ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุกุมา แสงเดือนฉาย
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 ความพร้อมของบุคลากรด้านยาเสพติดสังกัดกรมการแพทย์ และทิศทางด้านการบำบัดรักษายาเสพติดของประเทศไทยเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน
ปี พ.ศ. 2556
2 การศึกษาต้นทุนผลกระทบทางเศรษฐกิจและสุขภาพของผู้ติดยาเสพติดในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2554
3 กระบวนการเสพและผลกระทบต่อร่างกาย จิตใจ และครอบครัวของผู้เสพยาเสพติดกลุ่ม club drug ที่เข้ารับการบำบัดรักษาในสถาบันธัญญารักษ์ และศูนย์บำบัดรักษายาเสพติดเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2551
4 โครงการชุมชนเข้มแข็ง ร่วมมือ ร่วมใจ ต้านภัยยาเสพติด ศึกษาเฉพาะกรณี ตำบลมะกรูด อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี
ปี พ.ศ. 2547
5 การศึกษาพฤติกรรมการดื่มสุรา สภาพแวดล้อมทางครอบครัวและสังคม ผลกระทบจากการดื่มสุรา และเจตคติต่อการดื่มสุราของผู้ป่วยสุรา
ปี พ.ศ. 2545
6 โครงการชุมชนเข้มแข็ง ร่วมมือ ร่วมใจ ต้านภัยยาเสพติด ศึกษาเฉพาะกรณี ตำบลมะกรูด อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี
ปี พ.ศ. 2542
7 ประสิทธิผลของการสร้างพลังเพื่อป้องกันการติดซ้ำของผู้เสพแอมเฟตามีนที่เข้ารักษาในโรงพยาบาลธัญญารักษ์
ปี พ.ศ. 2541
8 ประสิทธิผลของการสร้างพลังเพื่อป้องกันการติดซ้ำของผู้เสพแอมเฟตามีนที่เข้ารักษา ในโรงพยาบาลธัญญารักษ์