ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุกัณฑา หมวดทอง
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 เขยนอกกับปัญหาสุขภาพ การใช้บริการ และค่าใช้จ่ายในการใช้บริการสุขภาพ : การศึกษาเชิงคุณภาพในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2 เขยนอกกับปัญหาสุขภาพ การใช้บริการ และค่าใช้จ่ายในการใช้บริการสุขภาพ : การศึกษาเชิงคุณภาพในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
3 การศึกษาวิจัยในชั้นเรียนผลการศึกษาการจัดการเรียนการสอน แบบบูรณาการรายวิชามนุษย์สังคมและสิ่งแวดล้อม
ปี พ.ศ. 2552
4 การสำรวจรายชื่อ และภูมิปัญญาของหมอพื้นบ้านใน จังหวัดขอนแก่น
ปี พ.ศ. 2551
5 การสำรวจรายชื่อ และภูมิปัญญาของหมอพื้นบ้านใน จังหวัดขอนแก่น
ปี พ.ศ. 2550
6 ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่องานบริการแพทย์แผนไทย วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น
7 ความต้องการบุคลากรด้านการแพทย์แผนไทยของโรงพยาบาลภาครัฐในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
8 การรักษาพิษแมงมุมกัดของหมอพื้นบ้าน กรณีศึกษาหมู่บ้านเลิงถ่อนและหมู่บ้านโนนสมบูรณ์ ตำบลหนองหญ้าไซ อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี
ปี พ.ศ. 2549
9 ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่องานบริการแพทย์แผนไทย วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น
10 ความต้องการบุคลากรด้านการแพทย์แผนไทยของโรงพยาบาลภาครัฐในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
11 ความคิดเห็นของนักศึกษาวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น ทุกหลักสูตรต่อประสิทธิภาพการสอนของอาจารย์ในหลักสูตรประกาศนียบัตรสาธารณสุขศาสตร์ (เทคนิคเภสัชกรรม) ปีการศึกษา 2547
12 ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่องานบริการแพทย์แผนไทย วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น
13 ความต้องการบุคลากรด้านการแพทย์แผนไทย ของโรงพยาบาลภาครัฐในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปี พ.ศ. 2548
14 ความคิดเห็นของนักศึกษาวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่นทุกหลักสูตร ต่อประสิทธิภาพการสอนของอาจารย์ในหลักสูตรประกาศนียบัตรสาธารณสุขศาสตร์ (เทคนิคเภสัชกรรม) ปีการศึกษา 2547
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
15 ความคิดเห็นของนักศึกษาวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น ทุกหลักสูตรต่อประสิทธิภาพการสอนของอาจารย์ในหลักสูตรประกาศนียบัตรสาธารณสุขศาสตร์ (เทคนิคเภสัชกรรม) ปีการศึกษา 2547
16 การศึกษาวิจัยในชั้นเรียนผลการศึกษาการจัดการเรียนการสอน แบบบูรณาการรายวิชามนุษย์สังคมและสิ่งแวดล้อม