ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุกรี รอดโพธิ์ทอง
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- Sugree Rodpothong
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 19
2 พิสุทธิ์ วรรณฉัตรสิริ 5
3 ธีรวดี ถังคบุตร 5
4 วิชุดา รัตนเพียร 3
5 พัชราวดี ศรีบุญเรือง 2
6 มนัส บุญประกอบ 2
7 สุมาลี เชื้อชัย 2
8 รักศักดิ์ เลิศคงคาทิพย์ 2
9 บูรพาทิศ พลอยสุวรรณ 2
10 นิภาพรรณ โฆษิตสกุลชัย 2
11 กอบสุข คงมนัส 2
12 คัคนางค์ มณีศรี 2
13 สำราญ คุ้มกลิ่นวงษ์ 1
14 สงวน โขงรัตน์ 1
15 ถนอมพร ตันพิพัฒน์ 1
16 ศิลป์นิรันดร์ รื่นณรงค์ 1
17 Somsri Jansom 1
18 สันทัด ทองรินทร์ 1
19 สุดาพร สิทธิเวคิน 1
20 อารี อิ่มสมบัติ 1
21 Sumalee Chinokul 1
22 พิมพรินทร์ ลิมปโชติ 1
23 นิลวรรณ วานิชสุขสมบัติ 1
24 กมลวรรณ หัตถา 1
25 กิติยาภรณ์ หิรัณยชาตรี 1
26 สันถวี นิยมทรัพย์ 1
27 โสภาค เจริญสุข 1
28 วารี ลิขิตเจษฎา 1
29 มณีรัตน์ สุกโชติรัตน์ 1
30 สุรพล รังสฤษติกุล 1
31 ภูสิยา พลอยเลี้ยง 1
32 ลำยอง แดงกุลวานิช 1
33 สินีนาถ ตลึงผล 1
34 โชคชัย กิ่มโสม 1
35 จุรีรัตน์ สืบตระกูล 1
36 ภิญญาพัชญ์ กาวินคำ 1
37 โสภาพันธ์ สอาด 1
38 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
39 สิริพันธุ์ สุวรรณมรรคา 1
40 ธีระภัทร์ ประสมแสง 1
41 จันทิมา ขนายกลาง 1
42 จรูญ จิตรักษ์ 1
43 สุวัฒนา สุวรรณเขตนิคม 1
44 ปรารถนา ใจหลัก 1
45 รัชนีวรรณ ตั้งภักดี 1
46 เจนจิรา รัตนเดชาพิทักษ์ 1
47 พัชรินทร์ แซ่แฮ่ 1
48 ศิริเดช สุชีวะ 1
49 ภัทรพร สิงห์ชัย 1
50 เนตรนภิส รณะนันทน์ 1
51 เกษศิรินทร์ คำลื 1
52 กำพล ดำรงค์วงศ์ 1
53 ครรชิต จามรมาน 1
54 วาสนา ศรีอัครลาภ 1
55 สมสมัย พลอินตา 1
56 รัตนพร มีสมบูรณ์ 1
57 ศุกร สุวรรณาศรัย 1
58 อรวี จันทร์บาง 1
59 สุภาพร สรสิทธิรัตน์ 1
60 สุจิตรา เขียวศรี 1
61 พวงแก้ว กล่ำกลาง 1
62 วงษ์วิวัธน์ พันธ์ประสิทธิ์เวช 1
63 อุดม หอมคำ 1
64 จรรยา บุญปล้อง 1
65 บุญศิญา เรืองสมบูรณ์ 1
66 ทวีวัฒน์ ปิตยานนท์ 1
67 อินทิรา พรมพันธุ์ 1
68 สไบทอง อักษรานุเคราะห์ 1
69 พจมาน ศรีแดง 1
70 วีระ สุภะ 1
71 ใจทิพย์ ณ สงขลา 1
72 อรุณ พรหมจรรย์ 1
73 พจน์ ใจบุญ 1
74 นิภาพรรณ เกียรติหิรัญนนท์ 1
75 ปรีชา วิหคโต 1
76 ธวัช หมอยาดี 1
77 ชไมพร ขุมพลกรัง 1
78 เพ็ญนิดา ตุลวรรธนะ 1
79 เกษมศักดิ์ ภูมิศรีแก้ว 1
80 กาญจนา โกศลพิศิษฐ์กุล 1
81 พิศาล โพธิ์ทองแสงอรุณ 1
82 เสริมสกุล โทณะวณิก 1
83 สุวิมล ฮีมินกูล 1
84 ไพศาล มงคลเสาร์สุข 1
85 นุชจรี บุญเกต 1
86 ปราวีณยา สุวรรณณัฐโชติ 1
87 สมเชาว์ เนตรประเสริฐ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 1
2 2555 1
3 2554 2
4 2553 6
5 2552 4
6 2551 4
7 2550 4
8 2549 6
9 2548 1
10 2547 6
11 2546 1
12 2545 2
13 2544 2
14 2543 1
15 2541 4
16 2540 5
17 2539 7
18 2537 6
19 2536 2
20 2535 1
21 2534 3
22 2533 3
23 2532 6
24 2531 2
25 2530 1
26 2529 1
27 2519 1
28 543 12
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 การพัฒนารูปแบบการออกแบบอีเลิร์นนิงเพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิจารณญาณ สำหรับนิสิตนักศึกษาปริญญาบัณฑิต
ปี พ.ศ. 2555
2 การวิจัยและพัฒนาหลักสูตรตามกรอบแนวคิดแบบเน้นกระบวนการเรียนรู้และและการบูรณาการความรู้ เทคโนโลยี ศาสตร์การสอนและเนื้อหาเพื่อเสริมสมรรถนะการสร้างบทเรียนดิจิทัลสำหรับครูสังคมศึกษา
ปี พ.ศ. 2554
3 ผลของวิธีกำกับการเรียนบนเว็บและวิธีสอนเสริมในการเรียนแบบผสมผสานที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการกำกับตนเองในการเรียนของนักศึกษาปริญญาบัณฑิต
4 การพัฒนารูปแบบการออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบอัจฉริยะ ตามกระบวนการให้คำปรึกษาเพื่อพัฒนาความสามารถของครูประจำการ ในการให้คำปรึกษาเรื่องการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน
ปี พ.ศ. 2553
5 การพัฒนารูปแบบการแบ่งบันความรู้ด้วยวิธีผสมผสานโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมอย่างสร้างสรรค์เอไอซีเพื่อส่งเสริมการสร้างวิสัยทัศน์ร่วมกันของนักเรียนแกนนำ อย.น้อย
6 การศึกษาวิเคราะห์นโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและการนำนโยบายสู่การปฏิบัติของโรงเรียนมัธยมศึกษาในประเทศไทย
7 การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนทางไกลเชิงพุทธของสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมช่อง ดี เอ็ม ซี ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
8 การวิเคราะห์ปฏิสัมพันธ์ระหว่างเทคนิคผังมโนทัศน์กับรูปแบบการคิดของผู้เรียนในการเรียนบนเว็บโดยใช้ปัญหาเป็นหลักที่มีผลต่อทักษะการแก้ปัญหาของนักศึกษาปริญญาบัณฑิต สาขามานุษยวิทยา
9 การวิเคราะห์ปฏิสัมพันธ์ระหว่างเทคนิคผังมโนทัศน์กับรูปแบบการคิดของผู้เรียนในการเรียนบนเว็บโดยใช้ปัญหาเป็นหลักที่มีผลต่อทักษะการแก้ปัญหาของนักศึกษาปริญญาบัณฑิต สาขามานุษยวิทยา
10 การพัฒนารูปแบบการแบ่งปันความรู้ด้วยวิธีผสมผสาน โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมอย่างสร้างสรรค์เอไอซี เพื่อส่งเสริมการสร้างวิสัยทัศน์ร่วมกันของนักเรียนแกนนำ อย.น้อย
ปี พ.ศ. 2552
11 การพัฒนารูปแบบการออกแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานโดยใช้แผนผังทางปัญญาเพื่อเพิ่มพูนความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณสำหรับนักศึกษาปริญญาบัณฑิต
12 การพัฒนาตัวบ่งชี้รวมสำหรับการดำเนินงานขององค์กรเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาที่มีประสิทธิภาพในสถาบันอุดมศึกษา
13 การพัฒนาตัวบ่งชี้รวมสำหรับการดำเนินงานขององค์กรเทคโนโลยีและสื่อการศึกษาที่มีประสิทธิภาพในสถาบันอุดมศึกษา
14 การพัฒนารูปแบบการออกแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสาน โดยใช้แผนผังทางปัญญาเพื่อเพิ่มพูนความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ สำหรับนักศึกษาปริญญาบัณฑิต
ปี พ.ศ. 2551
15 ผลของเทคนิคการจัดข้อมูลด้วยแผนภาพในการสอนโปรแกรมประยุกต์ที่มีต่อแบบจำลองทางปัญญาของครูประจำการที่มีแบบการคิดและช่วงวัยต่างกัน
16 การพัฒนารูปแบบการฝึกอบรมการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการเรียนรู้โดยการสังเกตผ่านเครือข่าย สำหรับนิสิตคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
17 การพัฒนารูปแบบการฝึกอบรมการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ ด้วยกระบวนการเรียนรู้ โดยการสังเกตผ่านเครือข่าย สำหรับนิสิตคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
18 ผลของเทคนิคการจัดข้อมูลด้วยแผนภาพในการสอนโปรแกรมประยุกต์ ที่มีต่อแบบจำลองทางปัญญาของครูประจำการ ที่มีแบบการคิดและช่วงวัยต่างกัน
ปี พ.ศ. 2550
19 การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนบนเว็บโดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบเบรนเบสต์ในวิชาการออกแบบ เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของนิสิตนักศึกษาในระดับปริญญาบัณฑิต
20 การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบสืบสอบบนเว็บวิชาวิทยาศาสตร์ โดยใช้การช่วยเสริมศักยภาพเพื่อพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น
