ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุกัญญา โฆวิไลกูล
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- สุกัญญา โฆวิไลกุล
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 13
2 ทองอินทร์ วงศ์โสธร 4
3 อภิภา ปรัชญพฤทธิ์ 3
4 สุวัฒนา สุวรรณเขตนิคม 3
5 สิริฉันท์ สถิรกุล เตชพาหพงษ์ 2
6 สุชาติ ตันธนะเดชา 2
7 ชัยยุทธ มาลารัตน์ 1
8 ประนอม ภูมิรัตนจรินทร์ 1
9 สุกัญญา โฆวิไลกูล 1
10 ชัยวัฒน์ บุณฑริก 1
11 สุภาวัฒน์ ศรีปาน 1
12 จิราพันธ์ วรินทรเวช 1
13 อาภรณ์ เจียมไชยศรี 1
14 สมคิด รักษาสัตย์ 1
15 อาภรณ์ กาฬแก้ว 1
16 ศรีสุดา วงศ์วิเศษกุล 1
17 สมหมาย สุระชัย 1
18 ไพโรจน์ แสงจันทร์ 1
19 บุญเลิศ กลางใจ 1
20 เปรมวดี คฤหเดช 1
21 ศราวุธ เสียงแจ่ม 1
22 เช้า สิทธิชัย 1
23 โสภา ปุ่นสุวรรณ 1
24 ฉลวยลักษณ์ สินประเสริฐ 1
25 จุฑา วิริยะ 1
26 สุภาพ ดวงไสว 1
27 สอาดองค์ อุตระ 1
28 สุวัชรี อินทรวิจิตร 1
29 ประไพพิศ มงคลรัตน์ 1
30 งามตา ตันนุกูล 1
31 จำเรียง เฮงเจริญ 1
32 ทองอินทร์ วงศ์โสธร 1
33 มณฑป ไชยชิต 1
34 ชัยวิชิต เชียรชนะ 1
35 ฉวีรัตน์ เกษตรสุนทร 1
36 บุญสิทธิ์ บัวบาน 1
37 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1
38 อธิปไตย โพแตง 1
39 อริยพร คุโรดะ 1
40 ประกอบ คุปรัตน์ 1
41 ประเสริฐ จริยานุกูล 1
42 ประเทืองทิพย์ ไกรวิวัฒน์ 1
43 นิชดา สารถวัลย์แพศย์ 1
44 อุทัย บุญประเสริฐ 1
45 สุพัฒตรา เชยชุ่ม 1
46 ประเสริฐ ภู่เงิน 1
47 เบ็ญจวรรณ บุษปวนิช 1
48 บุหงา วัฒนะ 1
49 ศรีศักร วัลลิโภดม 1
50 สำราญ มีแจ้ง 1
51 จุฑาทิพย์ ภารพบ, 2505 1
52 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
53 ไพโรจน์ ด้วงวิเศษ 1
54 พันธ์ศักดิ์ พลสารัมย์ 1
55 ทวีวัฒน์ ปิตยานนท์ 1
56 ธีรพงศ์ ประสงค์ลาภ 1
57 จรูญ ถาวรจักร์ 1
58 ปิยวัฒน์ แก้วกัณฑรัตน์ 1
59 ชญาพิมพ์ อุสาโห 1
60 ศรเนตร อารีโสภณพิเชฐ 1
61 วัฒนา วงศ์เกียรติรัตน์ 1
62 ศิริชัย อิสสระโชติ 1
63 พวงปราง เพ็ญศรี 1
64 นฤมล ขันสัมฤทธิ์ 1
65 วิโรจน์ วัฒนานิมิตกูล 1
66 นวรัตน์ สมนาม 1
67 ธนพร แย้มสุดา 1
68 ขนบพร วัฒนสุขชัย 1
69 ฤตินันท์ สมุทร์ทัย 1
70 ศิริชัย กาญจนวาสี 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2554 1
2 2553 1
3 2552 1
4 2551 2
5 2550 5
6 2549 2
7 2547 5
8 2546 1
9 2545 1
10 2543 1
11 2542 4
12 2540 3
13 2539 2
14 2538 4
15 2537 2
16 2535 1
17 2534 1
18 2533 4
19 2532 3
20 2531 1
21 2528 3
22 2527 5
23 2526 3
24 2523 2
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2554
1 การพัฒนายุทธศาสตร์องค์กรสมรรถนะสูงของสถาบันการศึกษาพยาบาล สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ปี พ.ศ. 2553
2 การพัฒนากลยุทธ์การจัดการผลการปฏิบัติงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ : กรณีศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปี พ.ศ. 2552
3 การพัฒนาแบบวัดกลยุทธ์การเรียนรู้แบบพหุมิติสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย
ปี พ.ศ. 2551
4 การพัฒนาวัฒนธรรมวิจัยของอาจารย์ : กรณีศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
5 การพัฒนาวัฒนธรรมวิจัยของอาจารย์ : กรณีศึกษาคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปี พ.ศ. 2550
