ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุกัญญา โฆวิไลกูล
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- สุกัญญา โฆวิไลกุล
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 13
2 ทองอินทร์ วงศ์โสธร 4
3 อภิภา ปรัชญพฤทธิ์ 3
4 สุวัฒนา สุวรรณเขตนิคม 3
5 สุชาติ ตันธนะเดชา 2
6 สิริฉันท์ สถิรกุล เตชพาหพงษ์ 2
7 โสภา ปุ่นสุวรรณ 1
8 ฉลวยลักษณ์ สินประเสริฐ 1
9 จุฑา วิริยะ 1
10 ประไพพิศ มงคลรัตน์ 1
11 งามตา ตันนุกูล 1
12 สอาดองค์ อุตระ 1
13 สุภาพ ดวงไสว 1
14 ฉวีรัตน์ เกษตรสุนทร 1
15 ทองอินทร์ วงศ์โสธร 1
16 มณฑป ไชยชิต 1
17 เช้า สิทธิชัย 1
18 สุวัชรี อินทรวิจิตร 1
19 บุญสิทธิ์ บัวบาน 1
20 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1
21 จำเรียง เฮงเจริญ 1
22 จุฑาทิพย์ ภารพบ, 2505 1
23 นิชดา สารถวัลย์แพศย์ 1
24 ประเทืองทิพย์ ไกรวิวัฒน์ 1
25 ประกอบ คุปรัตน์ 1
26 สุพัฒตรา เชยชุ่ม 1
27 อุทัย บุญประเสริฐ 1
28 ทวีวัฒน์ ปิตยานนท์ 1
29 พันธ์ศักดิ์ พลสารัมย์ 1
30 ประเสริฐ จริยานุกูล 1
31 ประเสริฐ ภู่เงิน 1
32 สำราญ มีแจ้ง 1
33 บุหงา วัฒนะ 1
34 อธิปไตย โพแตง 1
35 ไพโรจน์ ด้วงวิเศษ 1
36 เบ็ญจวรรณ บุษปวนิช 1
37 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
38 ศรีศักร วัลลิโภดม 1
39 อาภรณ์ เจียมไชยศรี 1
40 ธีรพงศ์ ประสงค์ลาภ 1
41 จรูญ ถาวรจักร์ 1
42 ปิยวัฒน์ แก้วกัณฑรัตน์ 1
43 ชญาพิมพ์ อุสาโห 1
44 วัฒนา วงศ์เกียรติรัตน์ 1
45 อริยพร คุโรดะ 1
46 ศิริชัย อิสสระโชติ 1
47 พวงปราง เพ็ญศรี 1
48 นฤมล ขันสัมฤทธิ์ 1
49 วิโรจน์ วัฒนานิมิตกูล 1
50 นวรัตน์ สมนาม 1
51 ธนพร แย้มสุดา 1
52 ขนบพร วัฒนสุขชัย 1
53 ฤตินันท์ สมุทร์ทัย 1
54 ศรเนตร อารีโสภณพิเชฐ 1
55 ศิริชัย กาญจนวาสี 1
56 สุกัญญา โฆวิไลกูล 1
57 สุภาวัฒน์ ศรีปาน 1
58 ประนอม ภูมิรัตนจรินทร์ 1
59 ชัยยุทธ มาลารัตน์ 1
60 ชัยวัฒน์ บุณฑริก 1
61 จิราพันธ์ วรินทรเวช 1
62 ศราวุธ เสียงแจ่ม 1
63 บุญเลิศ กลางใจ 1
64 ศรีสุดา วงศ์วิเศษกุล 1
65 ชัยวิชิต เชียรชนะ 1
66 อาภรณ์ กาฬแก้ว 1
67 สมหมาย สุระชัย 1
68 เปรมวดี คฤหเดช 1
69 สมคิด รักษาสัตย์ 1
70 ไพโรจน์ แสงจันทร์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2554 1
2 2553 1
3 2552 1
4 2550 5
5 2549 2
6 2547 5
7 2546 1
8 2545 1
9 2543 1
10 2542 4
11 2540 3
12 2539 2
13 2538 4
14 2537 2
15 2535 1
16 2534 1
17 2533 4
18 2532 3
19 2531 1
20 2528 3
21 2527 5
22 2526 3
23 2523 2
24 543 2
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2554
1 การพัฒนายุทธศาสตร์องค์กรสมรรถนะสูงของสถาบันการศึกษาพยาบาล สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ปี พ.ศ. 2553
2 การพัฒนากลยุทธ์การจัดการผลการปฏิบัติงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ : กรณีศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปี พ.ศ. 2552
3 การพัฒนาแบบวัดกลยุทธ์การเรียนรู้แบบพหุมิติสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย
ปี พ.ศ. 2550
4 การพัฒนาวัฒนธรรมวิจัยของอาจารย์ : กรณีศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : รายงานผลการวิจัย