21 การนำเสนอรูปแบบระบบจัดการการเรียนรู้สำหรับการเรียนอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับสถาบันอุดมศึกษา
22 การนำเสนอรูปแบบพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านเสมือนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2549
23 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการยอมรับการฝึกอบรมผ่านเว็บของพนักงานธนาคารพาณิชย์
24 การพัฒนารูปแบบการให้คำปรึกษาในบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบอัจฉริยะเรื่อง การออกแบบการสอนโดยใช้วิจัยเป็นฐาน
25 ผลของการนำเสนอภาพและข้อความช่วยจำโดยใช้คอมพิวเตอร์ที่มีต่อการระลึกความหมายและลักษณะตัวอักษรคันจิในภาษาญี่ปุ่นของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
26 การศึกษาสมรรถภาพของนักบริหารจัดการความรู้ในองค์กรภาคเอกชน
27 แนวโน้มสมรรถภาพของนักเทคโนโลยีการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาระหว่างปี พ.ศ. 2549-2558
28 The effects of error treatments and students' language abilities on the usage of English tenses through the use of computer-assisted language learning
ปี พ.ศ. 2548
29 การศึกษาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้สอนออนไลน์ในระดับอุดมศึกษา
ปี พ.ศ. 2547
30 การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์ตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบสืบสอบ สำหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 2 ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544
31 การนำเสนอรูปแบบการเรียนรู้ร่วมกันบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรีที่มีรูปแบบการเรียนต่างกัน
32 การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์ ตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบแก้ปัญหา สำหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 2 ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544
33 การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์ตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ สำหรับนักเรียนช่วงฃั้นที่ 2 ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544
34 การนำเสนอรูปแบบการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพของผู้เรียนเพื่อการใช้สื่อในการเรียนการสอน ในสถาบันอุดมศึกษา
35 การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์ ตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบแก้ปัญหา สำหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 2 ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544
ปี พ.ศ. 2546
36 ผลของผังมโนทัศน์ในบทเรียนไฮเปอร์มีเดียตามวงจรการเรียนรู้แบบโฟร์แมท ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชากลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต เรื่อง "ไฟฟ้า" ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีแบบการเรียนต่างกัน
ปี พ.ศ. 2545
37 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างช่วงการฝึกปฏิบัติประกอบบทเรียน วีดิทัศน์กับระดับความคิดสร้างสรรค์ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน งานประดิษฐ์ วิชากลุ่มการงานและพื้นฐานอาชีพ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
38 ผลของรูปแบบการควบคุมเวลาการฝึกปฏิบัติในบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีระดับประเมินความสามารถตนเองทางคณิตศาสตร์ต่างกัน
ปี พ.ศ. 2544
