ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุขฤดี สุขใจ
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ฉัตรชัย ศิริสัมพันธ์วงษ์ 14
2 บงกช ประสิทธิ์ 13
3 อนันต์ พงศ์ธรกุลพานิช 9
4 วัฒนพงษ์ รักษ์วิเชียร 8
5 งบประมาณแผ่นดิน 8
6 นิพนธ์ เกตุจ้อย 7
7 ไพฑูรย์ เหล่าดี 7
8 คงฤทธิ์ แม้นศิริ 6
9 อนุสรณ์ วรสิงห์ 6
10 วิสุทธิ์ แช่มสะอาด 5
11 ศิรินุช จินดารักษ์ 5
12 สรวิศ สอนสารี 4
13 ศิริรัตน์ กาญจนวชิรกุล 4
14 ชยันต์ บุญยรักษ์ 4
15 ศรายุทธ วัยวุฒิ 4
16 สหัถยา ลาดปาละ 3
17 วิจิตร อุดอ้าย 3
18 บุญเรือน กลางณรงค์ 2
19 ประพนธ์ ธนารักษ์ 2
20 แหล่งทุนภายนอก 2
21 ธิดา ธนารักษ์ 2
22 วราภรณ์ รัตตนงพิสัตย์ 2
23 รักษ์ ด่านดำรงรักษ์ 2
24 นิพันธ์ ประทุมศิริ 2
25 พัชรินทร์ เยาวรัตน์ 2
26 ประพิธาร์ ธนารักษ์ 2
27 กฤษฎา บุญชม 2
28 รัชกาญจน์ วินิจ 1
29 วิทยา เลิศบัวสิน 1
30 เงินรายได้ ม.นเรศวร 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 1
2 2558 1
3 2557 2
4 2556 2
5 2555 4
6 2554 3
7 2553 5
8 2552 3
9 2551 8
10 2550 3
11 2549 4
12 2548 5
13 2547 5
14 2544 2
15 2542 1
16 2540 3
17 2536 1
18 2535 1
19 543 4
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 คุณภาพพลังงานน้ำร้อนจากเครื่องผลิตน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ ชนิดถังเก็บน้ำร้อนแบบแบ่งชั้นอุณหภูมิ
ปี พ.ศ. 2558
2 การพัฒนาถังเก็บน้ำร้อนแบบแบ่งชั้นอุณหภูมิสำหรับระบบผลิตน้ำร้อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์เพื่องานอุตสาหกรรม
ปี พ.ศ. 2557
3 การพัฒนาเครื่องมือสำหรับการวิเคราะห์ศักยภาพพลังงานและ เลือกเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับแหล่งพลังงานทดแทนในพื้นที่ เป้าหมาย
4 การประเมินสมรรถนะทางด้านเทคนิคและเศรษฐศาสตร์ของ ระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์เชื้อเพลิงแบบอิสระ
ปี พ.ศ. 2556
5 การพัฒนาตัวเก็บรังสีอาทิตย์แบบแผ่นเรียบร่วมกับแผ่นสะท้อนรังสีอาทิตย์รูปประกอบพาราโบลา
6 การพัฒนาตัวเก็บรังสีอาทิตย์แบบแผ่นเรียบร่วมกับแผ่นสะท้อนรังสีอาทิตย์รูปประกอบพาราโบลา
ปี พ.ศ. 2555
7 ระบบทำความเย็นที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ด้วยการติดตั้งอีเจ๊คเตอร์
8 การพัฒนาระบบทำความเย็นที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งอีเจ็กเตอร์
9 ระบบทำความเย็นที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ด้วยการติดตั้งอีเจ๊คเตอร์
10 การพัฒนาตัวเก็บรังสีอาทิตย์แบบซีพีซี (CPC)
ปี พ.ศ. 2554
11 การพัฒนาเครื่องยนต์ไฮโดรเจนสำหรับรถยนต์ขนาดเล็ก
12 การพัฒนาตัวเก็บรังสีอาทิตย์แบบซีพีซี (CPC)
13 การพัฒนาเครื่องยนต์ไฮโดรเจนสำหรับรถยนต์ขนาดเล็ก
ปี พ.ศ. 2553
14 การพัฒนาเครื่องยนต์ไฮโดรเจนสำหรับรถยนต์ขนาดเล็ก
15 การผลิตไฟฟ้าจากแก๊สชีวมวลเพื่อนำไปสู่ชุมชน
16 การผลิตไฮโดรเจนด้วยระบบเซลล์แสงอาทิตย์
17 การพัฒนาเครื่องยนต์ไฮโดรเจน สำหรับรถยนต์ขนาดเล็ก
18 การศึกษาสมรรถนะเชิงความร้อนของหม้อไอน้ำชีวมวลขนาดเล็ก
ปี พ.ศ. 2552
19 การพัฒนาเครื่องยนต์ไฮโดรเจนสำหรับรถยนต์ขนาดเล็ก
20 การพัฒนาเครื่องยนต์ไฮโดรเจนสำหรับรถยนต์ขนาดเล็ก
21 การผลิตน้ำร้อนด้วยความร้อนเหลือทิ้งของเครื่องปรับอากาศ ร่วมกับพลังงานแสงอาทิตย์
ปี พ.ศ. 2551
22 การพัฒนา ส่งเสริม และเผยแพร่ เทคโนโลยีเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรฯ
