ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สีรุ้ง ปรีชานนท์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- สีรุ้ง ปรีชานานท์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 วิไลวรรณ ช่วยยก 6
2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 5
3 พัชราภา อ่วมภูมิ 4
4 อภิตา บุญศิริ 3
5 โศรดา กนกพานนท์ 3
6 กิตติพล กสิภาร์ 3
7 สุเทพ ธนียวัน 3
8 จูงใจ ปั้นประณต 2
9 ยุสราน ดาโอ๊ะ 2
10 ณัฐวัตร สุรทิน 2
11 นภา ศิวรังสรรค์ 2
12 ศศิกานต์ สุวรรณประทีป 2
13 พรชนก รัตนะรัต 1
14 อมรชัย อาภรณ์วิชานพ 1
15 จงใจ ปั้นประณต 1
16 Chanchana Thanachayanant 1
17 Seeroong Prichanonta 1
18 พิชญา ภู่พนิตพันธ์ 1
19 วิชุพร สุขสมพงษ์ 1
20 Wilaiwan Chouyyok 1
21 เลิศลักษณ์ แก้ววิมล 1
22 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
23 ศิโรจน์ ศรีสรากรณ์ 1
24 เปี่ยมสุข พงษ์สวัสดิ์ 1
25 Kawee Srikulkit 1
26 อดิสรณ์ มะซอ 1
27 จิรกานต์ เมืองนาโพธิ์ 1
28 นันทิญา วงษ์มงคล 1
29 ณรงค์ ลักษณาภิรมย์ 1
30 ธนชัย ชัยจิตร์สกุล 1
31 Seeroong Prichanont 1
32 กาวี ศรีกูลกิจ 1
33 Joongjai Panpranot 1
34 บุญชัย ฤกษธนากฤต 1
35 Watinee Julpharpimon 1
36 วาทินี จุลภารพิมล 1
37 ชัญชณา ธนชยานนท์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2555 2
2 2552 3
3 2551 1
4 2550 3
5 2548 2
6 2547 2
7 2546 1
8 2545 1
9 2544 2
10 2543 2
11 2541 1
12 2540 1
13 543 9
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 ไบโอเซนเซอร์ของอะซิติลโคลีนเอสเทอเรสจากนาโนคอมโพสิตของอนุภาคนาโนทอง/เมโซเซลลูลาร์โฟมซิลิกา สำหรับการตรวจวัดสารฆ่าแมลง
2 ไบโอเซนเซอร์ของอะซิติลโคลีนเอสเทอเรสจากนาโนคอมโพสิตของอนุภาคนาโนทอง/เมโซเซลลูลาร์โฟมซิลิกา สำหรับการตรวจวัดสารฆ่าแมลง
ปี พ.ศ. 2552
3 Effects of pH and pore characters of mesoporous silicas on horseradish peroxidase immobilization
4 การดัดแปลงอิเลคโทรดด้วยอนุภาคนาโนทอง / พอลิไพรอลสำหรับฟีนอลไบโอเซนเซอร์
5 การดัดแปลงอิเลคโทรดด้วยอนุภาคนาโนทอง/พอลิไพรอลสำหรับฟีนอลไบโอเซนเซอร์
ปี พ.ศ. 2551
6 ไมโครอิมัลชันที่มีแรมโนลิปิด เป็นองค์ประกอบสำหรับยาเมโธเทรกเซต
ปี พ.ศ. 2550
7 อัตราการป้อนที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการผลิตสารลดแรงตึงผิวชีวภาพจากน้ำมันปาล์มดิบโดย Pseudomonas sp.A41 ในกระบวนการหมักแบบกึ่งต่อเนื่อง
8 การห่อหุ้มเอมไซม์ฮอร์สแรดิชเปอร์ออกซิเดสในวัสดุประกอบแต่งไคโตซานที่มีอนุภาคนาโนเงิน
9 การปรับปรุงการแยกน้ำอ้อยใสด้วยเครื่องกรองแบบฟิวเตอร์เพรส
ปี พ.ศ. 2548
10 การประยุกต์ใช้เรโซซินอลฟอร์มาลดีไฮด์เจล และคาร์บอนเจลเป็นตัวรองรับในการตรึงเอนไซม์
11 การพัฒนาสารเคลือบผิวผลไม้จากสารแขวนลอยของเชลแล้กในน้ำเพื่อยืดอายุการเก็บรักษาผลไม้เขตร้อนสามชนิด
ปี พ.ศ. 2547
12 การพัฒนาสารเคลือบผิวผลไม้จากสารแขวนลอยของเชลแล้กในน้ำเพื่อยืดอายุการเก็บรักษาผลไม้เขตร้อนสามชนิด
13 การหาภาวะที่เหมาะสมในการผลิตเดกซ์แทรนเนสโดย Penicilliumsp. SMCU3-14 ในถังหมัก
ปี พ.ศ. 2546
14 การผลิตสารลดแรงดึงผิวชีวภาพโดยจุลินทรีย์ Pseudomonas sp.A41 ในถังหมักแบบกึ่งต่อเนื่อง
ปี พ.ศ. 2545
15 การศึกษาความเป็นไปได้ของการเตรียมวัสดุประเภทซิลิกา-เจลาตินนาโนคอมโพสิทสำหรับการประยุกต์ใช้เป็นพาหะสำหรับตัวเร่งปฏิกิริยา
ปี พ.ศ. 2544
16 การผลิตพอลิ(บีตา-ไฮดรอกซีบิวทีเรต-โค-บีตาไฮดรอกซีวาลาเรต) โดย Alcaligenes Eutrophus NCIMB11599 จากกลูโคสและกรดโพรพิโอนิคในถังปฏิกรณ์ชีวภาพแบบกึ่งต่อเนื่อง
17 แบบจำลองจลนพลศาสตร์ของการผลิตเอนไซม์ไซโคลเด็ซ์ทรินไกลโคซิลทรานสเฟอเรสจากแป้ง มันสำปะหลัง โดย Bacillus circulans ATCC 9995
ปี พ.ศ. 2543
18 การผลิตสารลดแรงตึงผิวชีวภาพ โดย Pseudomonas sp. A41 ในถังหมักแบบไม่ต่อเนื่อง
19 ระบบสารละลายน้ำสองวัฏภาคสำหรับการสกัดแอลคาไลน์โพรทีเอส
ปี พ.ศ. 2541
20 การเรโซลูชั่นของเมนทอลเรซิมิกด้วยเอนไซม์ไลเปสตรึงรูปบนเรซินแลกเปลี่ยนไอออน
ปี พ.ศ. 2540
21 การเลือกทำปฏิกิริยาเพื่อแยกสารเรซิมิกเมนทอล โดยไลเปสในระบบรีเวิร์สไมเซลล์