39 การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับการวิเคราะห์อภิมานตามแนวคิดของกลาส
40 การออกแบบองค์ประกอบจอภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นที่มีความบกพร่องทางสายตาแบบเลือนลาง
ปี พ.ศ. 2543
41 ผลของการใช้สีที่มีต่อการระลึกและความคงทนในการระลึกเพศของคำศัพท์ภาษาผรั่งเศส ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่เรียนจากบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
ปี พ.ศ. 2541
42 ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ของนักศึกษาโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษาระดับปริญญาตรีในสถาบันราชภัฏ
43 การสังเคราะห์วิทยานิพนธ์เกี่ยวกับองค์ประกอบในบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนในประเทศไทยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2528-2540 : การวิเคราะห์อภิมาน
44 การพัฒนารูปแบบศูนย์ผลิตบทเรียนสื่อประสมของคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
45 การพัฒนารูปแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเพื่อสอนการอ่านอย่างมีวิจารณญาณสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
ปี พ.ศ. 2540
46 แนวทางการพัฒนาการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ในโรงเรียนมัธยมศึกษา : รายงานผลการวิจัย
47 การวิเคราะห์โปรแกรมช่วยสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน : รายงานผลการวิจัย
48 ผลของการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเสริมหลักภาษาไทยของนักเรียนชั้นปีที่ 1 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพในวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
49 การพัฒนาแบบจำลองคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบอัจฉริยะ เพื่อสอนการสร้างผังมโนทัศน์
50 ความคิดเห็นของครูคอมพิวเตอร์ เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ในการเรียนการสอน ในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ เขตการศึกษา 1
ปี พ.ศ. 2539
51 การสังเคราะห์วิทยานิพนธ์เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ช่วยสอนในประเทศไทย ระหว่างปี พ.ศ.2529-2538
52 ผลการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่มีต่อความรู้ของนักศึกษาพยาบาล ในการพยาบาลผู้ป่วยเบาหวานที่มีภาวะแทรกซ้อน
53 การพัฒนาความสามารถในการสืบค้นข้อมูลของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
54 ผลของการกำหนดความตั้งใจในการอ่านบนจอภาพคอมพิวเตอร์ ด้วยแถบกำกับข้อความที่มีต่อความเข้าใจในการอ่าน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านภาษาไทยต่ำ
55 ผลของการให้คำแนะนำในบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคงทนในการจำ ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
56 การวิเคราะห์ลักษณะของโปรแกรมช่วยสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
57 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหลักภาษาไทย "เรื่องคำวิเศษณ์" ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ที่ใช้วิธีเสนอเนื้อหาแบบอุปนัยและนิรนัย
ปี พ.ศ. 2537
58 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างความเชื่อในอัตลิขิตและปรลิขิตกับโอกาสการเลือกการได้รับผลย้อนกลับของผู้เรียนในบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
59 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างวิธีการสอนแบบค้นพบและแบบบอกให้รู้ในบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนกับแบบการเรียนที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
