ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สิริเพ็ญ พิริยจิตรกรกิจ
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- สิริเพ็ญ พิริยจิตกรกิจ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2552
1 การให้เหตุผลสนับสนุนความรู้ก่อนประสบการณ์
2 การให้เหตุผลสนับสนุนความรู้ก่อนประสบการณ์
ปี พ.ศ. 2550
3 ข้อปกป้องแนวคิดอนิยัตินิยมเชิงเทคโนโลยี
ปี พ.ศ. 2549
4 ความเข้าใจเรื่องภูมิปัญญาไทย
ปี พ.ศ. 2546
5 ความรู้มีเพศด้วยหรือ : ญาณวิทยาสตรีนิยม
ปี พ.ศ. 2545
6 มโนทัศน์เรื่องการเดินทางข้ามเวลา
7 ญาณวิทยาเชิงธรรมชาติของไควน์
ปี พ.ศ. 2544
8 ทรรศนะของวิตต์เกนสไตน์เกี่ยวกับจิตของสัตว์
ปี พ.ศ. 2539
9 สังคมศาตร์มีกฎทั่วไปได้หรือไม่
ปี พ.ศ. 2537
10 การเปลี่ยนแปลงในวิทยาศาสตร์และการเพิ่มพูนความรู้
ปี พ.ศ. 2527
11 ทฤษฎีเกี่ยวกับการอ้างเหตุผลสนับสนุนความเชื่อ : มูลฐานนิยมหรืออมูลฐานนิยม