ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สิริอร สังข์ทอง
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 การศึกษาและพัฒนาเครื่องปั้นดินเผาบ้านโพนทราย อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ
2 ปัญหากฎหมายควบคุมอาคารที่ส่งผลกระทบต่อผู้ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาอสังหารืมทรัพย์ : ศึกษาเฉพาะกรณีกรุงเทพมหานคร
3 ปัญหากฎหมายควบคุมอาคารที่ส่งผลกระทบต่อผู้ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาอสังหารืมทรัพย์ : ศึกษาเฉพาะกรณีกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2552
4 การศึกษาการระบาดวิทยาของโรคหนอนพยาธิสตรองจิลอยดิสและโรคปรสิตในลำไส้อื่น ๆ ในภาคใต้ของประเทศไทย ปี 2550
ปี พ.ศ. 2550
5 การศึกษาการระบาดวิทยาของโรคหนอนพยาธิสตรองจิลอยดิสและโรคปรสิตในลำไส้อื่น ๆ ในภาคใต้ของประเทศไทย ปี 2550
6 การเปิดรับข่าวสาร ความรู้ ทัศนคติ และการมีส่วนร่วมในโครงการ "ยืดอก พกถุง" ของนิสิต นักศึกษามหาวิทยาลัย ในเขตกรุงเทพมหานคร
7 การเปิดรับข่าวสาร ความรู้ ทัศนคติและการมีส่วนร่วมในโครงการ "ยืดอก พกถุง" ของนิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัย ในเขตกรุงเทพมหานคร
8 ปัจจัยทางการตลาดเครื่องดื่มสมุนไพร : กรณีศึกษาในศูนย์ออกกำลังกาย [Fitness First] เขตกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2548
9 ความคิดเห็นของพนักงานสอบสวนกองบังคับการตำรวจนครบาล 2 ต่อการแก้ไขเพิ่มเติมการกำหนดหน้าที่การงาน ของตำแหน่งในสถานีตำรวจ พ.ศ.2545
ปี พ.ศ. 2547
10 การศึกษาเปรียบเทียบแบบสุ่ม การให้ยา albendazole ในขนาดสูง 2 สูตร เพื่อการรักษาโรคพยาธิสตรองจิลอยด์ชนิดไม่รุนแรงในคน
ปี พ.ศ. 2545
11 ผลของเชื้อราเอนโดไมคอร์ไรซาต่อการเจริญของเอื้องแซะและลูกผสม / สุกัญญา แสงทอง
ปี พ.ศ. 2543
12 การประเมินโครงการและติดตามการใช้ยา imipenem/cilastatin ในโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา