ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุกานดา เจียรศิริสมบูรณ์
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
และรู้จักในชื่อของ
- สุกานดา, เจียรศิริสมบูรณ์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 รายงานการวิจัยการศึกษาพฤติกรรมความล้าของเซรามิกเฟร์โรอิเล็กทริกที่มีเลดแมกนีเซียมไนโอเบตไทเทเนตเป็นหลักสำหรับประยุกต์เป็นตัวขับเร้า
ปี พ.ศ. 2557
2 การปรับปรุงสมบัติวัสดุเฟร์โรอิเล็กทริกด้วยโครงสร้างนาโนและสารประกอบโครงสร้างแบบชั้นเชิงซ้อน
ปี พ.ศ. 2556
3 Fabrication and properties of thermal sprayed AlSi-based coatings from nanocomposite powders
4 การปรับปรุงสมบัติวัสดุเฟร์โรอิเล็กทริกด้วยโครงสร้างนาโนและสารประกอบโครงสร้างแบบชั้นเชิงซ้อน
ปี พ.ศ. 2555
5 Influence of TiO 2 and ZrO 2 nano particles addition in Al 2O 3 base coating using plasma spraying
6 Effect of ZnO nano-particulate modification on properties of PZT-BLT ceramics
7 Ferroelectric properties of Pb(Zr 0.52Ti 0.48)O 3-Bi 3.25La 0.75Ti 3O 12 ceramics
8 Effect of lanthanum substitution on microstructure and electrical properties of (Bi 0.5Na 0.5) 1-1.5xLa xTi 0.41Zr 0.59O 3 ceramics
9 Physical and electrical properties of Nb doped Bi 0.5Na 0.5[Zr 0.59Ti 0.41]O 3
10 Structure-property relations of ferroelectric BaTiO 3 ceramics containing nano-sized Si 3N 4 particulates
11 Effects of Nb-doping on the micro-structure and dielectric properties of (Bi 0.5Na 0.5)TiO 3 ceramics
12 High- and low-field dielectric responses and ferroelectric properties of (Bi 0.5Na 0.5)Zr 1-x Ti x O 3 ceramics
13 Effects of Pb concentration on phase, microstructure and electrical properties of Bi 3.25La 0.75Ti 3O 12 ceramics
14 Crystal structure and electrical properties of bismuth sodium titanate zirconate ceramics
15 Effects of ZnO nanoparticulate addition on the properties of PMNT ceramics
16 Effects of Nd and Co co-doping on phase, microstructure and ferromagnetic properties of bismuth ferrite ceramics
17 Effect of donor and acceptor dopants on fatigue properties in PZT thin films
18 Effects of Mn-dopant on phase, microstructure and electrical properties in Bi 3.25La 0.75Ti 3O 12 ceramics
19 Effects of CuO nanoparticles addition on properties of PMNT ceramics
20 The effect of morphotropic phase boundary on dielectric properties of Bi 0.5Na 0.5Ti 1-x Zr x O 3 solid solutions
21 Phase, microstructure and ferroelectric properties of new complex-structured ferroelectric ceramics in the PZT-SBN system
ปี พ.ศ. 2554
22 Effects BNT compound incorporated on structure and electrical properties of PZT ceramic
23 Characteristics of in-flight particles and splats thermally sprayed by using conventional and nano-composite cored wires
24 The investigated microstructure and mechanical properties of Al 2O3/20wt% TiO2 nanocomposite coating
25 Fabrication and properties of plasma-sprayed Al 2O 3/ZrO 2 composite coatings
26 Fabrication of Bi0.5Na0.5ZrO3 powder by mixed oxide method
27 Investigation of thermal sprayed stainless steel/WC-12wt%Co nanocomposite coatings
28 Densification of Bi0.5Na0.5ZrO3 ceramic using liquid-phase sintering method
29 Sintering behavior of triol sol-gel derived Nb-doped PZT ceramics: Effects on phase, microstructure and electrical properties
30 สมรรถนะการต้านทานการสึกหรอของผิวพ่นเคลือบด้วยความร้อนนาโนคอมโพสิต: บทบาทของอนุภาคเสริมแรงขนาดนาโน