6 การพัฒนาวัฒนธรรมวิจัยของอาจารย์ : กรณีศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : รายงานผลการวิจัย
7 การพัฒนารูปแบบและกลไกความร่วมมือในการจัดกลุ่มทางวิชาการด้านศิลปศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาเพื่อส่งเสริมการออกแบบอุตสาหกรรม
8 การพัฒนามาตรฐานหลักสูตรและการสอนสาขาวิชาศิลศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตในประเทศไทย
9 การจัดการหลักสูตรมหาบัณฑิตทางการศึกษา ภาคนอกเวลาราชการ โดยการวิเคราะห์โครงสร้างตลาด พฤติกรรมการแข่งขัน และปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจของผู้เรียน
10 การพัฒนากลยุทธ์ความร่วมมือด้านการวิจัยทางสังคมศาสตร์ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ปี พ.ศ. 2549
11 การพัฒนาระบบการบริหารงานด้วยเทคนิคดุลยภาพเพื่อส่งเสริมการประกันคุณภาพสำหรับวิทยาลัยพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
12 การพัฒนาโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุแบบบูรณาการพหุมิติ ของประสิทธิผลของคณะวิชาในสถาบันอุดมศึกษา
ปี พ.ศ. 2547
13 การสังเคราะห์การปรับเปลี่ยนบทบาทของสถาบันราชภัฏ
14 การสืบสอบลักษณะการคิดวิจารณญาณตามหลักโยนิโสมนสิการของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
15 การพัฒนาระบบการให้ข้อมูลย้อนกลับแบบ 360 องศา เพื่อการบริหารทรัพยากรบุคคลของคณะวิชาในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
16 การพัฒนากลยุทธ์การแข่งขันของมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ
17 การพัฒนากลยุทธ์การตลาดสำหรับสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
ปี พ.ศ. 2546
18 การพัฒนากลยุทธ์การจัดกิจการนักศึกษาของสถาบันราชภัฏ เพื่อส่งเสริมทักษะการจัดการของนักศึกษา
ปี พ.ศ. 2545
19 กลยุทธ์การพัฒนาวัฒนธรรมวิจัยของอาจารย์ สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ปี พ.ศ. 2543
20 การพัฒนาแผนกลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนทางครุศาสตร์ ในสถาบันราชภัฏ
ปี พ.ศ. 2542
21 การศึกษาลักษณะของบัณฑิตเกียรตินิยม มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
22 การนำเสนอแนวทางการพัฒนาอาจารย์วิทยาลัยนาฏศิลป
23 การศึกษาโครงการคุรุทายาทระดับอุดมศึกษาสำหรับสอนในสถาบันราชภัฏ
24 การพัฒนาระบบการเรียนการสอนทางพยาบาลศาสตร์ที่เน้นการเรียนรู้ทางปัญญาสังคมโดยใช้พอร์ทโฟลิโอ
ปี พ.ศ. 2540
25 การศึกษาการดำเนินงานของหน่วยงานด้านการเงินและบัญชี ระดับคณะในมหาวิทยาลัยของรัฐ
26 การพัฒนากระบวนการบริหารงานสถาบันอุดมศึกษา ตามแนวคิดการบริหารงานแบบมุ่งคุณภาพทั้งองค์การ : กรณีศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
27 การพัฒนารูปแบบการสอนโดยใช้สาระอิงบริบท เพื่อส่งเสริมความใฝ่รู้ ของนักเรียนระดับประถมศึกษา
ปี พ.ศ. 2539
28 การศึกษาระบบการผลิตบัณฑิตทางการศึกษา : รายงานการวิจัย
29 การศึกษาสภาพการทำงานและความพึงพอใจในการทำงานของบุคลากร ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ปี พ.ศ. 2538
30 การศึกษาบทบาทของหัวหน้าภาควิชาในสหวิทยาลัยทักษิณ
31 การวิเคราะห์โปรแกรมวิชาดนตรีศึกษาของวิทยาลัยครูเทพสตรี
32 การพัฒนาระบบการประเมินประสิทธิผลองค์การสำหรับวิทยาลัยครู
