ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุกัญญา ธีระกูรณ์เลิศ
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2548
1 ความคิดเห็นของผู้นำองค์การบริหารส่วนตำบล ที่มีต่อความต้องการนำความรู้และเทคโนโลยีไปใช้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
ปี พ.ศ. 2544
2 ความคิดเห็นของผู้นำองค์การบริหารส่วนตำบล ที่มีต่อความต้องการนำความรู้และเทคโนโลยีไปใช้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
3 การสำรวจความคิดเห็นของผู้นำองค์การบริหารส่วนตำบล ที่มีต่อความต้องการนำความรู้และเทคโนโลยีไปใช้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
ปี พ.ศ. 2543
4 การศึกษาค่าใช้จ่ายและบุคลากรทางการวิจัยและพัฒนาของประเทศไทย ปี 2536
ปี พ.ศ. 2540
5 การศึกษาค่าใช้จ่ายและบุคคลากรทางการวิจัยและพัฒนาของประเทศไทยปี 2536
6 การศึกษาค่าใช้จ่ายและบุคคลากรทางการวิจัยและพัฒนาของประเทศไทยปี 2536
ปี พ.ศ. 2538
7 การศึกษาค่าใช้จ่ายและบุคลากรทางการวิจัยและพัฒนาของประเทศไทย ปี 2534
ปี พ.ศ. 2535
8 การศึกษาค่าใช้จ่ายและบุคลากรทางการวิจัยและพัฒนา ของประเทศไทยปี 2532
9 การศึกษาค่าใช้จ่ายและบุคลากรทางการวิจัยและพัฒนาของประเทศไทย ปี 2532
ปี พ.ศ. 2534
10 คุณภาพน้ำบางประการ ตามชั้นคุณภาพลุ่มน้ำแม่กลอง
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
11 การศึกษาค่าใช้จ่ายและบุคลากรทางการวิจัยและพัฒนา ของประเทศไทย ปี 2534
12 การศึกษาค่าใช้จ่ายและบุคลากรทางการวิจัยและพัฒนาของประเทศไทย ปี 2536