5 การพัฒนารูปแบบและกลไกความร่วมมือในการจัดกลุ่มทางวิชาการด้านศิลปศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาเพื่อส่งเสริมการออกแบบอุตสาหกรรม
6 การพัฒนามาตรฐานหลักสูตรและการสอนสาขาวิชาศิลศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตในประเทศไทย
7 การจัดการหลักสูตรมหาบัณฑิตทางการศึกษา ภาคนอกเวลาราชการ โดยการวิเคราะห์โครงสร้างตลาด พฤติกรรมการแข่งขัน และปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจของผู้เรียน
8 การพัฒนากลยุทธ์ความร่วมมือด้านการวิจัยทางสังคมศาสตร์ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ปี พ.ศ. 2549
9 การพัฒนาระบบการบริหารงานด้วยเทคนิคดุลยภาพเพื่อส่งเสริมการประกันคุณภาพสำหรับวิทยาลัยพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
10 การพัฒนาโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุแบบบูรณาการพหุมิติ ของประสิทธิผลของคณะวิชาในสถาบันอุดมศึกษา
ปี พ.ศ. 2547
11 การสังเคราะห์การปรับเปลี่ยนบทบาทของสถาบันราชภัฏ
12 การสืบสอบลักษณะการคิดวิจารณญาณตามหลักโยนิโสมนสิการของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
13 การพัฒนาระบบการให้ข้อมูลย้อนกลับแบบ 360 องศา เพื่อการบริหารทรัพยากรบุคคลของคณะวิชาในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
14 การพัฒนากลยุทธ์การแข่งขันของมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ
15 การพัฒนากลยุทธ์การตลาดสำหรับสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
ปี พ.ศ. 2546
16 การพัฒนากลยุทธ์การจัดกิจการนักศึกษาของสถาบันราชภัฏ เพื่อส่งเสริมทักษะการจัดการของนักศึกษา
ปี พ.ศ. 2545
17 กลยุทธ์การพัฒนาวัฒนธรรมวิจัยของอาจารย์ สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ปี พ.ศ. 2543
18 การพัฒนาแผนกลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนทางครุศาสตร์ ในสถาบันราชภัฏ
ปี พ.ศ. 2542
19 การศึกษาลักษณะของบัณฑิตเกียรตินิยม มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
20 การนำเสนอแนวทางการพัฒนาอาจารย์วิทยาลัยนาฏศิลป
21 การศึกษาโครงการคุรุทายาทระดับอุดมศึกษาสำหรับสอนในสถาบันราชภัฏ
22 การพัฒนาระบบการเรียนการสอนทางพยาบาลศาสตร์ที่เน้นการเรียนรู้ทางปัญญาสังคมโดยใช้พอร์ทโฟลิโอ
ปี พ.ศ. 2540
23 การศึกษาการดำเนินงานของหน่วยงานด้านการเงินและบัญชี ระดับคณะในมหาวิทยาลัยของรัฐ
24 การพัฒนากระบวนการบริหารงานสถาบันอุดมศึกษา ตามแนวคิดการบริหารงานแบบมุ่งคุณภาพทั้งองค์การ : กรณีศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
25 การพัฒนารูปแบบการสอนโดยใช้สาระอิงบริบท เพื่อส่งเสริมความใฝ่รู้ ของนักเรียนระดับประถมศึกษา
ปี พ.ศ. 2539
26 การศึกษาระบบการผลิตบัณฑิตทางการศึกษา : รายงานการวิจัย
27 การศึกษาสภาพการทำงานและความพึงพอใจในการทำงานของบุคลากร ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ปี พ.ศ. 2538
28 การศึกษาบทบาทของหัวหน้าภาควิชาในสหวิทยาลัยทักษิณ
29 การวิเคราะห์โปรแกรมวิชาดนตรีศึกษาของวิทยาลัยครูเทพสตรี
30 การพัฒนาระบบการประเมินประสิทธิผลองค์การสำหรับวิทยาลัยครู
31 การศึกษาโปรแกรมการผลิตมหาบัณฑิตภาคนอกเวลาราชการในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปี พ.ศ. 2537
32 สภาพการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในหลักสูตรประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูงสาขาเกษตรกรรม : การศึกษาเฉพาะกรณี วิทยาลัยเกษตรกรรมอุบลราชธานี
33 ภาวะความเป็นคณบดีคณะศึกษาศาสตร์และครุศาสตร์ ที่สัมพันธ์ต่อประสิทธิผลของคณะวิชา
ปี พ.ศ. 2535
34 การติดตามผลผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายเรืออากาศ
ปี พ.ศ. 2534
35 การติดตามผลครุศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาอุดมศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปี พ.ศ. 2533
36 การวิเคราะห์โครงการรับนิสิตวิทยาศาสตร์โดยวิธีพิเศษ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
37 การวิเคราะห์จุดมุ่งหมายและทิศทางของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
38 การจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติของหลักสูตรคหกรรมศาสตร์ สาขาอาหารและโภชนาการ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
39 การนำเสนอเป้าประสงค์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระหว่างปีพุทธศักราช 2531-2540
ปี พ.ศ. 2532
40 การศึกษาการบริหารงานบุคคลของโรงเรียนนายเรืออากาศ
41 การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายในการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ของนิสิตบัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
42 บทบาทของทบวงมหาวิทยาลัยต่อสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ปี พ.ศ. 2531
43 การนำเสนอแนวทางการพัฒนาบัณฑิตศึกษาสาขาสังคมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปี พ.ศ. 2528
44 การวิเคราะห์งานส่งเสริมการผลิตตำราในมหาวิทยาลัย
45 การจัดกิจกรรมนักศึกษาในวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา ในกรุงเทพมหานคร
46 ความคิดเห็นของครูประจำการเกี่ยวกับรายการเสริมความรู้วิชาชุดครูทางวิทยุไปรษณีย์ของกองส่งเสริมวิทยฐานะครู กรมการฝึกหัดครู
ปี พ.ศ. 2527
47 บทบาทของกลุ่มวิทยาลัยครูภาคใต้ในการให้บริการทางวิชาการแก่ชุมชน
48 การวิเคราะห์เชิงระบบการบริหารสถานศึกษาพยาบาล ในสังกัดกรุงเทพมหานคร
49 การวิเคราะห์ลักษณะห้องสมุดสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ : การศึกษาเฉพาะกรณี
50 บทบาทของอาจารย์วิทยาลัยครูในกลุ่มวิทยาลัยครูภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ต่อการพัฒนาชนบท
51 สถาพการวิจัยและความต้องการในการทำงานวิจัยของอาจารย์ วิทยาลัยครูกลุ่มภาคกลาง
ปี พ.ศ. 2526
52 ลักษณะในการเป็นผู้นำชุมชนของนักศึกษากลุ่มวิทยาลัยครูภาคใต้ ตามการรับรุ้ของตนเอง
53 การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายของนักศึกษาสาขาช่างอุตสาหกรรมในวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
54 ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมผู้นำของหัวหน้าภาควิชากับบรรยากาศองค์การ ของภาควิชาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ปี พ.ศ. 2523
55 การศึกษาสภาพแวดล้อมวิทยาลัยครูในภาคกลาง
56 การศึกษาสภาพแวดล้อมวิทยาลัยครูในภาคเหนือ