ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุกัญญา สุดบรรทัด
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 6
2 วิลาสินี พิพิธกุล 3
3 อัศวิน เนตรโพธิ์แก้ว 2
4 นันท์นภัส หวังศรีโรจน์ 2
5 นันทริกา คุ้มไพโรจน์ 2
6 รุ่งรัตน์ ศิริกิจวัฒนา 2
7 โยธิน สวัสดิ์โยธิน 1
8 จีระพันธ์ การะเกด 1
9 กรรณิกา เชาว์วัฒนกุล 1
10 เสรี สืบสงวนวงศ์ 1
11 วีราพร วัชรพงศ์ชัย 1
12 เพียงฤดี ธีรวุฒิชูวงศ์, 2502- 1
13 ศิริอร หริ่มปราณี 1
14 เสาวณีย์ ฉัตรแก้ว 1
15 ชัยกฤษณ์ ศรีปักษา 1
16 นพวรรณ บุษหมั่น 1
17 วิษณุ โพธิ์ประสาท 1
18 สิฎาพัณณ์ จงรักษ์ 1
19 พรรัตน์ ทองพูล 1
20 ณรงค สุทธิรักษ์ 1
21 อภิรดี เจริญธัญสกุล 1
22 สมฤดี เกียรติศิริกุลธร 1
23 สุนิตา เข็มทอง 1
24 กฤติยา รุจิโชค 1
25 สุปรียา แซ่กัง 1
26 บัณฑิต ศรีทองสุก 1
27 ชนัญสรา อรนพ ณ อยุธยา 1
28 ศจีรัตน์ พุฒเรืองศักดิ์ 1
29 พิชญาณี ภู่ตระกูล 1
30 พารนี ปัทมานันท์ 1
31 ชนิตร์นัยน์ ณ บางช้าง 1
32 รัชดาภรณ์ ศรีทองกุล 1
33 ศรีลักษณ์ ศิลปี 1
34 บุปผา ช้างแก้ว 1
35 ตวงทอง แก้ววัชระรังษี 1
36 กวี อุรัสยะนันทน์ 1
37 ตวงพร อัศววิไล 1
38 พรรณพิมล สะโรชะมาศ 1
39 รัตนาภรณ์ ศรีอำพันธ์ 1
40 อรสา ศรีสุขเสริม 1
41 พรรณรัตน์ จิวะวัฒนาศักดิ์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 1
2 2552 3
3 2551 1
4 2550 4
5 2549 9
6 2547 2
7 2546 3
8 2545 5
9 2544 4
10 2543 3
11 2542 6
12 2541 3
13 2539 5
14 2538 2
15 2534 1
16 2532 1
17 2526 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 เครือข่ายเกมออนไลน์และปัจจัยที่ทำให้เกิดการเสี่ยงโชคในเยาวชน กรณีศึกษา : สามก๊กออนไลน์ [3 Kingdoms Online] และสเปเชียล ฟอร์ซ [Special Force]
ปี พ.ศ. 2552
2 การสร้างเอกลักษณ์ของนิตยสารกับการเลือกใช้แบบอักษร
3 บทบาทหน้าที่และมุมมองทางกฎหมายและจริยธรรม ของบล็อกเกอร์และสมาชิกในเว็บบล็อก
4 การสร้างเอกลักษณ์ของนิตยสารกับการเลือกใช้แบบอักษร
ปี พ.ศ. 2551
5 การสร้างภาพความเป็นชายแบบ "เมโทรเซ็กส์ชวล" ในภาพยนตร์โฆษณาทางโทรทัศน์
ปี พ.ศ. 2550
6 บรรทัดฐานและทัศนะของผู้ประกอบวิชาชีพสื่อสิ่งพิมพ์บันเทิงเกี่ยวกับขอบเขตสิทธิที่จะรู้ของประชาชนกับการละเมิดสิทธิส่วนบุคคล
7 พฤติกรรมการใช้วิดีโอคลิปมือถือ และผลกระทบต่อทัศนคติและพฤติกรรมของเยาวชนในเขตกรุงเทพมหานคร ในเรื่องเพศและความรุนแรง
8 วาทกรรมเอดส์ในเว็บไซต์แก้วไดอารี่
9 อุดมการณ์ต่อสู้ทางเพศในหนังสือการ์ตูนญี่ปุ่นสำหรับผู้หญิงกับการสร้างอัตลักษณ์ทางเพศของวัยรุ่นหญิงไทย
ปี พ.ศ. 2549
