ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุขอังคณา ลี
หน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 การพัฒนาวัสดุปอซโซลานเป็นวัสดุประสานทดแทนในกระบวนการขึ้นรูปลูกหินขัดข้าว
ปี พ.ศ. 2554
2 การศึกษาและพัฒนาวัสดุผสมที่เป็นตัวประสานในกระบวนการขึ้นรูปลูกหินขัดข้าว
ปี พ.ศ. 2553
3 การศึกษาประสิทธิภาพลูกหินขัดข้าวที่ผลิตด้วยวัสดุขัดสีที่ผลิตในประเทศไทย
4 การเพิ่มประสิทธิภาพเตาซูปเปอร์อั้งโล่
5 การพัฒนากระบวนการขึ้นรูปลูกหินขัดข้าว
6 การตัดสินใจในการหาแนวทางเลือกเครื่องฉายรังสีอินฟราเรด เพื่อกำจัดแมลงในข้าวสารหอมมะลิอินทรีย์
7 อิทธิพลของสมดุลการหมุนของลูกหินขัดข้าวต่อการแตกหักของข้าวสารในเครื่องสีข้าวขนาดเล็ก
ปี พ.ศ. 2552
8 Cost Comparison in the Rice Disinfestation between Infrared Radiation Heating Application and Chemical Application : Case Study Rice Milling in Surin Province
9 การพัฒนากระบวนการสีข้าวและกระบวนการตรวจสอบคุณภาพข้าว
10 การพัฒนากระบวนการสีข้าวและกระบวนการตรวจสอบคุณภาพข้าว
11 การพัฒนากระบวนการขึ้นรูปลูกหินขัดข้าว
12 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างชุดเครื่องจักรที่ใช้สีข้าวเปลือกต่อการแตกหักของข้าวในขั้นตอนการประเมินคุณภาพข้าวของโรงสีข้าว
ปี พ.ศ. 2551
13 การพัฒนาเครื่องสีข้าวขนาดเล็กพร้อมอุปกรณ์ลดมลพิษทางเสียง
14 การสำรวจการกำจัดแมลงในข้าวสารหอมมะลิในอุตสาหกรรมโรงสีข้าวของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2550
15 การพัฒนาการผลิตลูกหินขัดข้าวแบบใหม่ที่ผลิตด้วยวัสดุขัดสีที่ผลิตในประเทศไทย
16 การศึกษาประสิทธิภาพลูกหินขัดข้าวที่ผลิตด้วยวัสดุขัดสีที่ผลิตในประเทศไทย
17 การพัฒนาการผลิตลูกหินขัดข้าวแบบใหม่ที่ผลิตด้วยวัสดุขัดสีที่ผลิตในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2548
18 การศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพและทางกลของวัสดุผสมที่ใช้ทำลูกหินขัดเมล็ดข้าวขาว สำหรับโรงสีขนาดเล็ก
ปี พ.ศ. 2547
19 การศึกษาคุณสมบัติของวัสดุผสมที่ใช้ทำลูกหินขัดเมล็ดข้าวสำหรับโรงสี
20 การศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพและทางกลของวัสดุผสมที่ใช้ทำลูกหินขัดเมล็ดข้าวขาว สำหรับโรงสีขนาดเล็ก
21 การศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพและทางกลของวัสดุผสมที่ใช้ทำลูกหินขัดเมล็ดข้าวขาว สำหรับโรงสีขนาดเล็ก