ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุคันธรส ธาดากิตติสาร
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
และรู้จักในชื่อของ
- สุคันธรส ธาดากิติสาร
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 พิลาณี ไวถนอมสัตย์ 9
2 วราภรณ์ อภิวัฒนาภิวัต 5
3 อัญชลี สวาสดิ์ธรรม 3
4 สมนึก พรมแดง 3
5 เพิ่มพงษ์ ศรีประเสริฐศักดิ์ 3
6 สฤษดิพร ชูประยูร 2
7 สุภาพร นทีวัฒนา 2
8 นิพัฒน์ ลิ้มสงวน 1
9 จันทร์เพ็ญ แสงประกาย 1
10 จักรกฤษณ์ พจนศิลป์ 1
11 ดำรงศักดิ์ อายุวนานนท์ 1
12 วรพล เพ็งพินิจ 1
13 วราภรณ์ ประเสริฐ 1
14 งามจิตร โล่วิทูร 1
15 สมโภชน์ ใหญ่เอี่ยม 1
16 อภิญญา จุฑางกูร 1
17 อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ 1
18 ทวีสิริ มาลาพันธุ์ 1
19 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
20 อรพินธ์ โรจนะ 1
21 สุทธิ ชัยพฤกษ์ 1
22 อันธิกา บุญแดง 1
23 สุพนิดา วินิจฉัย 1
24 หทัยรัตน์ ริมคีรี 1
25 วินัศ ภูมินาถ 1
26 สายัณห์ ทัดศรี 1
27 จุฬาลักษณ์ จารุนุช 1
28 วิชัย หฤทัยธนาสันติ์ 1
29 สร้อยทอง สายหยุดทอง 1
30 ศานิต เก้าเอี้ยน 1
31 สุดาวรรณ เชยชมศรี 1
32 ชวลิต ฮงประยูร 1
33 นันทนา ชื่นอิ่ม 1
34 เลขา มาโนช 1
35 ธงชัย มาลา 1
36 รุ่งนภา ก่อประดิษฐ์สกุล 1
37 ธีรนุต ร่มโพธิ์ภักดิ์ 1
38 นางสาวนิศาชล ปักการะโน 1
39 นางสาวทวีสิริ มาลาพันธุ์ 1
40 ปรัชญา ธัญญาดี 1
41 พิทยากร ลิ่มทอง 1
42 กนิษฐา รังคะหะ 1
43 บุญเกิด แย้มเขตกรณ์ 1
44 ช่อลัดดา เที่ยงพุก 1
45 จันทร์สุดา จริยวัฒนวิจิตร 1
46 พรทิพย์ การบริบูรณ์ 1
47 พัชราภรณ์ ภู่ไพบูลย์ 1
48 วรรลดา สุนันทพงศ์ศักดิ์ 1
49 เสียงแจ๋ว พิริยพฤนด์ 1
50 นิรันดร์ สิงหบุตรา 1
51 ชมดาว สิกขะมณฑล 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 2
2 2557 1
3 2556 4
4 2554 1
5 2552 2
6 2551 1
7 2550 1
8 2535 2
9 2534 1
10 2533 1
11 543 16
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 การผลิตสารออกฤทธิ์จากกระชายเหลืองสำหรับผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางเพื่อผิวขาว
2 การผลิตกรดฟูมาริกจากทะลายปาล์มน้ำมัน
ปี พ.ศ. 2557
3 การศึกษาสมบัติและใช้ประโยชน์จากข้าวโพดลูกผสมแอนโธไซยานินสูง
ปี พ.ศ. 2556
4 กรดไขมันอิสระและเอนไซม์ไลเปสในผลมะพร้าวอ่อนภายหลังการเก็บเกี่ยว
5 การผลิตอัลบูมิน และโปรตีนไฮโดรไลเสต จากรำข้าวหีบเย็นสำหรับผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ
6 โครงการพัฒนาไฟโบรอินไฮโดรไลเสทและผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง
7 โปรตีนไฮโดรไลเสทจากรังไหม
ปี พ.ศ. 2554
8 การศึกษาวิธีการสกัดและศึกษาคุณสมบัติของเพคตินจากเปลือกกล้วยที่เหลือทิ้งจากโรงงานแปรรูป
ปี พ.ศ. 2552
9 การศึกษาคุณสมบัติของเอนไซม์ไลเปสจากเมล็ดสบู่ดำเพื่อเพิ่มทางเลือกในการใช้ประโยชน์
10 การพัฒนาเทคดนโลยีการทำน้ำผึ้งครีมจากน้ำผึ้ง จากดอกไม้บางชนิด
ปี พ.ศ. 2551
11 การศึกษาอิทธิพลของระระยะเวลาการเก็บรักษาเมล็ดสบู่ดำและน้ำมันสบู่ดำภายหลังการบีบสกัดที่มีต่อปริมาณกรดไขมันอิสระในน้ำมันสบู่ดำ
ปี พ.ศ. 2550
12 การพัฒนากระบวนการผลิตไซรัป จากกล้วยหอมทองที่ไม่ได้มาตรฐานการส่งออก
ปี พ.ศ. 2535
13 เฟอริดอกชินเอนเอดีพีรีดักเตสใน chlamydomonas reinhardtii สายพันธุ์ต้านพาราควอท
14 เฟอริดอกซินเอนเอดีพีรีดักเตสใน Chlamydomonas reinhardtii สายพันธุ์ต้านพาราควอท
ปี พ.ศ. 2534
15 เฟอริดอกซินเอนเอดีพีรีดักเตสใน Chlamydomonas reinhardtiiสายพันธุ์ต้านพาราควอท
ปี พ.ศ. 2533
16 การวิจัยและพัฒนาจุลินทรีย์สำหรับผลิตปุ๋ยหมักในประเทศไทย : รายงานการวิจัย