ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุกัลยา คงสวัสดิ์
หน่วยงาน สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
และรู้จักในชื่อของ
- สุกัลยา คงสวัสด์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร 7
2 นวลอนันต์ ตันติเกตุ 4
3 กระทรวงสาธารณสุข. สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ 3
4 จิรุตม์ ศรีรัตนบัลล์ 2
5 ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย 2
6 สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย 2
7 Jiruth Sriratanaban 2
8 ถาวร กมลทิพย์ 2
9 ไม่มีข้อมูล 1
10 กรมอนามัย. สำนักทันตสาธารณสุข 1
11 สุพัตรา ศรีวณิชชากร 1
12 ทัศนีย์ ญาณะ 1
13 พันทิพย์ ธรรมสโรช 1
14 วีระศักดิ์ พุทธาศรี 1
15 เพ็ญแข ลาภยิ่ง 1
16 ผการัตน์ ฤทธิ์ศรีบุญ 1
17 สำนักพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 1
18 บุณยวีร์ เอื้อศิริวรรณ 1
19 สุธีรดา ฉิมน้อย 1
20 กฤษณา คำมูล 1
21 พัฒนาวิไล อินใหม 1
22 จเร วิชาไทย 1
23 แพรว เอี่ยมน้อย 1
24 นธีรัตน์ ธรรม์โรจน์ 1
25 สถาบันสร้างเสริมสุขภาพคนพิการในสังคมไทย 1
26 วัชรา ริ้วไพบูลย์ 1
27 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 1
28 สำนักงานวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน 1
29 สำนักงานวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล 1
30 กันยา บุญธรรม 1
31 Naresuan University. Faculty of Medicine Centre for Health Equity Mornitoring 1
32 สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน 1
33 ประภาพรรณ คำคม 1
34 Naresuan University. Faculty of Medicine 1
35 มหาวิทยาลัยนเรศวร. คณะแพทยศาสตร์ 1
36 วิรัชดา สุทธยาคม 1
37 Wiratda Sutayakhom 1
38 Phi Rodsawaeng 1
39 พิชญ์ รอดแสวง 1
40 ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์ 1
41 ภรณี เหล่าอิทธิ 1
42 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
43 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
44 Porranee Laoitti 1
45 อดิศวร์ หลายชูไทย 1
46 อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล 1
47 สนธยา รุ่งกิจการวัฒนา 1
48 ศศิเพ็ญ โมไนยกูล 1
49 Direk Patmasiriwat 1
50 Sukalaya Kongsawatt 1
51 พินทุสร เหมพิสุทธิ์ 1
52 งามจิตต์ จันทรสาธิต 1
53 Anuwat Supachutikul 1
54 ชาญชัย เอื้อชัยกุล 1
55 เยาวเรศ อุปมายันต์ 1
56 อารี แวดวงธรรม 1
57 มหาวิทยาลัยนเรศวร. คณะแพทยศาสตร์ ศูนย์วิจัยและติดตามความเป็นธรรมทางสุขภาพ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 2
2 2552 1
3 2548 1
4 2547 1
5 2545 1
6 2544 1
7 2542 1
8 2540 2
9 2539 2
10 2538 1
11 2536 1
12 2534 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 งานวิจัยเพื่อการพัฒนาหน่วยบริการปฐมภูมิ
2 การประเมินเพื่อพัฒนาระบบสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค : การอภิบาล ศักยภาพ และประสิทธิผล
ปี พ.ศ. 2552
3 การจัดบริการและต้นทุนบริการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ ผู้ป่วยระยะกลาง (Intermediate Care) ภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพ
ปี พ.ศ. 2548
4 ผลกระทบของการออกนอกระบบราชการไปอยู่ภายใต้การกำกับของรัฐต่อการจัดบริการทางสุขภาพภายในโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (โครงการที่ 3) ปีที่ 2-3
ปี พ.ศ. 2547
5 ความเป็นธรรมทางสุขภาพระดับครัวเรือน : การสำรวจครัวเรือนรอบที่ 2 และการตรวจร่างกายครั้งที่ 1
ปี พ.ศ. 2545
6 ความเป็นธรรมทางสุขภาพ : การประเมินระดับครัวเรือน
ปี พ.ศ. 2544
7 ระบบ กลไก และวิธีการจ่ายเงินค่าบริการสุขภาพ เพื่อความเป็นธรรม ประสิทธิภาพ และคุณภาพ
ปี พ.ศ. 2542
8 การวิจัยเพื่อการปฏิรูประบบสวัสดิการรักษาพยาบาลของข้าราชการระยะที่สอง พ.ศ.2540-2541
ปี พ.ศ. 2540
9 การสำมะโนโรงพยาบาลเอกชนในประเทศไทย ปี พ.ศ.2535
10 การปฏิรูประบบสวัสดิการรักษาพยาบาลของข้าราชการ : กรณีศึกษา พ.ศ.2538
ปี พ.ศ. 2539
11 สำมะโนการโฆษณาอาหาร ยา และเครื่องสำอางในวิทยุกระจายเสียงทั่วประเทศ พ.ศ. 2536
12 ความรู้เบื้องต้นในการวิเคราะห์ต้นทุนของสถานบริการสาธารณสุข
ปี พ.ศ. 2538
13 ต้นทุนต่อหน่วยบริการศูนย์บริการสาธารณสุข
ปี พ.ศ. 2536
14 การใช้เครื่องสลายนิ่วในประเทศไทย ประสิทธิภาพและความเสมอภาค
ปี พ.ศ. 2534
15 การศึกษาต้นทุนต่อหน่วยบริการของผู้ป่วยนอก แผนกอายุรกรรม โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์