10 ความตระหนักรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมของนิสิตนักศึกษาต่อการละเมิดลิขสิทธิ์ผลงานวรรณกรรม งานศิลปะ-การแสดงและโสตทัศน์บนอินเทอร์เน็ต
11 การสร้างสานสัมพันธ์แฟนคลับของสรยุทธ์ สุทัศนะจินดาในเว็บไซต์ www.sorayutfanclub.com
12 การใช้ประโยชน์จากการหลอมรวมสื่อและเครือข่ายบนเวิลด์ไวด์เว็บในรายการอะคาเดมี่ แฟนเทเซีย
13 วาทกรรมการเมืองที่ปรากฏบนปกนิตยสารมติชนสุดสัปดาห์
14 เกณฑ์คุณธรรมของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในการเป็นผู้รับ - ผู้ส่งภาพลามก
15 ปฏิกิริยาและการยอมรับของเด็กวัยรุ่นชาย - หญิง ต่อพฤติกรรมที่เป็นบาปซึ่งสะท้อนในหนังสือพิมพ์
16 การใช้ประโยชน์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการแสวงหาและการเรียนรู้จริยธรรมของเยาวชน
17 กรอบกรองสารของวัยรุ่น กับการวินิจฉัยคุณค่าของบุคคล วัตถุ และเหตุการณ์ในนิตยสารที่สะท้อนวัฒนธรรมย่อยของวัยรุ่น
18 การก่อตัว วิถีชีวิต และปฏิบัติในช่วงวิกฤติของชุมชนท่องเที่ยวทางอินเทอร์เน็ต เว็บไซต์เทรคกิ้งไทยดอทคอม
ปี พ.ศ. 2547
19 การประกอบสร้างความจริงในข่าวสงครามระหว่างประเทศสหรัฐอเมริกากับประเทศอิรักของหนังสือพิมพ์ไทย
20 การให้ความหมายอัตลักษณ์ของชุมชน
ปี พ.ศ. 2546
21 การจัดกลุ่มเครือข่ายทางข่าวสารของนักลงทุน นายหน้าค้าหลักทรัพย์และ ผู้บริหารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
22 การให้ความหมายอัตลักษณ์ของชุมชน
23 การให้ความหมายอัตลักษณ์ของชุมชน
ปี พ.ศ. 2545
24 การประกอบสร้างความเป็นจริง และการตัดสินผู้ตกเป็นข่าวด้วยการเล่าเรื่องในหนังสือพิมพ์
25 ประวัติการช่วงชิงสิทธิอำนาจทางข่าวสารผ่านหนังสือพิมพ์
26 พัฒนาการการถ่ายทอดข่าวสาร ความรู้ และอุดมการณ์ ของหนังสือพิมพ์ไทย ภายใต้แรงกดดันของกลุ่มชนชั้นนำและกลุ่มผลประโยชน์
27 การสร้างความชอบธรรมทางความคิดในบทความโต้แย้งระหว่างรัชกาลที่ 6 กับนักหนังสือพิมพ์ฝ่ายค้านในสงครามปากกา (พ.ศ. 2455-2465)
28 คดีหมิ่นประมาทกับปัญหาในกระบวนการทำข่าวของหนังสือพิมพ์
ปี พ.ศ. 2544
29 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความน่าไว้วางใจของบริการข้อมูลต่าง ๆ ในเวิลด์ไวด์เว็บ
30 บทบาททางวารสารศาสตร์ในเรื่องสตรีของคุณนิลวรรณ ปิ่นทอง
31 วัฒนธรรมองค์การกับการถ่ายทอดและความตระหนักในจริยธรรมแห่งวิชาชีพในองค์กรหนังสือพิมพ์
32 การเสนอข่าวของหนังสือพิมพ์กับการรับรู้และปฏิกิริยาตื่นตระหนกของผู้รับสาร ที่อยู่ในภาวะความเสี่ยงกรณีโคบอลต์ 60
ปี พ.ศ. 2543
33 วิเคราะห์วาทศิลป์ในข่าวอาชญากรรมของหนังสือพิมพ์รายวัน
