุล 1
90 วัฒนา สุวรรณแสง จั่นเจริญ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 1
2 2557 1
3 2556 3
4 2555 1
5 2554 1
6 2553 1
7 2552 5
8 2551 4
9 2550 4
10 2549 3
11 2548 3
12 2547 7
13 2546 7
14 2545 7
15 2543 1
16 2542 2
17 2540 1
18 2539 1
19 2538 1
20 2535 1
21 2534 2
22 2533 3
23 2532 3
24 2531 1
25 2529 1
26 543 3
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 โครงการ การจัดทำแผนที่นำทางการวิจัยประเด็นวิจัยยุทธศาสตร์ เรื่อง "การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ น้ำ ที่ดิน และ การจัดการสิ่งแวดล้อม"
ปี พ.ศ. 2557
2 ศูนย์วิจัยระบบการวางแผนจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อความมั่นคงระดับจังหวัด ระยะทื่ 2
ปี พ.ศ. 2556
3 โครงการศูนย์วิจัยระบบการวางแผนจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อความมั่นคงระดับจังหวัด
4 การศึกษาด้านแหล่งน้ำเพื่อการจัดการน้ำของลุ่มน้ำน่านเชิงกลยุทธ์
5 การประเมินผลกระทบด้านอุทกภัยของจังหวัดสุโขทัยอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก
ปี พ.ศ. 2555
6 โครงการจัดทำบัญชีประชาชาติที่คิดรวมต้นทุนด้านทรัพยากรธรรมชาติ:ทรัพยากรน้ำและทรัพยากรใต้พิภพ
ปี พ.ศ. 2554
7 โครงการผลการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกต่อปริมาณน้ำฝน/น้ำท่วมรายเดือนของประเทศไทย และผลกระทบต่อการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ภาคตะวันออก
ปี พ.ศ. 2553
8 การจัดทำบัญชีประชาชาติที่คิดรวมต้นทุนด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม :
ปี พ.ศ. 2552
9 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อจัดการทรัพยากรน้ำเชิงพื้นที่พร้อมระบบสนับสนุนการตัดสินใจและกระบวนการทางสังคมในบริเวณพื้นที่จังหวัดระยอง
10 ศูนย์วิจัยระบบวางแผนจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อความมั่นคงระดับจังหวัด
11 ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศต่อระบบชลประทานและมาตรการปรับตัว
12 กลไกการเคลื่อนที่ของแบคทีเรียลงในน้ำใต้ดิน
13 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อจัดการทรัพยากรน้ำเชิงพื้นที่พร้อมระบบสนับสนุนการตัดสินใจ และกระบวนการทางสังคมในบริเวณพื้นที่จังหวัดระยอง
ปี พ.ศ. 2551
14 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อจัดการทรัพยากรน้ำเชิงพื้นที่พร้อมระบบสนับสนุนการตัดสินใจ และกระบวนการทางสังคมในบริเวณพื้นที่จังหวัดระยอง
15 การประยุกต์ใช้แบบจำลองลำดับชั้นเชิงพื้นที่สำหรับประเมินปริมาณน้ำฝนในกรุงเทพมหานคร
16 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อจัดการทรัพยากรน้ำเชิงพื้นที่พร้อมระบบสนับสุนการตัดสินใจและกระบวนการการทางสังคมในบริเวณพื้นที่จังหวัดระยอง
17 การประยุกต์ใช้แบบจำลองลำดับขั้นเชิงพื้นที่ สำหรับประเมินปริมาณน้ำฝน ในกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2550
18 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อหาการจัดสรรน้ำที่เหมาะสุดแบบเอนกประสงค์
19 ติดตามข้อมูลน้ำบาดาลสำหรับพื้นที่ด้านเหนือของที่ราบภาคกลางตอนล่าง และพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลแบบจำลองน้ำบาดาล
20 ประสิทธิผลการจัดการน้ำผิวดินและผลกระทบต่อน้ำใต้ดิน
21 โครงการวิจัยการประเมินความเสี่ยงของการปนเปื้อนของสารเคมี ในน้ำใต้ดินบริเวณตำบลกลางดง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
ปี พ.ศ. 2549
22 การติดตามข้อมูลน้ำบาดาลสำหรับพื้นที่ด้านเหนือของที่ราบภาคกลางตอนล่างและพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลของแบบจำลองน้ำบาดาล
23 การเชื่อมต่อแบบจำลองน้ำผิวดินและน้ำใต้ดินเพื่อวิเคราะห์หาสมดุลน้ำโดยการประยุกต์ใช้ในแอ่งน้ำใต้ดินภาคกลางตอนบน
24 กลไกการเคลื่อนที่ของแบคทีเรียลงในน้ำใต้ดิน
ปี พ.ศ. 2548
25 โครงการรูปแบบที่เหมาะสมของระบบน้ำในเขตพระจุฑาธุชราชฐาน อ.เกาะสีชัง จ.ชลบุรี
26 กลไกการเคลื่อนที่ของแบคทีเรียลงในน้ำใต้ดิน
27 ติดตามข้อมูลน้ำบาดาลสำหรับพื้นที่ด้านเหนือ ของที่ราบภาคกลางตอนล่าง และพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลของแบบจำลองน้ำบาดาล
ปี พ.ศ. 2547
