ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุกรี สินธุภิญโญ
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
และรู้จักในชื่อของ
- สุกรี สินธุภิญโญ,
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 8
2 นรีพร พิรุฬห์ทรัพย์ 5
3 บุญเสริม กิจศิริกุล 2
4 Sukree Sinthupinyo 2
5 วรุตม์ โรจน์รุ่งวศินกุล 2
6 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 2
7 พีรภัทร ศิลปบรรเลง 2
8 Worawut Srisukkam 1
9 ชลยืน หงส์ไพศาลวิวัฒน์ 1
10 Boonserm Kijsirikul 1
11 ปิยธิดา อินทร์รักษ์ 1
12 Cholyeun Hongpaisanwiwat 1
13 วรวุฒิ ศรีสุขคำ 1
14 จักษุเทพ ตี้กุล 1
15 กฤศณัฏฐ์ บุญเกียรติพงษ์ 1
16 สกุลทิพย์ ตุ่ยสิมา 1
17 อิทธิ์ รมณียางกูร 1
18 ณัฐกานต์ ศรีสุเทพ 1
19 เอกภูมิ ภูมิพันธ์ 1
20 อโณทัย ศิลเทพาเวทย์ 1
21 กฤษฏิ์ บรรณะชัยศิริสุข 1
22 ก้องกาญจน์ วชิรพนัง 1
23 ณรงค์ อินทร์ธิรักษ์ 1
24 อุไรรัตน์ กฤษดาวาณิชย์ 1
25 สิริวัฒน์ หญีตสอน 1
26 นภาพร ศิริกุลวิริยะ 1
27 สุรพงษ์ เชี่ยวสกุลวัฒนา 1
28 ต้า เกียรติไกรวัลศิริ 1
29 ภริตา บุญปลูก 1
30 ฉัตรทิพย์ สุทธะลักษณ์ 1
31 ธีรยุทธ สินล้าน 1
32 ขนิษฐา จุฑานพรัตน์ 1
33 เอกสิทธิ์ เพิ่มพูนพิพัฒน์ 1
34 ชญานิษฐ์ ตระกูลพิพัฒน์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 2
2 2557 1
3 2556 3
4 2555 3
5 2554 9
6 2553 3
7 2552 3
8 2551 3
9 2550 1
10 2546 1
11 2544 1
12 2541 3
13 543 3
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 การพัฒนาต้นแบบเศรษฐกิจแบ่งปันในธุรกิจตัวแทนออกของในประเทศไทย
2 เครื่องมือท่องเว็บไซต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่สำหรับผู้พิการทางสายตาโดยใช้การตรวจหาเนื้อหาหลัก
ปี พ.ศ. 2557
3 การแนะนำเพจด้วยผู้ใช้งานผู้นำในเฟซบุ๊ก
ปี พ.ศ. 2556
4 การประมาณเวลาการเดินทางบนลิงก์ด้วยลิงก์อื่นที่มีความสัมพันธ์กันในกรณีที่ไม่มีข้อมูลแบบทันกาลบนลิงก์นั้น
5 การจำแนกต้นไม้ตัดสินใจสำหรับชุดข้อมูลไม่สมดุลโดยใช้น้ำหนักต่างกันบนข้อมูลสังเคราะห์
6 การรวมโหนดในนิวรอลเน็ตเวิร์กหลายโครงข่ายบนชุดข้อมูลขนาดใหญ่
ปี พ.ศ. 2555
7 การเรียนรู้การประเมินความต้องการจากผู้เชี่ยวชาญด้วยข่ายงานประสาทเพื่ออนุมานคุณค่าความต้องการ
8 เอเจนต์อัจฉริยะเพื่อติดตามพฤติกรรม แปลผล และรายงานภาวะเสี่ยงการติดเกมคอมพิวเตอร์ออนไลน์ในวัยรุ่นตอนต้นในกรุงเทพมหานคร
