ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุกรี รอดโพธิ์ทอง
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- Sugree Rodpothong
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 19
2 ธีรวดี ถังคบุตร 5
3 พิสุทธิ์ วรรณฉัตรสิริ 5
4 วิชุดา รัตนเพียร 3
5 นิภาพรรณ โฆษิตสกุลชัย 2
6 พัชราวดี ศรีบุญเรือง 2
7 คัคนางค์ มณีศรี 2
8 สุมาลี เชื้อชัย 2
9 รักศักดิ์ เลิศคงคาทิพย์ 2
10 กอบสุข คงมนัส 2
11 มนัส บุญประกอบ 2
12 บูรพาทิศ พลอยสุวรรณ 2
13 พวงแก้ว กล่ำกลาง 1
14 บุญศิญา เรืองสมบูรณ์ 1
15 จรรยา บุญปล้อง 1
16 อินทิรา พรมพันธุ์ 1
17 สุจิตรา เขียวศรี 1
18 วงษ์วิวัธน์ พันธ์ประสิทธิ์เวช 1
19 ครรชิต จามรมาน 1
20 สุภาพร สรสิทธิรัตน์ 1
21 ทวีวัฒน์ ปิตยานนท์ 1
22 จุรีรัตน์ สืบตระกูล 1
23 กำพล ดำรงค์วงศ์ 1
24 ลำยอง แดงกุลวานิช 1
25 สินีนาถ ตลึงผล 1
26 ภิญญาพัชญ์ กาวินคำ 1
27 สิริพันธุ์ สุวรรณมรรคา 1
28 โสภาพันธ์ สอาด 1
29 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
30 อุดม หอมคำ 1
31 รัตนพร มีสมบูรณ์ 1
32 ไพศาล มงคลเสาร์สุข 1
33 สุวิมล ฮีมินกูล 1
34 กาญจนา โกศลพิศิษฐ์กุล 1
35 ปราวีณยา สุวรรณณัฐโชติ 1
36 นุชจรี บุญเกต 1
37 อรุณ พรหมจรรย์ 1
38 เพ็ญนิดา ตุลวรรธนะ 1
39 เกษมศักดิ์ ภูมิศรีแก้ว 1
40 พิศาล โพธิ์ทองแสงอรุณ 1
41 เสริมสกุล โทณะวณิก 1
42 อรวี จันทร์บาง 1
43 สมสมัย พลอินตา 1
44 วาสนา ศรีอัครลาภ 1
45 ศุกร สุวรรณาศรัย 1
46 โชคชัย กิ่มโสม 1
47 พจมาน ศรีแดง 1
48 สไบทอง อักษรานุเคราะห์ 1
49 เกษศิรินทร์ คำลื 1
50 จรูญ จิตรักษ์ 1
51 กมลวรรณ หัตถา 1
52 กิติยาภรณ์ หิรัณยชาตรี 1
53 เจนจิรา รัตนเดชาพิทักษ์ 1
54 พิมพรินทร์ ลิมปโชติ 1
55 สันถวี นิยมทรัพย์ 1
56 วารี ลิขิตเจษฎา 1
57 มณีรัตน์ สุกโชติรัตน์ 1
58 โสภาค เจริญสุข 1
59 สมเชาว์ เนตรประเสริฐ 1
60 ปรีชา วิหคโต 1
61 เนตรนภิส รณะนันทน์ 1
62 วีระ สุภะ 1
63 ใจทิพย์ ณ สงขลา 1
64 พจน์ ใจบุญ 1
65 นิภาพรรณ เกียรติหิรัญนนท์ 1
66 ธวัช หมอยาดี 1
67 ชไมพร ขุมพลกรัง 1
68 สุรพล รังสฤษติกุล 1
69 สันทัด ทองรินทร์ 1
70 สุวัฒนา สุวรรณเขตนิคม 1
71 ปรารถนา ใจหลัก 1
72 ภัทรพร สิงห์ชัย 1
73 รัชนีวรรณ ตั้งภักดี 1
74 ภูสิยา พลอยเลี้ยง 1
75 จันทิมา ขนายกลาง 1
76 พัชรินทร์ แซ่แฮ่ 1
77 ศิริเดช สุชีวะ 1
78 นิลวรรณ วานิชสุขสมบัติ 1
79 สุดาพร สิทธิเวคิน 1
80 สงวน โขงรัตน์ 1
81 ถนอมพร ตันพิพัฒน์ 1
82 สำราญ คุ้มกลิ่นวงษ์ 1
83 ศิลป์นิรันดร์ รื่นณรงค์ 1
84 Sumalee Chinokul 1
85 อารี อิ่มสมบัติ 1
86 Somsri Jansom 1
87 ธีระภัทร์ ประสมแสง 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 1
2 2555 1
3 2554 2
4 2553 6
5 2552 4
6 2551 4
7 2550 4
8 2549 6
9 2548 1
10 2547 6
11 2546 1
12 2545 2
13 2544 2
14 2543 1
15 2541 4
16 2540 5
17 2539 7
18 2537 6
19 2536 2
20 2535 1
21 2534 3
22 2533 3
23 2532 6
24 2531 2
25 2530 1
26 2529 1
27 2519 1
28 543 12
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 การพัฒนารูปแบบการออกแบบอีเลิร์นนิงเพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิจารณญาณ สำหรับนิสิตนักศึกษาปริญญาบัณฑิต
ปี พ.ศ. 2555
2 การวิจัยและพัฒนาหลักสูตรตามกรอบแนวคิดแบบเน้นกระบวนการเรียนรู้และและการบูรณาการความรู้ เทคโนโลยี ศาสตร์การสอนและเนื้อหาเพื่อเสริมสมรรถนะการสร้างบทเรียนดิจิทัลสำหรับครูสังคมศึกษา
ปี พ.ศ. 2554
3 ผลของวิธีกำกับการเรียนบนเว็บและวิธีสอนเสริมในการเรียนแบบผสมผสานที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการกำกับตนเองในการเรียนของนักศึกษาปริญญาบัณฑิต
4 การพัฒนารูปแบบการออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบอัจฉริยะ ตามกระบวนการให้คำปรึกษาเพื่อพัฒนาความสามารถของครูประจำการ ในการให้คำปรึกษาเรื่องการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน
ปี พ.ศ. 2553
5 การพัฒนารูปแบบการแบ่งบันความรู้ด้วยวิธีผสมผสานโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมอย่างสร้างสรรค์เอไอซีเพื่อส่งเสริมการสร้างวิสัยทัศน์ร่วมกันของนักเรียนแกนนำ อย.น้อย
6 การศึกษาวิเคราะห์นโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและการนำนโยบายสู่การปฏิบัติของโรงเรียนมัธยมศึกษาในประเทศไทย
7 การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนทางไกลเชิงพุทธของสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมช่อง ดี เอ็ม ซี ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
8 การวิเคราะห์ปฏิสัมพันธ์ระหว่างเทคนิคผังมโนทัศน์กับรูปแบบการคิดของผู้เรียนในการเรียนบนเว็บโดยใช้ปัญหาเป็นหลักที่มีผลต่อทักษะการแก้ปัญหาของนักศึกษาปริญญาบัณฑิต สาขามานุษยวิทยา
9 การวิเคราะห์ปฏิสัมพันธ์ระหว่างเทคนิคผังมโนทัศน์กับรูปแบบการคิดของผู้เรียนในการเรียนบนเว็บโดยใช้ปัญหาเป็นหลักที่มีผลต่อทักษะการแก้ปัญหาของนักศึกษาปริญญาบัณฑิต สาขามานุษยวิทยา
10 การพัฒนารูปแบบการแบ่งปันความรู้ด้วยวิธีผสมผสาน โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมอย่างสร้างสรรค์เอไอซี เพื่อส่งเสริมการสร้างวิสัยทัศน์ร่วมกันของนักเรียนแกนนำ อย.น้อย
ปี พ.ศ. 2552
11 การพัฒนารูปแบบการออกแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานโดยใช้แผนผังทางปัญญาเพื่อเพิ่มพูนความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณสำหรับนักศึกษาปริญญาบัณฑิต
12 การพัฒนาตัวบ่งชี้รวมสำหรับการดำเนินงานขององค์กรเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาที่มีประสิทธิภาพในสถาบันอุดมศึกษา
13 การพัฒนาตัวบ่งชี้รวมสำหรับการดำเนินงานขององค์กรเทคโนโลยีและสื่อการศึกษาที่มีประสิทธิภาพในสถาบันอุดมศึกษา
14 การพัฒนารูปแบบการออกแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสาน โดยใช้แผนผังทางปัญญาเพื่อเพิ่มพูนความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ สำหรับนักศึกษาปริญญาบัณฑิต
ปี พ.ศ. 2551
15 ผลของเทคนิคการจัดข้อมูลด้วยแผนภาพในการสอนโปรแกรมประยุกต์ที่มีต่อแบบจำลองทางปัญญาของครูประจำการที่มีแบบการคิดและช่วงวัยต่างกัน
16 การพัฒนารูปแบบการฝึกอบรมการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการเรียนรู้โดยการสังเกตผ่านเครือข่าย สำหรับนิสิตคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
17 การพัฒนารูปแบบการฝึกอบรมการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ ด้วยกระบวนการเรียนรู้ โดยการสังเกตผ่านเครือข่าย สำหรับนิสิตคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
18 ผลของเทคนิคการจัดข้อมูลด้วยแผนภาพในการสอนโปรแกรมประยุกต์ ที่มีต่อแบบจำลองทางปัญญาของครูประจำการ ที่มีแบบการคิดและช่วงวัยต่างกัน
ปี พ.ศ. 2550
19 การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนบนเว็บโดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบเบรนเบสต์ในวิชาการออกแบบ เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของนิสิตนักศึกษาในระดับปริญญาบัณฑิต
20 การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบสืบสอบบนเว็บวิชาวิทยาศาสตร์ โดยใช้การช่วยเสริมศักยภาพเพื่อพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น