31 สมรรถนะการต้านทานการสึกหรอของผิวพ่นเคลือบด้วยความร้อนนาโนคอมโพสิต : บทบาทของอนุภาคเสริมแรงขนาดนาโน
ปี พ.ศ. 2553
32 Electrical and mechanical properties of PZT/PVDF 0-3 composites
33 Fabrication and properties of plasma-sprayed Al2O3/TiO2 composite coatings: A role of nano-sized TiO2 addition
34 Grain growth behavior in bismuth titanate-based ceramics
35 Effect of Si3N4 nanoparticulates on the mechanical and electrical properties of PZT ceramics
36 Stress-dependent dielectric and ferroelectric properties of sol-gel-derived PZT/WO3 ceramics
37 Effects of la-dopant on phase, microstructure and dielectric properties of Bi4Ti3O12 ceramics
38 Synthesis of stainless steel/CNTs nanocomposite powders
39 Thermal sprayed stainless steel/carbon nanotube composite coatings
40 A role of BNLT compound addition on structure and properties of PZT ceramics
41 Synthesis of Stainless Steel/CNTs Nanocomposite Powders
42 โครงการปริญญาเอการญจนาภิเษก (คปก.) รุ่นที่ 9 นางสาวนววรรณ ทองมี
43 โครงการปริญญาเอการญจนาภิเษก (คปก.) รุ่นที่ 9 น.ส.นววรรณ ทองมี
44 ความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการผลิตโครงสร้างและสมบัติของเซรามิกนาโนคอมโพสิตเฟร์โรอิเล็กทริกและเซรามิกนาโนคอมโพสิตเชิงโครงสร้าง
45 ความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการผลิต โครงสร้างและสมบัติของเซรามิกนาโนคอมโพสิตเฟร์โรอิเล็กทริก และนาโนคอมโพสิตเชิงโครงสร้าง
ปี พ.ศ. 2552
46 Effect of ZnO nano-particulates on structure and properties of PZT/ZnO ceramics
47 Sol-gel derived PZT and PZTN ceramics: A role of sintering temperature
48 Electrical and mechanical characteristics of (Bi4-xLa x)Ti3O12 ceramics
49 Electrical properties of sol-gel derived PZT/WO3 ceramics
50 Fabrication-structure-properties relations of nano-sized NiO incorporated PZT ceramics
51 Influences of compressive stress and aging on dielectric properties of sodium bismuth titanate ceramics
52 Phase evolution and microstructure of complex-structured (1-x)PZT-xBDT ceramics
53 Structure-properties relation of co-dope bismuth layer-structuredBi 3.25La0.75(Ti1-xWx) 3O12 ceramics
54 Stress dependent ferroelectric properties of PZT and 0.9PZT - 0.1BLT ceramics
55 Dielectric properties of complex structured (1-x)Pb(Zr 0.52Ti0.48)O3 - X(Bi3.25La 0.75)Ti3O12 ceramics
56 การเตรียมผิวพ่นเคลือบด้วยความร้อนเหล็กกล้าไร้สนิม ที่เสริมแรงด้วยโครงสร้างนาโนต่างชนิด
57 ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างและสมบัติของเซรามิก บิสมัทไทเทเนตที่ถูกเจือแบบร่วม
58 ผลของการเติมบีสมัทโซเดียมไทเทเนต และบีสมัทโซเดียมไทเทเนตที่ถูกเจือต่อโครงสร้าง และสมบัติของเซรามิกเลดเซอร์โคเนตไทเทเนต
59 บทบาทของขนาดและสัณฐานวิทยาของผงพ่นเคลือบด้วยความร้อน ต่อสมบัติของผิวเคลือบทังสเตนคาร์ไบด์
ปี พ.ศ. 2551
60 Electrical and mechanical properties of ferroelectric lead zirconate titanate/tungsten oxide ceramics
61 Densification and microstructure of lead zirconate titanate ceramics fabricated from a triol sol-gel powder
62 Effects of alumina nano-particulates addition on mechanical and electrical properties of barium titanate ceramics
63 Lead-free ferroelectric material: Dysprosium doped Bi4Ti 3O12
64 Grain growth kinetics in Dy-doped Bi0.5Na0.5TiO3 ceramics
65 Structure-property relations of ferroelectric Pb(Zr0.52Ti0.48)O3-(Bi3.25La0.75)Ti3O12 ceramics
66 Fabrication and characterization of sol-gel derived PZT/WO3 ceramics