9 การเรียนรู้การประเมินความต้องการจากผู้เชี่ยวชาญด้วยข่ายงานประสาทเพื่ออนุมานคุณค่าความต้องการ
ปี พ.ศ. 2554
10 แบบจำลองเพื่อพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์เอชจีเอในโรงงานอุตสาหกรรมฮาร์ดดิสก์ด้วยเทคนิคต้นไม้ตัดสินใจ
11 การสกัดคำสำคัญจากการสื่อสารปากต่อปากแบบอิเล็กทรอนิกส์บนเว็บบอร์ด
12 การแนะนำวัตถุในเครือข่ายสังคมออนไลน์โดยใช้ระบบอาณาจักรมด
13 การทำนายผลการอพยพจากอาคารด้วยวิธีการเรียนรู้เพื่อจำลองบิลดิงบล็อก
14 การประยุกต์นิวรอลเน็ตเวิร์กหลายโครงข่ายบนข้อมูลขนาดใหญ่
15 การจำแนกระดับการติดเกมคอมพิวเตอร์ออนไลน์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นโดยใช้นิวรอลเน็ตเวิร์ก
16 การผสานกฎจากป่าแบบสุ่ม
17 การศึกษาวิธีการเลือกค่าลักษณะสำคัญสำหรับการพยากรณ์ปริมาณน้ำในลุ่มน้ำเพชรบุรี
18 การค้นพบรูปแบบขององค์ประกอบการออกแบบด้วยวิธีการทำเหมืองกฎความสัมพันธ์
ปี พ.ศ. 2553
19 การผสานคุณลักษณะทางสถิติกับนิวรอลเน็ตเวิร์กเพื่อจำแนกผู้ใช้บนข้อความอิสระขนาดสั้น
20 คุณภาพการนอนหลับและภาวะซึมเศร้าในเด็กที่มีความปวดเรื้อรัง
21 การผสานคุณลักษณะทางสถิติกับนิวรอลเน็ตเวิร์กเพื่อจำแนกผู้ใช้บนข้อความอิสระขนาดสั้น
ปี พ.ศ. 2552
22 การลดสิ่งรบกวนในไทยโอซีอาร์โดยการเรียนรู้แบบกึ่งสอน
23 การประยุกต์ใช้การวิเคราะห์ความหมายแฝงกับการจำแนกประเภทอารมณ์ในข้อความภาษาไทย
24 การลดสิ่งรบกวนในไทยโอซีอาร์ โดยการเรียนรู้แบบกึ่งสอน
ปี พ.ศ. 2551
25 การจำแนกผู้ใช้โดยใช้เวลาระหว่างการกดแป้นพิมพ์
26 การออกแบบการวางผังแผงค้าโดยวิธีการจำลองแบบหลายตัวแทนและอัลกอริทึมเชิงพันธุกรรม
27 การรวมตัวจำแนกด้วยวิธีลงคะแนนร่วมกับกฎใกล้เคียง
ปี พ.ศ. 2550
28 การจัดหมวดหมู่เว็บเพจที่คล้ายคลึงกันโดยการรวบรวมกราฟแสดงความสัมพันธ์ของคำศัพท์กับการโปรแกรมตรรกะเชิงอุปนัย
ปี พ.ศ. 2546
29 การปรับพารามิเตอร์ของนิวรอลเน็ตเวิร์กสำหรับการทำนายลักษณะการเคลื่อนไหวของข้อต่อขามนุษย์
ปี พ.ศ. 2544
30 การประมาณกฏจากวิธีการโปรแกรมตรรกะเชิงอุปนัยด้วยวิธีการแบ็กพรอพาเกชันนิวรอลเน็ตเวิร์ก
ปี พ.ศ. 2541
31 การประยุกต์การโปรแกรมตรรกะเชิงอุปนัยและแบ็กพรอพาเกชันนิวรอลเน็ตเวิร์กในการรู้จำตัวพิมพ์อักษรไทย
32 การประยุกต์การโปรแกรมตรรกะเชิงอุปนัยและแบ็กพรอพาเกชันนิวรอลเน็ตเวิร์กในการรู้จำตัวพิมพ์อักษรไทย
33 การประยุกต์การโปรแกรมตรรกะเชิงอุปนัยและแบ็กพรอพาเกชันนิวรอลเน็ตเวิร์ก ในการรู้จำตัวพิมพ์อักษรไทย