33 การศึกษาโปรแกรมการผลิตมหาบัณฑิตภาคนอกเวลาราชการในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปี พ.ศ. 2537
34 สภาพการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในหลักสูตรประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูงสาขาเกษตรกรรม : การศึกษาเฉพาะกรณี วิทยาลัยเกษตรกรรมอุบลราชธานี
35 ภาวะความเป็นคณบดีคณะศึกษาศาสตร์และครุศาสตร์ ที่สัมพันธ์ต่อประสิทธิผลของคณะวิชา
ปี พ.ศ. 2535
36 การติดตามผลผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายเรืออากาศ
ปี พ.ศ. 2534
37 การติดตามผลครุศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาอุดมศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปี พ.ศ. 2533
38 การวิเคราะห์โครงการรับนิสิตวิทยาศาสตร์โดยวิธีพิเศษ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
39 การวิเคราะห์จุดมุ่งหมายและทิศทางของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
40 การจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติของหลักสูตรคหกรรมศาสตร์ สาขาอาหารและโภชนาการ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
41 การนำเสนอเป้าประสงค์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระหว่างปีพุทธศักราช 2531-2540
ปี พ.ศ. 2532
42 การศึกษาการบริหารงานบุคคลของโรงเรียนนายเรืออากาศ
43 การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายในการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ของนิสิตบัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
44 บทบาทของทบวงมหาวิทยาลัยต่อสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ปี พ.ศ. 2531
45 การนำเสนอแนวทางการพัฒนาบัณฑิตศึกษาสาขาสังคมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปี พ.ศ. 2528
46 การวิเคราะห์งานส่งเสริมการผลิตตำราในมหาวิทยาลัย
47 การจัดกิจกรรมนักศึกษาในวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา ในกรุงเทพมหานคร
48 ความคิดเห็นของครูประจำการเกี่ยวกับรายการเสริมความรู้วิชาชุดครูทางวิทยุไปรษณีย์ของกองส่งเสริมวิทยฐานะครู กรมการฝึกหัดครู
ปี พ.ศ. 2527
49 บทบาทของกลุ่มวิทยาลัยครูภาคใต้ในการให้บริการทางวิชาการแก่ชุมชน
50 การวิเคราะห์เชิงระบบการบริหารสถานศึกษาพยาบาล ในสังกัดกรุงเทพมหานคร
51 การวิเคราะห์ลักษณะห้องสมุดสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ : การศึกษาเฉพาะกรณี
52 บทบาทของอาจารย์วิทยาลัยครูในกลุ่มวิทยาลัยครูภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ต่อการพัฒนาชนบท
53 สถาพการวิจัยและความต้องการในการทำงานวิจัยของอาจารย์ วิทยาลัยครูกลุ่มภาคกลาง
ปี พ.ศ. 2526
54 ลักษณะในการเป็นผู้นำชุมชนของนักศึกษากลุ่มวิทยาลัยครูภาคใต้ ตามการรับรุ้ของตนเอง
55 การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายของนักศึกษาสาขาช่างอุตสาหกรรมในวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
56 ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมผู้นำของหัวหน้าภาควิชากับบรรยากาศองค์การ ของภาควิชาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ปี พ.ศ. 2523
57 การศึกษาสภาพแวดล้อมวิทยาลัยครูในภาคกลาง
58 การศึกษาสภาพแวดล้อมวิทยาลัยครูในภาคเหนือ