ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุกัญญา วิชชุกิจ
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ฐากูร กู้เกียรติกูล 4
2 Prof. Michael O'Mahony 3
3 เมลดา เฟื่องฟู 3
4 วิภาวรรณ ตินนังวัฒนะ 3
5 อาภัสรา อัครพันธุ์ 2
6 ง่ายงาม ประจวบวัน 2
7 สุพรทิพย์ พูพะเนียด 2
8 เชาว์ อินทร์ประสิทธิ์ 1
9 ศศิธร นาคทอง (โชติศศิธร) 1
10 ณัฐชนา พวงทอง 1
11 รศ.สุรัชดา สุบรรณ ณ อยุธยา 1
12 ธิติพงศ์ โพธิสุทธิ์ 1
13 วิรัตน์ สุมน 1
14 วิไลลักษณ์ ชาวอุทัย 1
15 ดร.จงดี โตอิ้ม 1
16 สุรชัย เปี่ยมคล้า 1
17 สุวรรณาทิพยรักษ์ 1
18 ประภาศรี สิงหรัตน์ 1
19 นางสาวนฤมล มงคลสุจริตกุล 1
20 รังสินี โสธรวิทย์ 1
21 Prof. Dr. Michael O'Mahony 1
22 อ.ดร.อัจฉรา อ่วมเครือ 1
23 ศุภวรรณ วงศ์สร้างทรัพย์ 1
24 วงศ์ผกา วงศ์รัตน์ 1
25 มณฑา วงศ์มณีโรจน์ 1
26 M.J. McCarthy 1
27 M. H. Oztop 1
28 อ. สวรักษ์ เทพธิมากุล 1
29 K.L. McCarthy 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 7
2 2555 3
3 2554 2
4 2553 2
5 2552 4
6 2551 1
7 2550 2
8 2549 1
9 543 8
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 การพัฒนากระบวนการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการบริโภคอย่างยั่งยืนในชุมชนกระตีบ จังหวัดนครปฐม
2 การพัฒนาพฤติกรรมการบริโภคเพื่อสุขภาพในชุมชนกระตีบจังหวัดนครปฐม
3 การพัฒนาอาหารพื้นถิ่นเพื่อส่งเสริมการบริโภคอย่างยั่งยืนในชุมชนกระตีบ จังหวัดนครปฐม
4 การศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภค: การใช้มาตรวัดบอกปริมาณและความชอบ
5 การศึกษาเม็ดเจลผสมระหว่างโปรตีนเวย์และอัลจิเนตในการทำหน้าที่เป็นตัวพาสารออกฤทธิ์ชีวภาพในรูปแบบออกฤทธิ์เนิ่น
6 ผลของเพคตินและเจลแลนต่อความคงตัวของอนุภาคและของแข็งแขวนลอยในนมแพะเปรี้ยวพร้อมดื่ม
7 เสริมสร้างพฤติกรรมการบริโภคอย่างยั่งยืนสำหรับเยาวชนชุมชนกระตีบ จังหวัดนครปฐม
ปี พ.ศ. 2555
8 การนำเครื่องในโคไปใช้ประโยชน์จากอย่างปลอดภัยและเพิ่มมูลค่า
9 การพัฒนาผลิตภัณฑ์วุ้นสวรรค์จากน้ำมะม่วงหิมพานต์
10 โครงการแผนที่ทางสังคมชุมชนรอบรั้ว มก.กพส.
ปี พ.ศ. 2554
11 การศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภค: การกระจายระดับคะแนนความชอบโดยใช้เกณฑ์ตัวเลขและเกณฑ์ตัวอักษร
12 การศึกษาเนื้อสัมผัสของปลอกไส้กรอกที่ทำมาจากไส้โคและไส้กรอกหลังการทำสุก
ปี พ.ศ. 2553
13 การพัฒนาวิธีทดสอบผู้บริโภคด้านความชอบต่อสินค้า โดยการศึกษาการตอบแบบสอบถามควบคู่กับพฤติกรรมการเลือกสินค้าตอบแทนกลับบ้าน
14 การทำนายอายุของนมเปรี้ยวพร้อมดื่มพาสเจอร์ไรซ์ด้วยวิธีการปั่นเหวี่ยงตกตะกอน
ปี พ.ศ. 2552
15 การทดสอบความชอบแบบคู่: ความสัมพันธ์ระหว่าง ความชอบในตัวสินค้า, แนวโน้มการซื้อสินค้า และ การนำสินค้าที่ได้รับแจกกลับบ้าน
16 การศึกษาผลการให้ความร้อนแบบสเตอริไรซ์ต่อนมแพะในเขตภาคตะวันตกของประเทศไทย
17 การทำนายอายุของนมเปรี้ยวพร้อมดื่มพาสเจอร์ไรส์ โดยวิธีปั่นเหวี่ยงหนีศูนย์
18 การศึกษาผลการให้ความร้อนแบบสเตอริไลซ์ต่อนมแพะในเขตภาคตะวันตกของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2551
19 คุณลักษณะของโยเกิร์ตนมแพะที่เสริมด้วยแป้ง
ปี พ.ศ. 2550
20 การศึกษาคุณสมบัติทางรีโอโลยีของโยเกิร์ตถั่วเหลืองโดยการทดสอบแบบกดบีบ
21 การศึกษาคุณสมบัติทางรีโอโลยีของโยเกิร์ตถั่วเหลือง โดยการทดสอบแบบกดบีบ
ปี พ.ศ. 2549
22 การศึกษาคุณสมบัติทางรีโอโลยีของโยเกิร์ตถั่วเหลืองโดยการทดสอบแบบกดบีบ