23 การส่งเสริม เผยแพร่ เทคโนโลยีเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรแบบครบวงจร
24 การผลิตไฟฟ้าจากแก๊สชีวมวลเพื่อนำไปสู่ชุมชน
25 การผลิตไฮโดรเจนด้วยระบบเซลล์แสงอาทิตย์
26 การพัฒนา ส่งเสริม และเผยแพร่เทคโนโลยีเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร ในเขตภาคเหนือตอนล่าง
27 การพัฒนาอิเลคทรอนิคไลท์เซอร์ในการผลิตไฮโดรเจนเพื่อใช้ในรถยนต์
28 การผลิตไฮโดรเจนด้วยระบบเซลล์แสงอาทิตย์
29 การผลิตไฮโดรเจนด้วยระบบเซลล์แสงอาทิตย์
ปี พ.ศ. 2550
30 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคโนโลยีเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการแปรรูปผลิตผลทางการ เกษตรแบบครบวงจร
31 การผลิตไฟฟ้าจากแก๊สชีวมวลเพื่อนำไปสู่ชุมชน
32 การพัฒนา ส่งเสริม และเผยแพร่เทคโนโลยีเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร ในเขตภาคเหนือตอนล่าง
ปี พ.ศ. 2549
33 การใช้พลังงานความร้อนจากเตาผลิตแก๊สซิไฟเออร์เพื่อใช้ในการอบแห้งใบหม่อน
34 การศึกษาแนวทางการผลิตไฟฟ้าจากระบบผลิตไฟฟ้าขนาดเล็ก สำหรับหมู่บ้านที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ในประเทศไทย
35 การพัฒนาอิเล็กโทรไลเซอร์ในการผลิตไฮโดรเจนเพื่อใช้ในรถยนต์
36 การผลิตไอน้ำความดันสูงด้วยพลังงานความร้อนจากแสงอาทิตย์และชีวมวล เพื่อนำไปสู่การผลิตกระแสไฟฟ้าสู่ชุมชน
ปี พ.ศ. 2548
37 การพัฒนาอิเล็กโทรไลเซอร์ในการผลิตไฮโดรเจนเพื่อใช้ในรถยนต์
38 การใช้พลังงานความร้อนจากเตาผลิตแก๊สซิไฟเออร์เพื่อใช้ในการอบแห้งใบหม่อน
39 การพัฒนาอิเล็กโทรไลเซอร์ในการผลิตไฮโดรเจนเพื่อใช้ในรถยนต์
40 เครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับแก๊สชีวภาพ
41 การผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานความร้อนจากแสงอาทิตย์โดยระบบ Dish Stirling Engine
ปี พ.ศ. 2547
42 เครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับแก๊สชีวภาพ
43 การศึกษาแนวทางการผลิตไฟฟ้าจากระบบผลิตไฟฟ้าขนาดเล็ก สำหรับหมู่บ้านที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ในประเทศไทย
44 เครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับแก๊สชีวภาพ
45 การผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานความร้อนจากแสงอาทิตย์โดยระบบ Dish Stirling Engine
46 การพัฒนากระบวนการผลิตผลไม้อบแห้งตามฤดูกาล ด้วยเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดอุตสาหกรรม
ปี พ.ศ. 2544
47 การศึกษาการใช้พลังงานในอุตสาหกรรมอบแห้งในเขตภาคเหนือ
48 การศึกษาการใช้พลังงานในอุตสาหกรรมอบแห้งในเขตภาคเหนือ
ปี พ.ศ. 2542
49 การศึกษาพารามิเตอร์สำหรับวิเคราะห์การอบแห้งผลไม้แช่อิ่ม
ปี พ.ศ. 2540
50 การศึกษาพารามิเตอร์สำหรับวิเคราะห์การอบแห้งผลไม้แช่อิ่ม
51 การศึกษาพารามิเตอร์สำหรับวิเคราะห์การอบแห้งผลไม้แช่อิ่ม
52 การพัฒนากระบวนการผลิตผลไม้อบแห้งตามฤดูกาล ด้วยเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดอุตสาหกรรม
ปี พ.ศ. 2536
53 ข้อมูลการใช้พลังงานเชิงความร้อนในอุตสาหกรรมอบแห้งในเขตภาคเหนือตอนล่าง
ปี พ.ศ. 2535
54 สมรรถนะของเครื่องอบแห้งกล้วยน้ำว้าด้วยแสงอาทิตย์ : แบบหมุนเวียนและแบบต่อเนื่อง
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
55 ข้อมูลการใช้พลังงานเชิงความร้อนในอุตสาหกรรมอบแห้งในเขตภาคเหนือตอนล่าง