ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุขุมพันุธุ์ บริพัตร
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2534
1 ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับลาวระหว่างปี 2518-2522
ปี พ.ศ. 2531
2 การซื้ออาวุธทันสมัยกับการเมืองระหว่างประเทศ : ศึกษากรณีประเทศไทยกับเครื่องบินเอฟ-16
ปี พ.ศ. 2530
3 พรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย และพรรคคอมมิวนิสต์จีน : ศึกษาความสัมพันธ์ทางอุดมการณ์ ในช่วงปี 1969-1982
4 แนวทางควบคุมอาวุธในระดับภูมิภาค : ศึกษากรณี เขตปลอดอาวุธนิวเคลียร์
ปี พ.ศ. 2529
5 การศึกษากระบวนการปรับนโยบายต่างประเทศ ของไทยต่อสาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่าง 1969-1973
6 ปัญหาเขตแดนทางทะเลระหว่างไทยกับมาเลเซีย (คศ. 1970-1979) : วิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อม ที่มีผลกระทบต่อการดำเนินความสัมพันธ์ระหว่างรัฐ
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
7 ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับลาวระหว่างปี 2518-2522