21 การนำเสนอรูปแบบระบบจัดการการเรียนรู้สำหรับการเรียนอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับสถาบันอุดมศึกษา
22 การนำเสนอรูปแบบพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านเสมือนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2549
23 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการยอมรับการฝึกอบรมผ่านเว็บของพนักงานธนาคารพาณิชย์
24 การพัฒนารูปแบบการให้คำปรึกษาในบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบอัจฉริยะเรื่อง การออกแบบการสอนโดยใช้วิจัยเป็นฐาน
25 ผลของการนำเสนอภาพและข้อความช่วยจำโดยใช้คอมพิวเตอร์ที่มีต่อการระลึกความหมายและลักษณะตัวอักษรคันจิในภาษาญี่ปุ่นของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
26 การศึกษาสมรรถภาพของนักบริหารจัดการความรู้ในองค์กรภาคเอกชน
27 แนวโน้มสมรรถภาพของนักเทคโนโลยีการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาระหว่างปี พ.ศ. 2549-2558
28 The effects of error treatments and students' language abilities on the usage of English tenses through the use of computer-assisted language learning
ปี พ.ศ. 2548
29 การศึกษาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้สอนออนไลน์ในระดับอุดมศึกษา
ปี พ.ศ. 2547
30 การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์ตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบสืบสอบ สำหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 2 ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544
31 การนำเสนอรูปแบบการเรียนรู้ร่วมกันบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรีที่มีรูปแบบการเรียนต่างกัน
32 การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์ ตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบแก้ปัญหา สำหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 2 ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544
33 การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์ตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ สำหรับนักเรียนช่วงฃั้นที่ 2 ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544
34 การนำเสนอรูปแบบการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพของผู้เรียนเพื่อการใช้สื่อในการเรียนการสอน ในสถาบันอุดมศึกษา
35 การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์ ตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบแก้ปัญหา สำหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 2 ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544
ปี พ.ศ. 2546
36 ผลของผังมโนทัศน์ในบทเรียนไฮเปอร์มีเดียตามวงจรการเรียนรู้แบบโฟร์แมท ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชากลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต เรื่อง "ไฟฟ้า" ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีแบบการเรียนต่างกัน
ปี พ.ศ. 2545
37 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างช่วงการฝึกปฏิบัติประกอบบทเรียน วีดิทัศน์กับระดับความคิดสร้างสรรค์ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน งานประดิษฐ์ วิชากลุ่มการงานและพื้นฐานอาชีพ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
38 ผลของรูปแบบการควบคุมเวลาการฝึกปฏิบัติในบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีระดับประเมินความสามารถตนเองทางคณิตศาสตร์ต่างกัน
ปี พ.ศ. 2544
