ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุกัญญา เอมอิ่มธรรม
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2554
1 การศึกษาสภาวะการหางานทำ ของบัณฑิตรัฐประศาสนศาสตร์
ปี พ.ศ. 2553
2 การจัดการเครือข่ายองค์กรพัฒนาเอกชนด้านแรงงานข้ามชาติในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2551
3 สมรรถนะของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปี พ.ศ. 2549
4 องค์การบริหารส่วนตำบลแห่งคุณภาพที่โดดเด่น : กรณีศึกษาในจังหวัดขอนแก่น
5 องค์การบริหารส่วนตำบลที่โดดเด่น : กรณีศึกษาในจังหวัดขอนแก่น
6 องค์การบริหารส่วนตำบลที่โดดเด่น : กรณีศึกษาในจังหวัดขอนแก่น
7 องค์การบริหารส่วนตำบลแห่งคุณภาพที่โดดเด่น : กรณีศึกษาในจังหวัดขอนแก่น
ปี พ.ศ. 2541
8 สถานการณ์ฉบับที่ 23 : วิวัฒนาการของการป้องกันอุบัติเหตุจราจร