60 แนวโน้มของรูปแบบรายการและการใช้วิทยุโรงเรียนในพุทธศักราช 2545
61 ขนาดและสีของตัวอักษรที่เหมาะสมบนจอ ที่ฉายจากเครื่องฉายภาพข้ามศีรษะสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษา
62 ผลของตำแหน่งของภาพประกอบบนจอภาพคอมพิวเตอร์ ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่เรียนจากบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
63 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมในภาพในหนังสือการ์ตูนกับพื้นฐานวัฒนธรรม ที่มีต่อความเข้าใจในการอ่านของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 1
ปี พ.ศ. 2536
64 การสำรวจความนิยมและความต้องการรายการโทรทัศน์ ของนักเรียนมัธยมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร
65 สภาพ ปัญหาและความต้องการในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนสอนคอมพิวเตอร์เอกชนในกรุงเทพมหานคร ระหว่างปี พ.ศ. 2535-2536
ปี พ.ศ. 2535
66 ผลของการใช้รายการวิทยุโรงเรียนศิลปศึกษาที่มีต่อความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ปี พ.ศ. 2534
67 ความคิดเห็นของผู้อุปถัมภ์รายการโทรทัศน์สำหรับเด็ก
68 ผลของการเสริมแรงทางบวกและการเสริมแรงทางลบ ในบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ของเด็กปัญญาอ่อนที่สามารถเรียนได้
69 ปัจจัยที่สัมพันธ์กับทัศนคติของครูต่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ในโรงเรียนมัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2533
70 สภาพ ความต้องการ และปัญหาการปฏิบัติงานด้านสื่อการสอนของศูนย์วิชาการจังหวัด เขตการศึกษา 5
71 ผลของภาพพอซิทิฟ และเนกาทิฟของสไลด์ที่สร้างด้วยคอมพิวเตอร์ ที่มีผลต่อการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
72 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา ของนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยชั้นปีที่ 4
ปี พ.ศ. 2532
73 CMI คอมพิวเตอร์ช่วยจัดการสอน กับ CAI คอมพิวเตอร์ช่วยสอน
74 การศึกษาสภาพปัจจุบันและความต้องการศูนย์สื่อการศึกษา ของมหาวิทยาลัยสงฆ์
75 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีระดับความคาดหวังต่างกัน
76 ความคิดเห็นของคณะกรรมการการประถมศึกษาจังหวัดเกี่ยวกับบทบาท และการใช้คอมพิวเตอร์ในการศึกษาระดับประถมศึกษา
77 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคงทน ในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จากบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่มีและไม่มีเสียงประกอบ
78 ผลของความเร็วในการเสนอเนื้อหาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ปี พ.ศ. 2531
79 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเกษตรกรรมจากเทปโทรทัศน์ ที่ใช้ภาษาไทยกลางและภาษาไทยถิ่นเหนือของชาวนาในจังหวัดลำปาง
80 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างความเหมือนจริงของพื้นหลังภาพกับความถนัดทางภาษา ที่มีต่อการระลึกคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ปี พ.ศ. 2530
81 การเปรียบเทียบการรับรู้ความลึกจากภาพ 2 มิติ ที่มีตัวชี้ความลึกต่างกันของนักเรียนปกติและนักเรียนหูหนวก ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
ปี พ.ศ. 2529
82 ความต้องการและปัญหาการใช้สื่อการสอนของคณาจารย์ ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2519
83 ขนาดและแบบของตัวพิมพ์ไทยที่เหมาะสมสำหรับแบบเรียน ในระดับประถมศึกษาตอนปลาย