ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุกัญญา ลีทองดี
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 เอกพล วังคะฮาต 6
2 สงครามชัย ลีทองดี 5
3 สัมพันธ์ ฤทธิเดช 4
4 มนกานต์ อินทรกำแหง 4
5 สุพัตรา บัวที 3
6 ศุภชัย สมัปปิโต 2
7 รักฤดี สารธิมา 2
8 วราวุธ สุธีธร 2
9 ศรัณยู คำเมือง 2
10 วรรณา กาญจนมยูร 2
11 อดิศักดิ์ ปัตติยะ 2
12 วีระชัย สายจันทา 2
13 ปวิตรา พูลบุตร 1
14 โอฬาริก สุรินต๊ะ 1
15 ปิณฑิรา เที่ยงเธียรธรรม 1
16 สมศักดิ์ นวลแก้ว 1
17 ไพโรจน์ ประมวล 1
18 วิจิตรา สิงห์หิรัญนุสรณ์ 1
19 ชูศรี ตลับมุข 1
20 เรืองรุชดิ์ ชีระโรจน์ 1
21 เพชร เพ็งชัย 1
22 ณัฐวิทย์ จิตราพิเนตร 1
23 เกรียงศักดิ์ บรรลือ 1
24 ดรุณี บุญชารี 1
25 สุธีรา พ่วงพรพิทักษ์ 1
26 ชวลิต บุญปก 1
27 โชคชัย วิริยะพงษ์ 1
28 ธนพล หนองบัว 1
29 ทรงชัย วิริยะอำไพวงศ์ 1
30 วัลยา สุทธิขำ 1
31 สุนันท์ สายกระสุน 1
32 จิรศักดิ์ ตรีพรหม 1
33 ปรีชา ประเทพา 1
34 เรือน สมณะ 1
35 รพีพร ช่ำชอง 1
36 เจริญพร เลิศสถิตธนกร 1
37 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1
38 มงคล เตชะกำพุ 1
39 ปราจีน วีรกุล 1
40 สาธิต เทศนา 1
41 ยอดธง ใบมาก 1
42 วิชุดา โค้วธนพานิช 1
43 ประสงค์ สีหานาม 1
44 ณัฐพล ภูมิสะอาด 1
45 วลัยพร ทองเจริญบัวงาม 1
46 นเรศ มีโส 1
47 ทรงศักดิ์ จำปาวะดี 1
48 ธวัชชัย ชมศิริ 1
49 ดรุณี รุจกรกานต์ 1
50 สุริทอง ศรีสะอาด 1
51 สมนึก พ่วงพรพิทักษ์ 1
52 นริศ สินศิริ 1
53 เกรียงศักดิ์ บุญเที่ยง 1
54 อรวรรณ ฤทธิเดช 1
55 ถวิล ชนะบุญ 1
56 เบ็ญจวรรณ ชุติชูเดช 1
57 ประสิทธิ์ ชุติชูเดช 1
58 ศิริธร ศิริอมรพรรณ 1
59 รำไพ เกณฑ์สาคู 1
60 ปานใจ สื่อประเสริฐสิทธิ์ 1
61 บรรจบ วันโน 1
62 วิลาสินี หิรัญพานิช 1
63 เมธิน ผดุงกิจ 1
64 วรากร สีโย 1
65 ฉัตรเกล้า เจริญผล 1
66 มนัชญา สังข์ศรีอินทร์ 1
67 ทองใบ บุษกร 1
68 ชาติไทย แก้วทอง 1
69 ปิยมาศ นานอก 1
70 โศภิษฐ์ เวทยสุภรณ์ 1
71 ณัฐจาพร พิชัยณรงค์ 1
72 อนุชิตา มุ่งงาม 1
73 บังอร กองอิ้ม 1
74 จันทิมา พลพินิจ 1
75 นงนิตย์ มรกต 1
76 สมชาย แก้ววังชัย 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 1
2 2556 4
3 2555 9
4 2554 12
5 2553 9
6 2552 3
7 2551 4
8 2550 2
9 2549 3
10 2548 1
11 2545 3
12 2543 1
13 543 2
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 -
ปี พ.ศ. 2556
2 การพัฒนาเทคนิคการผสมเทียมแบบ Trans-cervical artificial insemination เพื่อเพิ่มศักยภาพการจัดการระบบสืบพันธุ์ในการผลิตแพะเชิงพาณิชย์
3 The fertility rate following the superficial cervical artificial insemination with fixed time system after the induction of oestrus and ovulation in mixed bred goats
4 -
5 -
ปี พ.ศ. 2555
6 การศึกษาผลของการได้รับฮอร์โมนกลุ่ม เอชชีจี โกนาโดโทรปิน รีรีสซิงฮอร์โมน และพีเอ็มเอชจี ต่อประสิทธิภาพระบบสืบพันธุ์ในแม่โคที่มีปัญหาการผสมติดยากที่เลี้ยงในภูมิภาค
7 The locally cervical administrated of misoprostrol or follicle stimulating hormone (FSH) increase the mRNA expression of beta defensin 2 in the does (Capra hircus) cervical tissue during the estrous cycle.
8 การจัดการตนเองของผู้สูงอายุที่เป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2
9 การจัดการตนเองของผู้สูงอายุที่เป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2
10 -
11 -
12 การจัดการตนเองของผู้สูงอายุที่เป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2
13 -
14 -
ปี พ.ศ. 2554
15 The incidence of bacterial infection in the cervical discharge following the oestrous synchronization using progesterone
16 -
17 -
18 -
19 -
20 -
21 -
22 -
23 -
24 -
25 -
26 -
ปี พ.ศ. 2553
27 โครงการบริการทางสัตวแพทย์สู่ ชุมชน
28 The Preliminary Study of the Internal Parasite Infection in Goats Reared in the North Eastern : The Case study of Goats Rearing in the Mahasarakham University
29 -
30 -
31 -
32 -
33 -
34 -
35 -
ปี พ.ศ. 2552
36 Induction of cervical relaxation for artificial insemination in sheep
37 The effect of oxytocin on the fertilization rate and the pregnancy rate: the addition of oxytocin into the semen diluents compare with the vulva mucosa injection
38 -
ปี พ.ศ. 2551
39 Intra-cervical application of Misoprostol at estrus alters the content of cervical hyaluronan and the mRNA expression of follicle stimulating hormone receptor (FSHR), luteinizing hormone receptor (LHR) and cyclooxygenase-2 in the ewe
40 Induction of Cervical relaxation for artificial Insemination in goat.
41 -
42 -
ปี พ.ศ. 2550
43 Misoprostol increases Hyaluronan in the sheep cervix.
44 -
ปี พ.ศ. 2549
45 The effect of Misoprostol on Luteinizing hormone receptor (LH-R) mRNA expression in Welsh mountain ewe cervical tissue.
46 Effect of geminated rough rice media on growth of selected probiotic bacteria
47 -
ปี พ.ศ. 2548
48 Peri-ovulatory changes in cervical relaxation and cervical penetrability in the Welsh Mountain ewe
ปี พ.ศ. 2545
49 Effects of albendazole administration to deworming in the crossbreed American-Brahman Heifer
50 -
51 -
ปี พ.ศ. 2543
52 ผลของการเสริมโครเมียมยีสต์ในอาหารต่อสมรรถภาพของระบบสืบพันธุ์ในแม่สุกร