ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุขุมาล กิติสิน
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ชยพร ศุภวิไล 3
2 เสฎฐวิทย์ เกิดผล 3
3 ภาธร เต็งเกียรติ์ตระกูล 2
4 ชวลิต ศรีสถาพรพัฒน์ 2
5 วโรดม ลิมปะพันธุ์ 2
6 ณัฐพงศ์ สุระเสถียร 2
7 ศ.ดร. กาญจนา กาญจนสุต 2
8 ธีรภัทร ยิ้มศิริกุล 1
9 สาระ บำรุงศรี 1
10 ณัฐวัฒน์ มะนะโส 1
11 ณัฐพงษ์ สุรเสถียร 1
12 พิมพ์นารา ชัยมิตรเจริญ 1
13 ดรรชนี เอมพันธุ์ 1
14 กฤษณพงศ์ เจียจันทร์พงษ์ 1
15 สรชา เทพสถิตย์ศิลป์ 1
16 สุระ พัฒนเกียรติ 1
17 มยุรี นาสา 1
18 นพรัตน์ ศรีขัดเค้า 1
19 หทัยเทพ ศิริธนะ 1
20 ภานุมาศ จันทร์สุวรรณ 1
21 วิชชวิน หงส์ประภัศร 1
22 ชัชชัย ตันตสิรินทร์ 1
23 วิจักขณ์ ฉิมโฉม 1
24 ยุทธพงษ์ คีรีมังคละ 1
25 นิศานาถ ศิลป์อภิรมย์ 1
26 นาย เอกวุฒิ สุจเร 1
27 นางสาว นิศารัตน์ ตันสกุล 1
28 นายหทัยเทพ ศิริธนะ 1
29 Mr. Pujan Srivastava 1
30 วิทวัส มงคลนวเสถียร 1
31 ชาคริต วัชโรภาส 1
32 Pujan Srivastava 1
33 หทัพเทพ ศิริธนะ 1
34 แสงดาว พรทวีโชคสกุล 1
35 นายวิชชวิน หงส์ประภัศร 1
36 นางสาวพิมพ์นารา ชัยมิตรเจริญ 1
37 ชนินันท์ จิตอ่อนน้อม 1
38 ปรัชญา ชิตชูสกุล 1
39 สังวาล อำไพพิศ 1
40 นายวิบูลย์ คำสมบัติ 1
41 นางสุภิดา บรรเทาทุกข์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 1
2 2555 3
3 2554 3
4 2553 10
5 2552 6
6 2551 1
7 2550 2
8 2549 1
9 543 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 Streaming Content Delivery Network
ปี พ.ศ. 2555
2 การพัฒนาระบบการศึกษาทางไกลบนเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (ระยะที่สอง)
3 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการทำงานโปรโตคอล TCP และ SCTP บนระบบการส่งข้อความด่วน
4 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการทำงานโพรโทคอล TCP และ SCTP บนระบบการขนส่งข้อความด่วน (Instant Messaging)
ปี พ.ศ. 2554
5 การสำรวจจำนวนไอพีแอดเดรสที่มีการใช้งานจริงภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
6 ระบบทดสอบประสิทธิภาพเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่
7 โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
ปี พ.ศ. 2553
8 9 ช่องมหัศจรรย์
9 กรณีศึกษาประสิทธิภาพโปรแกรมประยุกต์เพียร์ทูเพียร์ประเภท Live-streaming : TVUPlayer
10 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างออโตนอมัสซิสเต็มในประเทศไทย
11 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างออโตโนมัสซิสเต็มภายในประเทศไทย
12 ขุมทรัพย์จากกองขยะ
13 ระบบบริหารจัดการโปรเจคภายในองค์กรด้วยโอเพ่นซอร์ส Redmine
14 ส่วนต่อยอดระบบค้นหาเอกสารภาษาไทยบนโปรแกรมบริหารจัดการเอกสาร Alfresco
15 ส่วนเชื่อมต่อ Google Wave เข้ากับ Joomla!
16 เก้าช่องมหัศจรรย์
17 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างออโตโนมัสซิสเต็มภายในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2552
18 ฟาร์มสร้างภาพบนระบบร็อคคลัสเตอร์ด้วยเบลนเดอร์
19 ระบบฐานข้อมูลความรู้ภารกิจงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมสรรพากร
20 ระบบนำร่องออนไลน์และจัดเก็บข้อมูลพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร ลงบนอุปกรณ์ผู้ช่วยดิจิตอลส่วนตัว
21 ระบบบริการข้อมูลสินค้าโดยใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่อ่านบาร์โค้ด
22 เว็บเซอร์วิสชำระสินค้าและบริการผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่
23 โครงการศึกษาขีดความสามารถในการรองรับการใช้ประโยชน์ด้านนันทนาการในพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์และตะรุเตา
ปี พ.ศ. 2551
24 ระบบสนับสนุนการคืนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่ยื่นแบบผ่านอินเทอร์เน็ต
ปี พ.ศ. 2550
25 ระบบสนับสนุนการเรียนรู้อิเล็คทรอนิคส์โดยใช้อุปกรณ์ออบชันไฟน์เดอร์
26 การกำหนดราคาแบบพลวัตโดยคำนวณจากต้นทุนสุทธิของการให้บริการเสริมบนมือถือ
ปี พ.ศ. 2549
27 ระบบสนันสนุนการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์โดยใช้อุปกรณ์ออบชันไฟน์เดอร์