28 พฤติกรรมทางชลศาสตร์ของการไหลแบบรัศมีผ่านบ่อน้ำบาดาล ภายใต้การสูบแบบพลวัต
29 ติดตามข้อมูลน้ำบาดาลสำหรับพื้นที่ด้านเหนือของที่ราบภาคกลางตอนล่าง และพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลแบบจำลองน้ำบาดาล
30 ประสิทธิผลการจัดการน้ำผิวดินและผลกระทบต่อน้ำใต้ดิน
31 เครื่องจำลองการสูบน้ำและอัดเติมน้ำใต้ดิน
32 การบูรณาการโปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ พีซีอาร์กวิวเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลกับแบบจำลองการไหลน้ำใต้ดินมอดโฟลว์
33 การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ในการกำหนดแฟคเตอร์ของการใช้น้ำบาดาล ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
34 พฤติกรรมทางชลศาสตร์ของการไหลแบบรัศมีผ่านบ่อน้ำบาดาล ภายใต้การสูบแบบพลวัต
ปี พ.ศ. 2546
35 การศึกษาศักยภาพและความต้องการน้ำใต้ดินเพื่อการจัดการน้ำใต้ดินในพื้นที่ด้านเหนือของที่ราบภาคกลางตอนล่าง
36 การทับถมตะกอนบริเวณเขื่อนดักตะกอนสงขลา
37 องค์ประกอบทางชลศาสตร์ในการเปิดปิดบานประตูเขื่อนทดน้ำบางปะกง
38 การจำลองน้ำใต้ดินและพัฒนาฐานข้อมูลในพื้นที่โครงการชลประทานชัณสูตร
39 การวางแผนจัดสรรน้ำภายใต้การใช้น้ำร่วมในพื้นที่โครงการชลประทานชัณสูตร
40 การศึกษาศักยภาพและความต้องการใช้น้ำใต้ดิน เพื่อการจัดการน้ำใต้ดินในพื้นที่ด้านเหนือของที่ราบภาคกลางตอนล่าง
41 ลักษณะการเปลี่ยนแปลงระดับน้ำอันเนื่องมาจากเขื่อนทดน้ำบางปะกง
ปี พ.ศ. 2545
42 พฤติกรรมทางชลศาสตร์ของการไหลเข้าและออกจากบ่อน้ำบาดาล
43 เครื่องจำลองการสูบน้ำและอัดเติมน้ำใต้ดิน : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
44 เครื่องจำลองการสูบน้ำและอัดเติมน้ำใต้ดิน
45 การศึกษาศักยภาพ และความต้องการใช้น้ำใต้ดิน เพื่อการจัดการน้ำใต้ดินในพื้นที่ด้านเหนือของที่ราบภาคกลางตอนล่าง
46 การใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อช่วยการจัดสรรน้ำของพื้นที่ด้านเหนือที่ราบภาคกลางตอนล่าง
47 เครื่องจำลองการสูบน้ำและอัดเติมน้ำใต้ดิน
48 การศึกษาศักยภาพและความต้องการใช้น้ำใต้ดินเพื่อการจัดการน้ำใต้ดิน ในพื้นที่ด้านเหนือของที่ราบภาคกลางตอนล่าง: สรุปฉบับผู้บริหาร
ปี พ.ศ. 2543
49 การศึกษาความเป็นไปได้ด้านการพาณิชย์และด้านกายภาพของการขุดคอคอดกระส่วนที่ 1: ส่วนศึกษาด้านกายภาพ
ปี พ.ศ. 2542
50 การศึกษาความเป็นไปได้ด้านการพาณิชย์และด้านกายภาพของการขุดคอคอดกระส่วนที่ 1: ส่วนศึกษาด้านกายภาพ
51 การศึกษาความเป็นไปได้ด้านการพาณิชย์และด้านกายภาพ ของการขุดคอคอดกระ ส่วนที่ 1 : ส่วนการศึกษาด้านกายภาพ : รายงานผลการวิจัย
ปี พ.ศ. 2540
52 การจำลองสภาพน้ำใต้ดินในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร
ปี พ.ศ. 2539
53 การวิเคราะห์องค์ประกอบของการตกตะกอนบริเวณร่องน้ำกรุงเทพฯ
ปี พ.ศ. 2538
54 การวิเคราะห์การกระจายและแนวโน้มของฝนแล้งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปี พ.ศ. 2535
55 ลักษณะการกระจายของฝนเนื่องจากพายุหมุนเขตร้อน ที่ก่อให้เกิดอุทกภัยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2534
56 การประยุกต์ใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ ในการปรับปรุงระบบระบายน้ำในเมือง
57 การพัฒนาแบบจำลองทางคณิตศาสตร์เพื่อวิเคราะห์สภาพน้ำท่วมที่ราบลุ่ม
ปี พ.ศ. 2533
58 การออกแบบระบบระบายน้ำ เพื่อป้องกันน้ำท่วม สำหรับพื้นที่ราบเชิงเขาชายฝั่งทะเล : กรณีพื้นที่ศึกษา เขตลุ่มน้ำกะรน จังหวัดภูเก็ต
59 องค์ประกอบทางอุทกวิทยาของสระขุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ของประเทศไทย
60 ความเป็นไปได้ในการขุดคลองเพื่อบรรเทาอุทกภัยในแม่น้ำบางนรา
ปี พ.ศ. 2532
61 การวิเคราะห์ฝนแล้งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย
62 การพัฒนาแบบจำลองทางคณิตศาสตร์เพื่อระบายและไล่น้ำเสียในคลอง
63 การศึกษาอิทธิพลของคลื่นและกระแสน้ำ ต่อการเปลี่ยนแปลงบริเวณปากแม่น้ำ โดยใช้แบบจำลองชลศาสตร์
ปี พ.ศ. 2531
64 การแพร่ของน้ำเค็มเข้าแม่น้ำเจ้าพระยา
ปี พ.ศ. 2529
65 โครงการการศึกษาเพื่อกำหนดกรอบการวางแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ฉบับที่ 5 : รายงานผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์