ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุขฤดี สุขใจ
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ฉัตรชัย ศิริสัมพันธ์วงษ์ 14
2 บงกช ประสิทธิ์ 13
3 อนันต์ พงศ์ธรกุลพานิช 10
4 งบประมาณแผ่นดิน 9
5 วัฒนพงษ์ รักษ์วิเชียร 8
6 นิพนธ์ เกตุจ้อย 7
7 ไพฑูรย์ เหล่าดี 7
8 อนุสรณ์ วรสิงห์ 6
9 วิสุทธิ์ แช่มสะอาด 6
10 คงฤทธิ์ แม้นศิริ 6
11 สรวิศ สอนสารี 5
12 ศิรินุช จินดารักษ์ 5
13 ชยันต์ บุญยรักษ์ 4
14 ศิริรัตน์ กาญจนวชิรกุล 4
15 ศรายุทธ วัยวุฒิ 4
16 สหัถยา ลาดปาละ 3
17 วิจิตร อุดอ้าย 3
18 บุญเรือน กลางณรงค์ 2
19 ประพนธ์ ธนารักษ์ 2
20 แหล่งทุนภายนอก 2
21 ธิดา ธนารักษ์ 2
22 วราภรณ์ รัตตนงพิสัตย์ 2
23 รักษ์ ด่านดำรงรักษ์ 2
24 นิพันธ์ ประทุมศิริ 2
25 พัชรินทร์ เยาวรัตน์ 2
26 ประพิธาร์ ธนารักษ์ 2
27 กฤษฎา บุญชม 2
28 รัชกาญจน์ วินิจ 1
29 วิทยา เลิศบัวสิน 1
30 เงินรายได้ ม.นเรศวร 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 1
2 2558 1
3 2557 2
4 2556 2
5 2555 3
6 2554 1
7 2553 3
8 2552 2
9 2551 5
10 2550 2
11 2548 1
12 2547 1
13 2540 1
14 2535 1
15 543 33
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 คุณภาพพลังงานน้ำร้อนจากเครื่องผลิตน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ ชนิดถังเก็บน้ำร้อนแบบแบ่งชั้นอุณหภูมิ
ปี พ.ศ. 2558
2 การพัฒนาถังเก็บน้ำร้อนแบบแบ่งชั้นอุณหภูมิสำหรับระบบผลิตน้ำร้อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์เพื่องานอุตสาหกรรม
ปี พ.ศ. 2557
3 การพัฒนาเครื่องมือสำหรับการวิเคราะห์ศักยภาพพลังงานและ เลือกเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับแหล่งพลังงานทดแทนในพื้นที่ เป้าหมาย
4 การประเมินสมรรถนะทางด้านเทคนิคและเศรษฐศาสตร์ของ ระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์เชื้อเพลิงแบบอิสระ
ปี พ.ศ. 2556
5 การพัฒนาตัวเก็บรังสีอาทิตย์แบบแผ่นเรียบร่วมกับแผ่นสะท้อนรังสีอาทิตย์รูปประกอบพาราโบลา
6 การพัฒนาตัวเก็บรังสีอาทิตย์แบบแผ่นเรียบร่วมกับแผ่นสะท้อนรังสีอาทิตย์รูปประกอบพาราโบลา
ปี พ.ศ. 2555
7 การพัฒนาระบบทำความเย็นที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งอีเจ็กเตอร์
8 ระบบทำความเย็นที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ด้วยการติดตั้งอีเจ๊คเตอร์
9 การพัฒนาตัวเก็บรังสีอาทิตย์แบบซีพีซี (CPC)
ปี พ.ศ. 2554
10 การพัฒนาเครื่องยนต์ไฮโดรเจนสำหรับรถยนต์ขนาดเล็ก
ปี พ.ศ. 2553
11 ระบบทำความเย็นที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ด้วยการติดตั้งอีเจ๊คเตอร์
12 การพัฒนาเครื่องยนต์ไฮโดรเจน สำหรับรถยนต์ขนาดเล็ก
13 การศึกษาสมรรถนะเชิงความร้อนของหม้อไอน้ำชีวมวลขนาดเล็ก
ปี พ.ศ. 2552
14 การพัฒนาเครื่องยนต์ไฮโดรเจนสำหรับรถยนต์ขนาดเล็ก
15 การผลิตน้ำร้อนด้วยความร้อนเหลือทิ้งของเครื่องปรับอากาศ ร่วมกับพลังงานแสงอาทิตย์
ปี พ.ศ. 2551
16 การพัฒนา ส่งเสริม และเผยแพร่ เทคโนโลยีเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรฯ
17 การส่งเสริม เผยแพร่ เทคโนโลยีเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรแบบครบวงจร
18 การพัฒนาอิเลคทรอนิคไลท์เซอร์ในการผลิตไฮโดรเจนเพื่อใช้ในรถยนต์
19 การผลิตไฮโดรเจนด้วยระบบเซลล์แสงอาทิตย์
20 การผลิตไฮโดรเจนด้วยระบบเซลล์แสงอาทิตย์
ปี พ.ศ. 2550
21 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคโนโลยีเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการแปรรูปผลิตผลทางการ เกษตรแบบครบวงจร
22 การผลิตไฟฟ้าจากแก๊สชีวมวลเพื่อนำไปสู่ชุมชน
ปี พ.ศ. 2548
23 การพัฒนาอิเล็กโทรไลเซอร์ในการผลิตไฮโดรเจนเพื่อใช้ในรถยนต์
ปี พ.ศ. 2547
24 เครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับแก๊สชีวภาพ
ปี พ.ศ. 2540
25 การศึกษาพารามิเตอร์สำหรับวิเคราะห์การอบแห้งผลไม้แช่อิ่ม
ปี พ.ศ. 2535
26 สมรรถนะของเครื่องอบแห้งกล้วยน้ำว้าด้วยแสงอาทิตย์ : แบบหมุนเวียนและแบบต่อเนื่อง