39 การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับการวิเคราะห์อภิมานตามแนวคิดของกลาส
40 การออกแบบองค์ประกอบจอภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นที่มีความบกพร่องทางสายตาแบบเลือนลาง
ปี พ.ศ. 2543
41 ผลของการใช้สีที่มีต่อการระลึกและความคงทนในการระลึกเพศของคำศัพท์ภาษาผรั่งเศส ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่เรียนจากบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
ปี พ.ศ. 2541
42 ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ของนักศึกษาโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษาระดับปริญญาตรีในสถาบันราชภัฏ
43 การสังเคราะห์วิทยานิพนธ์เกี่ยวกับองค์ประกอบในบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนในประเทศไทยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2528-2540 : การวิเคราะห์อภิมาน
44 การพัฒนารูปแบบศูนย์ผลิตบทเรียนสื่อประสมของคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
45 การพัฒนารูปแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเพื่อสอนการอ่านอย่างมีวิจารณญาณสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
ปี พ.ศ. 2540
46 แนวทางการพัฒนาการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ในโรงเรียนมัธยมศึกษา : รายงานผลการวิจัย
47 การวิเคราะห์โปรแกรมช่วยสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน : รายงานผลการวิจัย
48 ผลของการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเสริมหลักภาษาไทยของนักเรียนชั้นปีที่ 1 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพในวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
49 การพัฒนาแบบจำลองคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบอัจฉริยะ เพื่อสอนการสร้างผังมโนทัศน์
50 ความคิดเห็นของครูคอมพิวเตอร์ เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ในการเรียนการสอน ในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ เขตการศึกษา 1
ปี พ.ศ. 2539
51 การสังเคราะห์วิทยานิพนธ์เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ช่วยสอนในประเทศไทย ระหว่างปี พ.ศ.2529-2538
52 ผลการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่มีต่อความรู้ของนักศึกษาพยาบาล ในการพยาบาลผู้ป่วยเบาหวานที่มีภาวะแทรกซ้อน
53 การพัฒนาความสามารถในการสืบค้นข้อมูลของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
54 ผลของการกำหนดความตั้งใจในการอ่านบนจอภาพคอมพิวเตอร์ ด้วยแถบกำกับข้อความที่มีต่อความเข้าใจในการอ่าน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านภาษาไทยต่ำ
55 ผลของการให้คำแนะนำในบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคงทนในการจำ ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
56 การวิเคราะห์ลักษณะของโปรแกรมช่วยสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
57 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหลักภาษาไทย "เรื่องคำวิเศษณ์" ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ที่ใช้วิธีเสนอเนื้อหาแบบอุปนัยและนิรนัย
ปี พ.ศ. 2537
58 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างความเชื่อในอัตลิขิตและปรลิขิตกับโอกาสการเลือกการได้รับผลย้อนกลับของผู้เรียนในบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
59 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างวิธีการสอนแบบค้นพบและแบบบอกให้รู้ในบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนกับแบบการเรียนที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