67 Effects of dysprosium oxide addition in bismuth sodium titanate ceramics
68 Dielectric and piezoelectric properties of zirconium-doped bismuth sodium titanate ceramics
69 Sinterbility of (Bi1-xLaxTi3O12 ceramics
70 Toughening of PZT ceramics by In-situ complex structures
71 Effect of calcination temperature on phase and morphology of sol-gel derived PZTN powders
ปี พ.ศ. 2550
72 Optimal fabrication and sintering behaviors of ferroelectric PZT/WO 3 ceramics
73 Synthesis, phase and microstructure characteristics of Pb(Zr0.52Ti0.48)O3-(Bi3.25La0.75)Ti3O12 ceramics
74 Properties of lead zirconate-alumina 'nanocomposites'
75 Sintering of Fe-doped Bi0.5Na0.5TiO3 at < 1000 ?C
76 Preparation of sol-bonded lead zirconate titanate ceramics via sol-gel and mixed-oxide methods
77 Correlations between in-flight particles, splats and coating microstructures of Ni20Cr thermally sprayed by flame and arc spray processes
ปี พ.ศ. 2549
78 การพัฒนาเทคโนโลยีการพ่นเคลือบด้วยความร้อนเพื่อการประยุกต์ในอุตสาหกรรม
79 Effect of thermal spray processes on microstructures and properties of Ni-20%Cr coatings
80 Sol-gel processing and phase characterization of Al2O 3 and Al2O3/SiC nanocomposite powders
81 Aluminium-12wt% silicon coating prepared by thermal spraying technique: Part 1 optimization of spray condition based on a design of experiment
82 Aluminium-12wt% silicon coating prepared by thermal spraying technique: Part 2 microstructure and properties
83 Mechanical properties and crack growth behavior in poled ferroelectric PMN-PZT ceramics
84 Mechanical property evaluation of PZT/Al2O3 composites prepared by a simple solid-state mixed oxide method
85 Mechanical properties and crack growth behavior in poled ferroelectric PMN PZT ceramics
ปี พ.ศ. 2548
86 การศึกษาสมบัติเชิงกลของสารเฟร์โรอิเล็กตริกเซรามิกในระบบเลดแมกนีเซียมไนโอเบต (PMN) เลดเซอร์โคเนตติตาเนต (PZT) และ เลดแมกนีเซียมไนโอเบต-เลดเซอรโคเนตติตาเนต (PMN-PZT)
ปี พ.ศ. 2547
87 การศึกษาสมบัติเชิงกลของสารเฟร์โรอิเล็กตริกเซรามิกในระบบเลดแมกนีเซียมไนโอเบต (PMN) เลดเซอร์โคเนตติตาเนต (PZT) และเลคแมกนีเซียมไนโอเบต-เลดเซอร์โคเนตติตาเนต (PMN-PZT)
88 การศึกษาสมบัติเชิงกลของสารเฟร์โลอิเล็กตริกเซรามิกในระบบเลดเซอร์โคเนตติตาเนต(PZT)
89 โครงสร้างทางจุลภาคและการสึกหรอของผิวเคลือบโลหะผสมที่เตรียมด้วยเทคนิคการพ่นเคลือบแบบเปลวไฟและแบบพ่นและหลอม
90 การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการพ่นเคลือบด้วยความร้อนเพื่อผลิตวัสดุสำหรับใช้เป็นเซลล์สุริยะ
91 Effect of sintering temperatures on phase transition of lead zirconate ceramics
92 โครงการการศึกษาสมบัติเชิงกลของสารเฟร์โรอิเล็กตริกเซรามิกในระบบเลดแมกนีเซียมไนโอเบต (PMN) เลดเซอร์โคเนตติตาเนต (PZT) และเลดแมกนีเซียมไนโอเบต-เลดเซอร์โคเนตติตาเนต (PMN-PZT) : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ = The Mechanical study of ferroelectric ceramics in PMN. PZ
93 การศึกษาสมบัติเชิงกลของสารเฟร์โรอิเล็กตริกเซรามิกในระบบเลดแมกนีเซียมไนโอเบต (PMN) เลดเซอร์โคเนตติตาเนต (PZT) และเลดแมกนีเซียมไนโอเบต-เลดเซอร์โคเนตติตาเนต (PMN-PZT)
ปี พ.ศ. 2546
94 การศึกษาสมบัติเชิงกลของสารเฟร์โรอิเล็กตริกเซรามิกในระบบเลดเซอร์โคเนตติตาเนต (PZT)
95 การศึกษาสมบัติเชิงกลของสารเฟร์โรอิเล็กตริกเซรามิกในระบบเลดแมกนีเซียมไบโอเบต (PMN) เลดเซอร์โคเนตติตาเนต (PZT) และเลตแมกนีเซียมไบโอเบต-เลดเซอร์โคเนตติตาเนต (PMN-PZT)
96 โปรแกรมการจัดทำแผนธุรกิจ