ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุขุมาภรณ์ ขันธ์ศรี
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 1
2 2551 3
3 2550 2
4 2549 1
5 2544 1
6 2529 1
7 543 20
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 เทคนิคการสอนของอาจารย์ในคณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ปี พ.ศ. 2551
2 การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อสนับสนุนการจัดการความรู้ของอาจารย์และบุคลากรคณะเทคโนโลยีการเกษตร สจล.
3 การศึกษารูปแบบและแนวทางพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศแบบมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านหินดาด ต.บุพราหมณ์ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี
4 การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาศักยภาพในการจัดการของกลุ่มทับลานโฮมสเตย์ ตำบลบุพราหมณ์ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี
ปี พ.ศ. 2550
5 การจัดการความรู้เพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงเกษตรจังหวัดระยอง
6 การศึกษาแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศแบบโฮมสเตย์ จังหวัดสมุทรสงคราม
ปี พ.ศ. 2549
7 การวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงเกษตรอย่างยั่งยืน กรณีศึกษาการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ตำบลตะพง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง [ปีที่ 2]
ปี พ.ศ. 2544
8 ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารกับความรู้และทัศนคติที่มีต่อการปรับปรุงวิธีการผลิตทางการเกษตรของเกษตรกรในจังหวัดฉะเชิงเทรา
ปี พ.ศ. 2529
9 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการเสนอเนื้อหาในหนังสือภาพขาวดำ กับระดับอายุของนักเรียนชั้นประถมศึกษา ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านพุทธิพิสัย