ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุขุมวิทย์ ภูมิวุฒิสาร
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- สุขุมวิทย์ ภูมิวุฒิสาร
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ทรงศักดิ์ ชุษณพิพัฒน์ 10
2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 8
3 จรวย บุญยุบล 2
4 ทรงศักดิ์ ชุษณพิพัฒน์ 1
5 สุนทร ปิยรัตนวงศ์ 1
6 หลักฐาน ทองนพคุณ 1
7 ธนวัฒน์ ตันปิชาติ 1
8 พิพัฒน์ จิตรนำทรัพย์ 1
9 อรุณ หัตถะรัชต์ 1
10 สุขสันต์ นุ่นงาม 1
11 วิชัย จิวรานันตกุล 1
12 วุฒินันท์ สุรพลชัย 1
13 ทรงศักดิ์ คงน้อย 1
14 วรวิทย์ ขำปัญญา 1
15 ธนา ชาตะวราหะ 1
16 คมสัน เพ็ชรรักษ์ 1
17 อุดมการณ์ สมานมิตร, 2519- 1
18 วิเศรษฐ์ อังสุรัตน์โกมล, 2521- 1
19 พิพัฒน์ จิตรนำทรัพย์, 2517- 1
20 กฤษณะ วิฒิรณประเสริฐ, 2518- 1
21 วินิจ ขันไชย, 2519- 1
22 บดินทร์ โกศลพิศิษฐ์, 2522- 1
23 แนบบุญ หุนเจริญ 1
24 ชาญณรงค์ บาลมงคล 1
25 สุรศักดิ์ อัศวชัยอนันต์ 1
26 สมชาย เบียนสูงเนิน, 2517- 1
27 รณนภา เผ่าเสถียรพันธ์, 2521- 1
28 กอบบุญ หล่อทองคำ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2547 2
2 2546 2
3 2545 4
4 2544 1
5 2540 1
6 2539 1
7 2537 1
8 2532 1
9 2530 2
10 2529 1
11 2528 2
12 2526 1
13 2523 1
14 543 2
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2547
1 การวิเคราะห์เสถียรภาพแรงดันของระบบไฟฟ้ากำลังโดยใช้เส้นโค้ง P-Q
2 การศึกษาองค์ประกอบที่สัมพันธ์กับกำลังรีแอคตีฟเพื่อลดกำลังสูญเสีย
ปี พ.ศ. 2546
3 การวิเคราะห์ออปติมัลเพาเวอร์โฟลว์โดยรวมข้อจำกัดทางเสถียรภาพของระบบไฟฟ้า
4 การศึกษาผลของตัวเก็บประจุอนุกรมต่อสมรรถนะการส่งจ่ายกำลังไฟฟ้าและซับซิงโครนัสเรโซแนนซ์
ปี พ.ศ. 2545
5 การประยุกต์ใช้ฟูเรียร์ทรานส์ฟอร์มเร็วในการวิเคราะห์เสถียรภาพภาวะชั่วครู่
6 การปรับค่าพารามิเตอร์ของตัวสร้างเสถียรภาพ ระบบไฟฟ้ากำลังแบบธรรมดาด้วยเครือข่ายประสาทเทียม
7 การใช้ฟังก์ชันพลังงานสำหรับการคำนวณค่าเวลาวิกฤตของการกำจัดฟอลต์
8 การปรับค่าพารามิเตอร์ของตัวสร้างเสถียรภาพ ระบบไฟฟ้ากำลังแบบธรรมดาด้วยเครือข่ายประสาทเทียม
ปี พ.ศ. 2544
9 การวิเคราะห์ทรานเซียนต์แม่เหล็กไฟฟ้าในระบบไฟฟ้ากำลัง โดยใช้โปรแกรมพีสไปซ์
ปี พ.ศ. 2540
10 การคำนวณโหลดโฟลว์ตามวิธีนิวตัน-ราฟสัน โดยรวมความไม่เป็นเชิงเส้นของอนุพันธ์อันดับที่สอง
ปี พ.ศ. 2539
11 การสังเคราะห์แบบประสานในการหาค่าตัวแปรของสเตบิไลเซอร์ ในระบบไฟฟ้ากำลังที่มีเครื่องกำเนิดไฟฟ้าหลายเครื่อง
ปี พ.ศ. 2537
12 การจัดสรรยูนิตคอมมิตเมนท์ของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ในระบบไฟฟ้ากำลังขนาดใหญ่
ปี พ.ศ. 2532
13 การวิเคราะห์การลัดวงจรโดยวิธีแยกเป็นส่วนย่อย
ปี พ.ศ. 2530
14 การวิเคราะห์ทรานเชียนต์แม่เหล็กไฟฟ้าในระบบไฟฟ้ากำลัง
15 การจ่ายโหลดอย่างประหยัดโดยใช้การจัดสรรกำลังจริง และกำลังรีแอกทีฟ
ปี พ.ศ. 2529
16 การวิเคราะห์โหลดโฟลว์แบบนิวตัน-ราฟสันของระบบไฟฟ้ากำลังขนาดใหญ่ โดยวิธีแยกเป็นส่วนย่อย
ปี พ.ศ. 2528
17 การวิเคราะห์เสถียรภาพของระบบไฟฟ้ากำลังขนาดใหญ่ในภาวะทรานเซียนต์ โดยวิธีแยกเป็นส่วนย่อย
18 การใช้คอมพิวเตอร์วางแผนงานขยายสายส่งของระบบไฟฟ้ากำลัง
ปี พ.ศ. 2526
19 การใช้คอมพิวเตอร์วิเคราะห์ระบบไฟฟ้ากำลังโดยวิธีไดกอบติค : รายงานผลการวิจัย
ปี พ.ศ. 2523
20 การวิเคราะห์โหลดโฟลของระบบกำลังไฟฟ้าขนาดใหญ่ โดยวิธีแยกเป็นส่วนย่อย