34 ประเทศไทยในมุมมองของเอเซียวีคและฟาร์อิสเทิร์นอีคอนอมิครีวิวในช่วงก่อนและระหว่างวิกฤตทางเศรษฐกิจ (2538-2542)
35 การยึดครองสิทธิอำนาจระหว่างกลุ่มอนุรักษ์นิยมกับกลุ่มก้าวหน้าโดยอาศัยสื่อสิ่งพิมพ์ก่อนปี 2475
ปี พ.ศ. 2542
36 การสื่อความหมายจากประเด็นทางการเมืองผ่านการ์ตูนการเมือง
37 วิกฤติในวิวัฒนาการหนังสือพิมพ์ไทย : รายงานวิจัย
38 แนวทางการปลูกฝังลัทธิชาตินิยมผ่านหนังสือพิมพ์ ของรัฐบาลในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว กับรัฐบาลในสมัยจอมพล ป.พิบูลสงคราม
39 การยอมรับ และการใช้ประโยชน์ จากเครือข่ายโรงเรียนของครูและนักเรียนมัธยม ในเขตกรุงเทพมหานคร
40 แนวคิดด้านการเมืองและสังคมกับลักษณะความเป็นนักหนังสือพิมพ์ที่สะท้อนจากงานเขียนของมาลัย ชูพินิจ
41 ปัจจัยต่อความเชื่อมั่นและความไว้วางใจในองค์กรตรวจสอบกันเอง ของผู้ประกอบวิชาชีพนักหนังสือพิมพ์และกลุ่มผู้บริโภคสื่อ
ปี พ.ศ. 2541
42 อิทธิพลของสื่อต่อเด็กในกรุงเทพมหานคร
43 การศึกษาและประเมินผลการใช้สื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์โครงการอีสานเขียว
44 การนำเสนอนวัตกรรมของชาติตะวันตก ในหนังสือพิมพ์ของมิชชันนารีระหว่างสมัยรัชกาลที่ 3 ถึงสมัยรัชกาลที่ 5
ปี พ.ศ. 2539
45 การศึกษาเปรียบเทียบการนำเสนอเนื้อหาทางการเมือง ของหนังสือพิมพ์ไทยในสมัยรัฐบาล ม.ร.ว.เสนีย์ ปราโมช กับสมัยรัฐบาลนายธานินทร์ กรัยวิเชียร (21 เมย. 2519 - 20 ตค.2520)
46 ปัญหาทางด้านจริยธรรมของนักหนังสือพิมพ์ในการนำเสนอข่าวอาชญากรรม
47 ความเห็นเกี่ยวกับหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้สื่อข่าวสายการเมือง : ศึกษาเปรียบเทียบสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อวิทยุกระจายเสียงและสื่อโทรทัศน์
48 ปัญหาทางจริยธรรมและความชอบธรรมในการรายงานข่าวเชิงสืบสวน "รายงานแปซิฟิค"
49 ปัญหาของการรายงานข่าวสืบสวน : กรณีศึกษาข่าวผู้ค้ายาเสพติด
ปี พ.ศ. 2538
50 แนวคิดทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมของ "เปลว สีเงิน" : วิเคราะห์จากบทความในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
51 บทบาทของหนังสือพิมพ์มุสลิมในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2534
52 คำสั่งคณะปฎิรูปการปกครองแผ่นดิน ฉบับที่ 42 กับการควบคุมหนังสือพิมพ์โดยรัฐบาลสมัยต่าง ๆ
ปี พ.ศ. 2532
53 การศึกษาและประเมินผลการใช้สื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์โครงการอีสานเขียว
ปี พ.ศ. 2526
54 อิทธิพลของสื่อต่อเด็กในกรุงเทพมหานคร