ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุกัญญา โลจนาภิวัฒน์
หน่วยงาน -
และรู้จักในชื่อของ
- สุกัญญา โลจนภิวกัฒน์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สาวิตรี ลิ้มชัยอรุณเรือง 5
2 อุดม พานทอง 5
3 อุษณีย์ เพชรรัชตะชาติ 5
4 อาภรณ์ เชื้อประไพศิลป์ 5
5 อาภรณ์ทิพย์ บัวเพ็ชร์ 4
6 แหล่งทุนภายนอก ในประเทศ 4
7 วรรณี จันทร์สว่าง 4
8 พัชรียา ไชยลังกา 3
9 อภิรัตน์ อิ้มพัฒน์ 2
10 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. คณะพยาบาลศาสตร์ 2
11 ประนอม หนูเพชร 2
12 ขวัญตา บาลทิพย์ 2
13 ทิพมาส ชิณวงศ์ 2
14 สายัณห์ สดุดี 1
15 ประภาส สุวรรณรัตน์ 1
16 สุภาคย์ อินทองคง 1
17 พนิดานันท์ สุวรรณรัตน์ 1
18 ตรีชฎา แสงชัยศรี 1
19 - 1
20 ภัทรพร กิจเรณู 1
21 นเรศ ซ่วนยุก 1
22 วรสิทธิ์ ศรศรีวิชัย 1
23 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. คณะเภสัชศาสตร์ 1
24 โรงพยาบาลเทพา 1
25 ไม่มีข้อมูล 1
26 อรสา กนกวงศ์ 1
27 พงค์เทพ สุธีรวุฒิ 1
28 จารุวรรณ กฤตย์ประชา 1
29 อมรรัตน์XXX ลิ่มเฮง 1
30 จิรพรรณ พีรวุฒิ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2554 2
2 2553 1
3 2552 1
4 2551 1
5 2548 3
6 543 18
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2554
1 ความคิดเห็นต่อการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อเสริมสมรรถนะการทำงานชุมชนของนักศึกษา โครงการสร้างพยาบาลชุมชน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2 การพัฒนาตำบลสุขภาวะ: กรณีจัดทำแผนพัฒนาองค์กรชุมชนเป็นแหล่งเรียนรู้
ปี พ.ศ. 2553
3 การสังเคราะห์ระบบสุขภาพในพื้นที่สถานการณ์ความไม่สงบจังหวัดชายแดนภาคใต้
ปี พ.ศ. 2552
4 นวัตกรรม : สร้างสรรค์สร้างเสริมสุขภาพชุมชน
ปี พ.ศ. 2551
5 การสร้างเสริมพลังการพัฒนาศักยภาพสู่สุขภาวะผู้สูงอายุ ตำบลทุ่งลาน ศูนย์สุขภาพชุมชนทุ่งลาน อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา
ปี พ.ศ. 2548
6 เครือข่ายการพัฒนากระบวนการนโยบายสาธารณะระดับพื้นที่ภาคใต้ ระยะที่ 2
7 กระบวนการพัฒนาองค์กรชุมชนเพื่อการสร้างสุขภาพ : กรณีศึกษา กลุ่มสัจจะออมทรัพย์ จังหวัดสงขลา
8 กระบวนการพัฒนาองค์กรชุมชนเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ : กรณีศึกษา กลุ่มสัจจะออมทรัพย์ จังหวัดสงขลา