ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุขเกษม สิทธิพจน์
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ไม่มีข้อมูลความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ชิดชม ฮิรางะ 7
2 สิริพร สธนเสาวภาคย์ 6
3 วาณี ชนเห็นชอบ 3
4 จิตธนา แจ่มเมฆ 2
5 อรอนงค์ นัยวิกุล 2
6 วราภา มหากาญจนกุล 2
7 งามทิพย์ ภู่วโรดม 2
8 ปฐมาภรณ์ ทิลารักษ์ 1
9 สาโรจน์ ประเสริฐศิริวัฒน์ 1
10 กฤษณ์ ถิรพันธุ์เมธี 1
11 วรรณา อาจณรงค์ 1
12 ปองทิพย์ สิทธิสาร 1
13 ณัฏฐินี อนันตโชค 1
14 ปวีณา (ศิลปอาชา) จิรัจฉริยากูล 1
15 สุวีณา จันทพิรักษ์ 1
16 พิริยาภรณ์ อันอาตม์งาม 1
17 นิพัฒน์ ลิ้มสงวน 1
18 พรชัย ราชตนะพันธุ์ 1
19 นายสุพจน์ ประทีปถิ่นทอง 1
20 เลอพงศ์ จารุพันธ์ 1
21 สุพจน์ ประทีปถิ่นทอง 1
22 มัลลิกา ชมนาวัง 1
23 นราพร พรหมไกรวร 1
24 สุภัคชนม์ คล่องดี 1
25 พิสุทธิ์ บุตรสุวรรณ 1
26 วีณา นุกูลการ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2554 1
2 2553 2
3 2552 1
4 2551 4
5 2549 2
6 543 5
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2554
1 การพัฒนากระบวนการผลิตและบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์ชุมชน
ปี พ.ศ. 2553
2 การพัฒนาคุณภาพและบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์น้ำพริก
3 การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากยอไทย
ปี พ.ศ. 2552
4 การพัฒนากระบวนการผลิตเพื่อปรับปรุงคุณภาพและยืดอายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑ์น้ำพริก
ปี พ.ศ. 2551
5 การพัฒนากระบวนการผลิตและการบรรจุของผลิตภัณฑ์น้ำพริก
6 การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ใหม่สำหรับผลิตภัณฑ์ผักดอง
7 การยกระดับมาตรฐานยอไทยและผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพ โครงการย่อย การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากยอไทย
8 การศึกษาสภาวะอันตรายระหว่างการขนส่งในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2549
9 การพัฒนาระบบและวิธีจำลองสภาวะการขนส่งและกระจายสินค้าของผลิตผลเกษตรเขตร้อน
10 การศึกษาสภาวะการขนส่งทางรถบรรทุกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้