ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุขุมาล จงธรรมคุณ
หน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 ผลของไฟโตเอสโตรเจนต่อการสังเคราะห์ฮอร์โมนเอสโตรเจนของเซลล์ประสาทฮิปโปแคมปัสในภาวะเซลล์ประสาทชรา
ปี พ.ศ. 2555
2 กลไกระดับโมเลกุลของเซลล์เกลียในการป้องกันการตายของเซลล์ประสาท
ปี พ.ศ. 2554
3 กลไกระดับโมเลกุลของเซลล์เกลียในการป้องกันการตายของเซลล์ประสาท
4 การเปลี่ยนแปลงในระดับโมเลกุลของระบบประสาทจากการใช้สารเสพติดและโรคจิต-ประสาทที่เกี่ยวข้อง
5 กลไกการปรับลักษณะของเซลล์ไมโครเกลียเพื่อป้องกันสมองในภาวะโรคซึมเศร้า
ปี พ.ศ. 2553
6 การสำรวจโรคเพื่อการอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลจาก ศูนย์อนุรักษ์เต่าทะเล กองทัพเรือ จ.ชลบุรี
ปี พ.ศ. 2552
7 การบาดเจ็บของเซลล์ประสาทมีผลต่อการปรับลักษณะของเซลล์ประสาทและการพัฒนาการของสมอง
8 ผลการปรับลักษณะของเซลล์ประสาทต่อการพัฒนาการของสมอง
9 การสำรวจโรคเพื่อการอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลจากศูนย์อนุรักษ์เต่าทะเล กองทัพเรือ จ.ชลบุรี
ปี พ.ศ. 2551
10 การบาดเจ็บของเซลล์ประสาทมีผลต่อการปรับลักษณะของเซลล์ประสาทและการพัฒนาการของสมอง
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
11 การสำรวจโรคเพื่อการอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลจาก ศูนย์อนุรักษ์เต่าทะเล กองทัพเรือ จ.ชลบุรี