60 แนวโน้มของรูปแบบรายการและการใช้วิทยุโรงเรียนในพุทธศักราช 2545
61 ขนาดและสีของตัวอักษรที่เหมาะสมบนจอ ที่ฉายจากเครื่องฉายภาพข้ามศีรษะสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษา
62 ผลของตำแหน่งของภาพประกอบบนจอภาพคอมพิวเตอร์ ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่เรียนจากบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
63 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมในภาพในหนังสือการ์ตูนกับพื้นฐานวัฒนธรรม ที่มีต่อความเข้าใจในการอ่านของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 1
ปี พ.ศ. 2536
64 การสำรวจความนิยมและความต้องการรายการโทรทัศน์ ของนักเรียนมัธยมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร
65 สภาพ ปัญหาและความต้องการในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนสอนคอมพิวเตอร์เอกชนในกรุงเทพมหานคร ระหว่างปี พ.ศ. 2535-2536
ปี พ.ศ. 2535
66 ผลของการใช้รายการวิทยุโรงเรียนศิลปศึกษาที่มีต่อความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ปี พ.ศ. 2534
67 ความคิดเห็นของผู้อุปถัมภ์รายการโทรทัศน์สำหรับเด็ก
68 ผลของการเสริมแรงทางบวกและการเสริมแรงทางลบ ในบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ของเด็กปัญญาอ่อนที่สามารถเรียนได้
69 ปัจจัยที่สัมพันธ์กับทัศนคติของครูต่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ในโรงเรียนมัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2533
70 สภาพ ความต้องการ และปัญหาการปฏิบัติงานด้านสื่อการสอนของศูนย์วิชาการจังหวัด เขตการศึกษา 5
71 ผลของภาพพอซิทิฟ และเนกาทิฟของสไลด์ที่สร้างด้วยคอมพิวเตอร์ ที่มีผลต่อการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
72 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา ของนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยชั้นปีที่ 4
ปี พ.ศ. 2532
73 CMI คอมพิวเตอร์ช่วยจัดการสอน กับ CAI คอมพิวเตอร์ช่วยสอน
74 การศึกษาสภาพปัจจุบันและความต้องการศูนย์สื่อการศึกษา ของมหาวิทยาลัยสงฆ์
75 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีระดับความคาดหวังต่างกัน
76 ความคิดเห็นของคณะกรรมการการประถมศึกษาจังหวัดเกี่ยวกับบทบาท และการใช้คอมพิวเตอร์ในการศึกษาระดับประถมศึกษา
77 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคงทน ในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จากบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่มีและไม่มีเสียงประกอบ
78 ผลของความเร็วในการเสนอเนื้อหาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ปี พ.ศ. 2531
79 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเกษตรกรรมจากเทปโทรทัศน์ ที่ใช้ภาษาไทยกลางและภาษาไทยถิ่นเหนือของชาวนาในจังหวัดลำปาง
80 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างความเหมือนจริงของพื้นหลังภาพกับความถนัดทางภาษา ที่มีต่อการระลึกคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ปี พ.ศ. 2530
81 การเปรียบเทียบการรับรู้ความลึกจากภาพ 2 มิติ ที่มีตัวชี้ความลึกต่างกันของนักเรียนปกติและนักเรียนหูหนวก ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
ปี พ.ศ. 2529
82 ความต้องการและปัญหาการใช้สื่อการสอนของคณาจารย์ ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2519
83 ขนาดและแบบของตัวพิมพ์ไทยที่เหมาะสมสำหรับแบบเรียน ในระดับประถมศึกษาตอนปลาย