ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สืบพงษ์ พงษ์สวัสดิ์
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
และรู้จักในชื่อของ
- Suvanchai Pongsugitwat
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2561 1
2 2560 2
3 2558 4
4 2555 2
5 2548 1
6 2546 2
7 543 9
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2561
1 นวัตกรรมพัฒนาพื้นที่เพื่อยกระดับเศรษฐกิจฐานรากและหนุนเสริมนวัตกรรมชุมชนด้านการเกษตรในเขตพื้นที่กึ่งเมืองกึ่งชนบท จังหวัดเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2560
2 การพัฒนาฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการทรัพยากรน้ำ ตำบลสารภี อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
3 การประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการให้บริการของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จังหวัดลำปาง
ปี พ.ศ. 2558
4 การพัฒนาผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวเชิงบำเพ็ญประโยชน์แบบมีส่วนร่วมในเขตภาคเหนือตอนบน
5 ศึกษาความพอใจของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่อระบบเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ด้วยซอฟท์แวร์รหัสเปิด
6 ศึกษาความพอใจของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่อระบบเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ด้วยซอฟท์แวร์รหัสเปิด
7 ศึกษาความพอใจของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่อระบบเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ด้วยซอฟท์แวร์รหัสเปิด
ปี พ.ศ. 2555
8 การจัดทำฐานข้อมูลการใช้ประโยชน์จากที่ดินในพื้นที่โครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืนบ้านฟ้าสวย ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
9 การพัฒนาระบบให้บริการข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต: กรณีศึกษา บ้านแม่กลางหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2548
10 การตรวจวัดค่าสัมประสิทธิ์การถ่ายเทความร้อนบริเวณรอยต่อระหว่างชิ้นงานกับแบบหล่อระหว่างการแข็งตัวของชิ้นงานในแบบหล่อชนิดถาวร
ปี พ.ศ. 2546
11 พัฒนาการทางพื้นที่ของการค้าและบริการของเมืองชายแดนแม่สาย จังหวัดเชียงราย / สืบพงษ์ พงษ์สวัสดิ์
12 พัฒนาการทางพื้นที่ของการค้าและบริการของเมืองชายแดนแม่สาย จังหวัดเชียงราย