ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุกัญญา ปริสัญญกุล
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 เกสรา ศรีพิชญาการ 9
2 นันทพร แสนศิริพันธ์ 5
3 วารีรัตน์ จิตติถาวร 4
4 ฉวี เบาทรวง 4
5 นงลักษณ์ พงษ์ยืน 3
6 ปิยะนุช ชูโต 2
7 สุจิตรา เทียนสวัสดิ์ 2
8 จุฑามาศ โชติบาง 2
9 เทียมศร ทองสวัสดิ์ 2
10 ประคิณ สุจฉายา 2
11 วารุณี ฟองแก้ว 2
12 พันทวี เชื้อขาว 2
13 ยุวยงค์ จันทรวิจิตร 2
14 ลาวัลย์ สมบูรณ์ 2
15 Prakin Suchaxaya 2
16 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2
17 ปวีณา ผิวขำ 2
18 นิตยา ไทยาภิรมย์ 2
19 วรรณวิไล ชุ่มภิรมย์ 2
20 ปิยะภรณ์ ประสิทธิ์วัฒนเสรี 1
21 กิ่งฟ้า แสงลี 1
22 Chiang Mai University 1
23 พจนีย์ ภาคภูมิ 1
24 เกียรติพงษ์ อิตุพร 1
25 อิชยา มอญแสง 1
26 Chaingmai University 1
27 รัตนาภรณ์ สุวคนธ์ 1
28 กัลยา กิติมา 1
29 เดชา ทำดี 1
30 จิราวรรณ ดีเหลือ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2554 1
2 2553 1
3 2552 1
4 2551 2
5 2549 3
6 2548 2
7 2547 3
8 2546 1
9 2545 1
10 2544 1
11 2543 1
12 2542 1
13 2529 1
14 2523 1
15 543 16
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2554
1 สถานภาพการวิจัยด้านการพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์ในเขตภาคเหนือ
ปี พ.ศ. 2553
2 ประสิทธิผลของการใช้แนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับการป้องกันภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนดในสตรีมีครรภ์ที่มีความเสี่ยงคลินิกฝากครรภ์ โรงพยาบาลลำพูน
ปี พ.ศ. 2552
3 ผลของการนวดและสุคนธบำบัดต่อความเจ็บปวด ในการคลอดของผู้คลอดครรภ์แรก
ปี พ.ศ. 2551
4 ปัจจัยทำนายการรับรู้ประสบการณ์การคลอดทางบวกของสตรี
5 การประเมินศักยภาพของพยาบาลในการให้บริการทางสุขภาพแก่สตรีที่ถูกสามีกระทำความรุนแรง
ปี พ.ศ. 2549
6 การประเมินผลโครงการรณรงค์ต่อต้านความรุนแรง
7 ความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติของพยาบาลในการให้บริการทางสุขภาพแก่สตรีที่ถูกสามีกระทำความรุนแรง
8 ทัศนคติ ความเชื่อที่เป็นมาตรฐานทางสังคม การรับรู้สมรรถนะแห่งตน และแบบแผนการดื่มแอลกอฮอล์ในสตรีวัยรุ่น
ปี พ.ศ. 2548
9 การประเมินศักยภาพของพยาบาลในการให้บริการทางสุขภาพแก่สตรีที่ถูกสามีกระทำความรุนแรง
10 มุมมองของสตรีและบุรุษ เรื่องความรุนแรงต่อภรรยาและบริการทางสุขภาพ
ปี พ.ศ. 2547
11 มุมมองของสตรีและบุรุษเรื่องความรุนแรงต่อภรรยาและบริการทางสุขภาพ
12 การประเมินผลโครงการการรณรงค์ต่อต้านความรุนแรง
13 การพัฒนาความรู้ทักษะ และความเชื่อมั่นของนักศึกษาในการฝึกปฏิบัติงานกระบวนวิชา 560492
ปี พ.ศ. 2546
14 การพัฒนาสื่อเผยแพร่ข้อมูลทางวิทยุ ด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ในวัยรุ่น
ปี พ.ศ. 2545
15 สถานการณ์ระบบริการสุขภาพและวิสัยทัศน์ระบบสุขภาพไทย : มุมมองของพยาบาล
ปี พ.ศ. 2544
16 Strengthen Education in Midwifery
ปี พ.ศ. 2543
17 การจัดการศึกษาการผดุงครรภ์ในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2542
18 ระบบบริการสุขภาพในการส่งเสริมสุขภาพสตรีวัยกลางคนในภาคเหนือ
ปี พ.ศ. 2529
19 ผลของการสอนเบ่งคลอดอย่างมีแบบแผนในระยะที่สองของการคลอด
ปี พ.ศ. 2523
20 การศึกษาระดับความสูงของยอดมดลูกในหญิงตั้งครรภ์